eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO POMOSTU CUMOWNICZNEGO ORAZ POLA REFULACYJNEGO D.Ogłoszenie z dnia 2021-10-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO POMOSTU CUMOWNICZNEGO ORAZ POLA REFULACYJNEGO D.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: +48 914403423

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ums.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka morska

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO POMOSTU CUMOWNICZNEGO ORAZ POLA REFULACYJNEGO D.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29c550f8-3630-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00248124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016647/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.37 Remont drogi dojazdowej do pomostu cumowniczego oraz pola refulacyjnego D

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ums.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji
w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
2) zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe
złożenie podpisu elektronicznego:
a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji
wpieranej przez producenta,
b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji
1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika
sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny
platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga
to uprawnień administracyjnych na komputerze,
c) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za
obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę,
d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą
kryptograficzną do komputera,
3) zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w
txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,
gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,
4) zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez
wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - ogólne rozporządzenie o ochronie
danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zamawiający informuje:
1) Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzanym
postępowaniem o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w
Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, zwany dalej Administratorem.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:IOD@ums.gov.pl lub numerem telefonu:
+48 91 4403309 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, wykonania zlecenia lub usługi – zgodnie z
wymogami przepisów prawa, min. Z art. 6 ust.1 lit. b,c lub e RODO, ustawą z 11 września 2019 r –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021.1129 ze zm.).
4) Administrator będzie przetwarzać wyłącznie niezbędne dane osobowe, w szczególności:
a) imię i nazwisko,
b) NIP, numer REGON, numer KRS,
c) adres siedziby, adres korespondencyjny, adres zamieszkania.
5) Okres przetwarzania Pani/Pana danych zależy od trwania zawartej umowy, a po jej zakończeniu od
okresu wymaganego kategorią archiwalną zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi
na rzecz Administratora. Odbiorcą danych może być w szczególności:
a) operator pocztowy w przypadku prowadzenia korespondencji,
b) bank realizujący usługi bankowe.
Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych osobowych – w razie, gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu
wywiązania się a. z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której
dane osobowe dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest
niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w
zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
e) przenoszenia danych.
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania, jakim jest
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są też przekazywane do państwa trzecich lub
organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. pop. ramki: Składając oferty/oświadczenia/dokumenty poprzez
Platformę elektroniczną - Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka Otwarty
Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy elektronicznej,
na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod
adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO-II.2610.57.21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 627261,34 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi dojazdowej do pola refualcyjnego D i pomostu cumowniczego liczona od końca płyt YOMBO drogi technicznej zlokalizowanej na umocnieniu brzegowym Kanału Piastowskiego w Świnoujściu wynosi 1000m (1 km). Szerokość remontowanego odcinka drogi dojazdowej do pola refulacyjnego D oraz pomostu cumowniczego wynosi 4,00 m bez pobocza gruntowego ( z obustronnym poboczem gruntowym 5,00m). W miejscach czterech mijanek szerokość 7,00m bez pobocza gruntowego ( z obustronnym poboczem gruntowym 8,00m). Roboty będą polegać na wyprofilowaniu i zagęszczeniu koryta, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku, wykonania czterech przepustów z rur fi 200 PCV, wykonaniu nawierzchni ścieralnej z kruszywa łamanego na warstwie geotkaniny oraz wykonania czterech mijanek dla samochodów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 pkt 7. Wartość zamówienia regulowanego w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy P.Z.P. nie będzie wyższa niż 40 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna liczba punktów z poszczególnych kryteriów - 100 pkt. Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą
w oparciu o poniższy wzór S = C + T -największa ilość punktów (S).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą,
że spełniają następujące warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż
1 000 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedną robotę ziemną w zakresie budowy dróg, o wartości nie niższej niż 500 000,00 zł.
b) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej, bądź (w przypadku uzyskania uprawnień w okresach obowiązywania wcześniejszych wersji Prawa budowlanego) konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych i melioracyjnych, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub drogowej bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, według wzoru stanowiącego Załączniki 8 do SWZ, chyba, że w postępowaniu na daną część zostanie złożona tylko jedna oferta.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

c) wykazu robót budowlanych – stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ,
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
d) Wykazu osób – stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający przewiduje w przedmiotowym postępowaniu zatrudnienie osób,
o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy pzp w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia w tym: pracowników wykonujących czynności w zakresie prac osoby wykonujące czynności w zakresie prac ogólnobudowlanych oraz w zakresie prac określonych w § 1 umowy ( Załącznik nr 2 do SWZ ) w tym operatorów maszyn budowlanych i pracowników fizycznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty w następujący sposób:

1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – każdy
z wykonawców;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – każdy
z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu;
3) oświadczenia w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 – każdy z wykonawców;
4) wykaz robót budowlanych– pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;
5) wykaz osób – pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;
6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-15 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ums.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.