eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górowo Iławeckie › DOSTAWY DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, PIORĄCYCH, DEZYNFEKUJĄCYCH, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ WYPOSAŻENIA ŁAZIENEKOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWY DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, PIORĄCYCH, DEZYNFEKUJĄCYCH, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W KAMIŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320124

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: OBROŃCÓW WESTERPLATTE 1

1.5.2.) Miejscowość: Górowo Iławeckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_kaminsk@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWY DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, PIORĄCYCH, DEZYNFEKUJĄCYCH, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-693c1344-0430-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248307

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129374/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, PIORĄCYCH, DEZYNFEKUJĄCYCH I ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/oisw_olsztyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/oisw_olsztyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Zakupowej, dalej określanej jako platforma. Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/oisw_olsztyn
2. Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Zamawiający w razie pytań technicznych związanych z działaniem platformy zakupowej prosi o kontakt z Centrum Wsparcia
Klienta w dni pon. - pt. 8:00-17:00, pod nr telefonu +48 22 101 02 02, lub za pomocą e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
4. Za datę przekazywania – wpływu wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy oraz na stronie
internetowej Zamawiającego:
1) informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, modyfikacje SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert – kierowane do ogółu
zainteresowanych Zamawiający będzie zamieszczał w sekcji „komunikaty”;
2) korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy;
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl , tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem .
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl , w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 ustawy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Płyn do mycia i czyszczenia urządzeń sanitarnych oraz ceramicznych w ilości 830 l
2) Mydło w płynie antybakteryjne w ilości 1 500 l
3) Antystatyczny preparat do czyszczenia i pielęgnacji mebli w aerozolu w ilości 50 szt.
4) Odświeżacz powietrza w sprayu w ilości 20 szt.
5) Pasta do szorowania urządzeń kuchennych i sanitarnych w ilości 20 kg
6) Środek odkażający, preparat w tabletkach o działaniu dezynfekcyjnym w ilości 1 500 szt.
7) Skoncentrowany płyn do mycia naczyń w ilości 1 250 l
8) Kostki do WC z paskiem żelowym z koszykiem w ilości 250 szt.
9) Mleczko do czyszczenia powierzchni w ilości 75 szt.
10) Żel myjąco dezynfekujący w ilości 1 800 l
11) Pasta do rąk w ilości 25 kg
12) Preparat do czyszczenia powierzchni w ilości 10 l

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Papier toaletowy duży w ilości 200 szt.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00210689/01 z dnia 2023-05-11
2023-05-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2) Papier toaletowy mały w ilości 18 300 szt.
3) Szczotka do WC z podstawką ilości 300 szt.
4) Szufelka + zmiotka wykonane z tworzywa sztucznego w ilości 550 szt.
5) Miska plastikowa okrągła w ilości 50 szt.
6) Worki na odpady HD-LD 35 l kolor czarny w ilości 52 000 szt.
7) Worki na odpady LDPE 60 l kolor czarny w ilości 3 500 szt.
8) Worki na odpady LDPE 120 l kolor czarny w ilości 6 750 szt.
9) Worki na odpady LDPE 120 l kolor niebieski w ilości 6 750 szt.
10) Worki na odpady LDPE 120 l kolor żółty w ilości 6 750 szt.
11) Worki na odpady LDPE 120 l kolor zielony w ilości 6 750 szt.
12) Worki na odpady LDPE 160 l kolor czarny w ilości 1 750 szt.
13) Worki na odpady LDPE 160 l kolor niebieski w ilości 600 szt.
14) Worki na odpady LDPE 160 l kolor żółty w ilości 600 szt.
15) Worki na odpady LDPE 160 l kolor zielony w ilości 600 szt.
16) Ręcznik papierowy jednorazowy składany „ZZ” z makulatury od 200 do 500 listków w opakowaniu – 2 500 opakowań
17) Ręcznik papierowy jednorazowy składany „ZZ”, od 200 do 500 listków w opakowaniu, makulatura, 400 opakowań
18) Wkład mopa supełkowego w ilości 60 szt.
19) Ścierka do podłogi z bawełny w ilości 5 100 szt.
20) Ściągaczka do wody z trzonkiem w ilości 80 szt.
21) Ściągaczka do wody z trzonkiem w ilości 20 szt.
22) Ściereczka uniwersalna przeznaczona do ręcznego sprzątania w ilości 150 szt.
23) Szczotka ręczna do szorowania w ilości 120 szt.
24) Druciak spiralny w ilości 50 szt.
25) Zmywak kuchenny w ilości 440 szt.
26) Szczotka do mycia kotłów warzelnych z trzonkiem w ilości 10 szt.
27) Spryskiwacz – atomizer o pojemności do 5 litrów – w ilości 10 szt.
28) Pompka dozująca w ilości 20 szt.
29) Miarka plastikowa do preparatów chemicznych z podziałką od 10 do 500 ml
– w ilości 12 szt.
30) Kij do szczotki w ilości 50 szt.
31) Myjka - ściągaczka teleskopowa do szyb w ilości 8 szt.
32) Zestaw sprzątający na kółkach samonastawnych w ilości 1 szt.
33) Włóknina ścierna do ręcznego czyszczenia stali kwasoodpornej – nierdzewnej
34) Pojemnik na odpady w ilości 20 szt.
35) Pojemnik na odpady w ilości 20 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39200000-4 - Wyposażenie domowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Płyn uniwersalny w ilości 3 500 l
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00210689/01 z dnia 2023-05-11
2023-05-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2) Płyn uniwersalny w ilości 1 500 l
3) Płyn uniwersalny w ilości 1 500 l
4) Żel do WC w ilości 3 000 l
5) Płyn do mycia naczyń w ilości 3 200 l
6) Czyścik uniwersalny w proszku w ilości 390 kg
7) Czyścik uniwersalny w proszku w ilości 540 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego w ilości 90 l
2) Chusteczki do dezynfekcji w ilości 2 000 szt.
3) Proszek do mycia i dezynfekcji narzędzi w ilości 24 kg
4) Preparat do dezynfekcji narzędzi stomatologicznych w ilości 4 l
5) Płyn do dezynfekcji ze spryskiwaczem w ilości 5 l

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Filtr typu Philips Saeco CA6903/10 AquaClean w ilości 4 szt.
2) Odkamieniacz typu Philips Saeco CA6700/10 w ilości 4 szt.
3) Tabletki odtłuszczające typu Philips Saeco CA6704/10 w ilości 2 op.
4) Smar do konserwacji ekspresu typu Seltino Food Grade 5g w ilości 4 szt.
5) Środek do czyszczenia obiegu mleka typu PHILIPS CA6705/10 w ilości 3 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Preparat do ręcznego mycia stali nierdzewnej w ilości 200 litrów
2) Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń kuchennych w ilości 660 litrów
3) Skoncentrowany preparat do ręcznego mycia patelni gazowych, piekarników – przypaleń w ilości 200 litrów
4) Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej na bazie silikonu 30 litrów
5) Preparat do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych 860 litrów
6) Preparat do maszynowego nabłyszczania naczyń o odczynie kwasowym 220 litrów
7) Preparat myjąco-dezynfekujący – 100 litrów
8) Tabletki myjące do pieców konwekcyjno parowych RATIONAL Self Cooking Center – 700 szt. (7 wiader)
9) Tabletki pielęgnacyjne do pieców konwekcyjno parowych RATIONAL SelfCooking Center – 750 szt. (5 wiader x 150 szt.)
10) Tabletki solne do uzdatniania wody w ilości 400 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Mydło w pianie kompatybilne z dozownikiem DTS 201 w ilości 140 szt.
2) Mydło dezynfekujące w pianie kompatybilne z dozownikiem DTS 201 w ilości 150 szt.
3) Uchwyt na papier toaletowy w ilości 10 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poniższe środki powinny być zgodne z opracowaną przez Wykonawcę technologią prania oraz prania z dezynfekcją według
poniższej specyfikacji dla poszczególnych środków:
1) Środek do dezynfekcji o konsystencji płynnej
2) Koncentrat piorący zawierający wybielacze optyczne o konsystencji płynnej
3) Skoncentrowany alkaiczny produkt o płynnej konsystencji do wspomagania prania w temp. 30 0C- 95 0C,
4) Skoncentrowany płyn zmiękczający przeznaczony do mechanicznego prania
5) Środek wybielający o płynnej konsystencji na bazie chloru
6) Proszek do prania w opakowaniach jednostkowych o gramaturze 10kg- 15 kg netto do prania tkanin kolorowych w łącznej
ilości 60 kg
7) Proszek do prania w opakowaniach jednostkowych o gramaturze 10kg- 15 kg netto do prania tkanin białych w łącznej
ilości: 60 kg
Maksymalna ilość prania środkami wymienionymi powyżej została szczegółowo opisana w Specyfikacji Warunków
Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39831000-6 - Preparaty piorące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wraz z formularzem ofertowym Zamawiający złoży dokumenty potwierdzające równoważność produktów w stosunku do
produktów wskazanych przez Zamawiającego, np. kartę charakterystyki, opis – ulotkę opisującą oferowany produkt, itp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty potwierdzające równoważność produktów w stosunku do produktów wskazanych przez Zamawiającego, np.
kartę charakterystyki, opis – ulotkę opisującą oferowany produkt, itp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2a oraz 2b do SWZ.
2. Podczas obowiązywania umowy ceny nie zostaną podwyższone, z zastrzeżeniem:
1) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług – bez sporządzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.
2) Obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych – bez sporządzania aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/oisw_olsztyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.