eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Sukcesywne, bezgotówkowe dostawy paliw płynnych na podstawie kart paliwowych do samochodów służbowych OCRM w Opolu



Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne, bezgotówkowe dostawy paliw płynnych na podstawie kart paliwowych do samochodów służbowych OCRM w Opolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2-4

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-367

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77/4413639

1.5.8.) Numer faksu: 77/4413645

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pogotowie.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne, bezgotówkowe dostawy paliw płynnych na podstawie kart paliwowych do samochodów służbowych OCRM w Opolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11824f3c-039f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00160646/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywne, bezgotówkowe dostawy paliw płynnych na podstawie kart paliwowych do samochodów służbowych OCRM w Opolu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11824f3c-039f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
5) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako
załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w
formacie PAdES typ wewnętrzny. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z
ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy
opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w
polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku
przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych
Zamawiający przedstawił w pkt 26 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT/02/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw płynnych, tj. benzyny o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 oraz oleju napędowego do silników diesla całodobowo we wszystkie dni tygodnia do pojazdów Zamawiającego w sieci stacji paliw na obszarze działania OCRM obejmujący zasięgiem działania obszar Polski.
2. Maksymalne zapotrzebowanie w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
- olej napędowy (ON) odpowiedni do pory roku w ilości: 170 000 L
- benzyna bezołowiowa (Pb95) w ilości : 1500 L
Wskazane zużycie paliw w SIWZ jest ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla deklarowanego wykorzystania ilości paliw w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia o realizację w/w ilości zapotrzebowanych paliw, jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Załączniku nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

30163100-0 - Karty na zakup paliwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat cenowy:

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami, wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne, ważną przez okres trwania umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. warunek udziału w postępowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który realizuje dostawy, do których realizacji wyżej wskazane uprawnienie jest wymagane ( zgodnie z art. 117 ust. 2 Pzp ).
2. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawcy muszą posiadać infrastrukturę techniczną umożliwiającą wykonanie zamówienia tj.: Wykonawca od dnia rozpoczęcia realizacji umowy musi dysponować co najmniej 7 (siedmioma) stacjami paliw położonymi na terenie województwa opolskiego oraz co najmniej 1 (jedną) stacją paliw usytuowaną w każdym mieście wojewódzkim w zakresie obsługi Zamawiającego (realizacji przedmiotu umowy) , w tym:
1) Co najmniej 1 (jedną) stacją paliw położoną na terenie miasta Opola zlokalizowaną w odległości drogowej nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego tj. 45-369 Opole, ul. Mickiewicza 2-4. czynną całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
2) Co najmniej 7 (siedmioma) stacjami paliw położonymi na terenie województwa opolskiego w tym co najmniej jedną zlokalizowaną w odległości drogowej nie większej niż 12 km od wskazanej jednostki organizacyjnej Zamawiającego (miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego) czynną całą dobę we wszystkie dni tygodnia:
1) Ozimek 46-040 ul. Częstochowska 31
2) Niemodlin 49-100 ul. Zamkowa 4
3) Dobrzeń Wielki 46-081 ul. Reymonta 2
4) Namysłów ul. Powstańców Śląskich 3
5) Wołczyn ul. Sienkiewicza 4a
6) Świerczów ul. Brzeska 28a.
7) Jełowa ul. Wolności 18.
(odległość usytuowania stacji paliw liczoną w jedną stronę najkrótszą drogą publiczną ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, jeżeli w postępowaniu zostaną złożone co najmniej 2 oferty: Oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty/oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 6 SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.17 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wystawia się dokumentów o których mowa w ust. 1), zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualna koncesja na obrót paliwami, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uprawniającej do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami, wymaganej przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne, ważnej przez okres trwania umowy;
2. wykaz stacji paliw pozostających w posiadaniu Wykonawcy wraz z ich lokalizacją - załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony i podpisany dokument pod nazwą formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ);
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 2 do SWZ);
3) Pełnomocnictwo – tj. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, upoważniające do podpisania oferty, poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przedkładanych w postępowaniu i składania ewentualnych oświadczeń i wyjaśnień - jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru (jeżeli dotyczy);
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. – UWAGA: W przypadku Wykonawców figurujących w KRS lub CEIDG, Zamawiający uzna, że podanie w Formularzu oferty nr NIP i REGON Wykonawcy będzie wystarczające do uzyskania dostępu do w/w dokumentów.
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. (według załącznika nr 4 do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
1.2 W przypadku, o którym mowa w pkt 1.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.3 Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu;
1.4 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;1.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegaćna zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
1.6 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane;
1.7 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 7.1, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które
zostały przewidziane względem Wykonawcy, określone w pkt 6.1 SWZ;
1.8 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesionąprzez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
1.9 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub będą zachodzić wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, określone w 6.1
SWZ, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu;
1.10 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca skłąda ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 Ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 835 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.