eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › Realizacja usług specjalistycznych w ramach wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny z programu "ZA ŻYCIEM"Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja usług specjalistycznych w ramach wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny z programu „ZA ŻYCIEM”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281614804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa

1.5.2.) Miejscowość: Olecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 87 523 93 38

1.5.8.) Numer faksu: 87 523 93 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ppp@powiat.olecko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcwe.olecko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja usług specjalistycznych w ramach wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny z programu „ZA ŻYCIEM”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4fea283-ffc5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052127/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Realizacja usług specjalistycznych w ramach wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny z programu "Za życiem"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4fea283-ffc5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Korespondencję w niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują wzajemnie w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej Platforma) pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
2. Dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu email: bogdanska@powiat.olecko.pl z zastrzeżeniem, że oferta może być złożona wyłącznie za pomocą Platformy.
3. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji przekazanej w formie poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc,.docx, .odt. Oferty oraz oświadczenia wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu przez nich warunków udziału w postępowaniu będą składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
2) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
3) Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictw oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
4) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (poza ofertą, która musi zostać złożona przy użyciu Platformy e-Zamówienia).
5) Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/ musi być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy.
6) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (poza ofertą, która musi zostać złożona przy użyciu Platformy e-Zamówienia). Za pośrednictwem tych form odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r, poz. 2415)
8) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W przypadku pozyskiwania danych osobowych od osób fizycznych w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, ul. Zamkowa 2, 19-400 Olecko; telefonicznie 87 523 93 387; elektronicznie e-mail: e.domasik@pcwe.olecko.pl. W PCWE w Olecku Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzeja Marka Kisiela, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 2, 19-400 Olecko lub poczty elektronicznej e-mail: iodo@pcwe.olecko.pl
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust 1-4 ustawy Pzp
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 19 ust 3 ustawy PZP ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCWE.252.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – zajęcia logopedyczne/neurologopedyczne w ilości 260 godzin.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole oraz jego rodzinie w ramach zadania z zakresu administracji rządowej - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Oleckim.
2. Przez godzinę rozumie się 60 minut zajęć dydaktycznych lub praktycznych.
3. Zajęcia obywać się będą w siedzibie Wykonawcy, domu rodzinnym dziecka lub w innym miejscu po uzgodnieniu z Dyrektorem Poradni. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt i pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć.
4. Więcej informacji w SWZ i załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Rodzaj i maksymalna wartość opcji: Zakres usług tożsamy z zakresem usług podstawowych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy podstawowej o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem (z tym że ceny jednostkowe za zamówienie objęte opcją będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego) wg zasad rozliczenia wskazanych w umowie podstawowej z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości zaplanowanych godzin zajęć, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte opcją nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia podstawowego (ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego)
2. Okoliczności skorzystania z opcji: W przypadku gdy Zamawiający osiągnie kwotę maksymalną zamówienia podstawowego lub gdy konieczne okaże się organizowanie zajęć specjalistycznych w związku z większą liczbą zakwalifikowanych do tych zajęć dzieci. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy w formie pisemnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów ceny oraz kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zwane dalej „doświadczeniem”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – zajęcia psychologiczne w ilości 100 godzin.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole oraz jego rodzinie w ramach zadania z zakresu administracji rządowej - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Oleckim.
2. Przez godzinę rozumie się 60 minut zajęć dydaktycznych lub praktycznych.
3. Zajęcia obywać się będą w siedzibie Wykonawcy, domu rodzinnym dziecka lub w innym miejscu po uzgodnieniu z Dyrektorem Poradni. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt i pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć.
4. Więcej informacji w SWZ i załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Rodzaj i maksymalna wartość opcji: Zakres usług tożsamy z zakresem usług podstawowych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy podstawowej o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem (z tym że ceny jednostkowe za zamówienie objęte opcją będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego) wg zasad rozliczenia wskazanych w umowie podstawowej z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości zaplanowanych godzin zajęć, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte opcją nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia podstawowego (ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego)
2. Okoliczności skorzystania z opcji: W przypadku gdy Zamawiający osiągnie kwotę maksymalną zamówienia podstawowego lub gdy konieczne okaże się organizowanie zajęć specjalistycznych w związku z większą liczbą zakwalifikowanych do tych zajęć dzieci. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy w formie pisemnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów ceny oraz kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zwane dalej „doświadczeniem”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – zajęcia pedagogiczne/oligofreno/surdo w ilości 380 godzin.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole oraz jego rodzinie w ramach zadania z zakresu administracji rządowej - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Oleckim.
2. Przez godzinę rozumie się 60 minut zajęć dydaktycznych lub praktycznych.
3. Zajęcia obywać się będą w siedzibie Wykonawcy, domu rodzinnym dziecka lub w innym miejscu po uzgodnieniu z Dyrektorem Poradni. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt i pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć.
4. Więcej informacji w SWZ i załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Rodzaj i maksymalna wartość opcji: Zakres usług tożsamy z zakresem usług podstawowych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy podstawowej o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem (z tym że ceny jednostkowe za zamówienie objęte opcją będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego) wg zasad rozliczenia wskazanych w umowie podstawowej z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości zaplanowanych godzin zajęć, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte opcją nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia podstawowego (ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego).

2. Okoliczności skorzystania z opcji: W przypadku gdy Zamawiający osiągnie kwotę maksymalną zamówienia podstawowego lub gdy konieczne okaże się organizowanie zajęć specjalistycznych w związku z większą liczbą zakwalifikowanych do tych zajęć dzieci. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy w formie pisemnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów ceny oraz kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zwane dalej „doświadczeniem”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – zajęcia Integracji Sensorycznej w ilości 120 godzin.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole oraz jego rodzinie w ramach zadania z zakresu administracji rządowej - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Oleckim.
2. Przez godzinę rozumie się 60 minut zajęć dydaktycznych lub praktycznych.
3. Zajęcia obywać się będą w siedzibie Wykonawcy, domu rodzinnym dziecka lub w innym miejscu po uzgodnieniu z Dyrektorem Poradni. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt i pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć.
4. Więcej informacji w SWZ i załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Rodzaj i maksymalna wartość opcji: Zakres usług tożsamy z zakresem usług podstawowych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy podstawowej o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem (z tym że ceny jednostkowe za zamówienie objęte opcją będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego) wg zasad rozliczenia wskazanych w umowie podstawowej z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości zaplanowanych godzin zajęć, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte opcją nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia podstawowego (ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego).

2. Okoliczności skorzystania z opcji: W przypadku gdy Zamawiający osiągnie kwotę maksymalną zamówienia podstawowego lub gdy konieczne okaże się organizowanie zajęć specjalistycznych w związku z większą liczbą zakwalifikowanych do tych zajęć dzieci. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy w formie pisemnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów ceny oraz kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zwane dalej „doświadczeniem”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych w ilości 110 godzin.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole oraz jego rodzinie w ramach zadania z zakresu administracji rządowej - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Oleckim.
2. Przez godzinę rozumie się 60 minut zajęć dydaktycznych lub praktycznych.
3. Zajęcia obywać się będą w siedzibie Wykonawcy, domu rodzinnym dziecka lub w innym miejscu po uzgodnieniu z Dyrektorem Poradni. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt i pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć.
4. Więcej informacji w SWZ i załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Rodzaj i maksymalna wartość opcji: Zakres usług tożsamy z zakresem usług podstawowych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy podstawowej o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem (z tym że ceny jednostkowe za zamówienie objęte opcją będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego) wg zasad rozliczenia wskazanych w umowie podstawowej z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości zaplanowanych godzin zajęć, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte opcją nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia podstawowego (ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego).

2. Okoliczności skorzystania z opcji: W przypadku gdy Zamawiający osiągnie kwotę maksymalną zamówienia podstawowego lub gdy konieczne okaże się organizowanie zajęć specjalistycznych w związku z większą liczbą zakwalifikowanych do tych zajęć dzieci. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy w formie pisemnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów ceny oraz kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zwane dalej „doświadczeniem”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI – zajęcia rehabilitacji ruchowej prowadzone przez fizjoterapeutę w ilości 120 godzin.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole oraz jego rodzinie w ramach zadania z zakresu administracji rządowej - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Oleckim.
2. Przez godzinę rozumie się 60 minut zajęć dydaktycznych lub praktycznych.
3. Zajęcia obywać się będą w siedzibie Wykonawcy, domu rodzinnym dziecka lub w innym miejscu po uzgodnieniu z Dyrektorem Poradni. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt i pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć.
4. Więcej informacji w SWZ i załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Rodzaj i maksymalna wartość opcji: Zakres usług tożsamy z zakresem usług podstawowych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy podstawowej o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem (z tym że ceny jednostkowe za zamówienie objęte opcją będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego) wg zasad rozliczenia wskazanych w umowie podstawowej z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości zaplanowanych godzin zajęć, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte opcją nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia podstawowego (ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego).

2. Okoliczności skorzystania z opcji: W przypadku gdy Zamawiający osiągnie kwotę maksymalną zamówienia podstawowego lub gdy konieczne okaże się organizowanie zajęć specjalistycznych w związku z większą liczbą zakwalifikowanych do tych zajęć dzieci. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy w formie pisemnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów ceny oraz kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zwane dalej „doświadczeniem”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII – zajęcia Tomatisa / inne zajęcia słuchowe w ilości 60 godzin.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole oraz jego rodzinie w ramach zadania z zakresu administracji rządowej - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Oleckim.
2. Przez godzinę rozumie się 60 minut zajęć dydaktycznych lub praktycznych.
3. Zajęcia obywać się będą w siedzibie Wykonawcy, domu rodzinnym dziecka lub w innym miejscu po uzgodnieniu z Dyrektorem Poradni. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt i pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć.
4. Więcej informacji w SWZ i załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Rodzaj i maksymalna wartość opcji: Zakres usług tożsamy z zakresem usług podstawowych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy podstawowej o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem (z tym że ceny jednostkowe za zamówienie objęte opcją będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego) wg zasad rozliczenia wskazanych w umowie podstawowej z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości zaplanowanych godzin zajęć, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte opcją nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia podstawowego (ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego).

2. Okoliczności skorzystania z opcji: W przypadku gdy Zamawiający osiągnie kwotę maksymalną zamówienia podstawowego lub gdy konieczne okaże się organizowanie zajęć specjalistycznych w związku z większą liczbą zakwalifikowanych do tych zajęć dzieci. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy w formie pisemnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów ceny oraz kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zwane dalej „doświadczeniem”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VIII – zajęcia rehabilitacji ruchowej, nie prowadzone przez fizjoterapeutę (zajęcia usprawniające w wodzie) w ilości 60 godzin.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole oraz jego rodzinie w ramach zadania z zakresu administracji rządowej - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Oleckim.
2. Przez godzinę rozumie się 60 minut zajęć dydaktycznych lub praktycznych.
3. Zajęcia obywać się będą w siedzibie Wykonawcy, domu rodzinnym dziecka lub w innym miejscu po uzgodnieniu z Dyrektorem Poradni. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt i pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć.
4. Więcej informacji w SWZ i załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Rodzaj i maksymalna wartość opcji: Zakres usług tożsamy z zakresem usług podstawowych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy podstawowej o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem (z tym że ceny jednostkowe za zamówienie objęte opcją będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego) wg zasad rozliczenia wskazanych w umowie podstawowej z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości zaplanowanych godzin zajęć, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte opcją nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia podstawowego (ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego).

2. Okoliczności skorzystania z opcji: W przypadku gdy Zamawiający osiągnie kwotę maksymalną zamówienia podstawowego lub gdy konieczne okaże się organizowanie zajęć specjalistycznych w związku z większą liczbą zakwalifikowanych do tych zajęć dzieci. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy w formie pisemnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów ceny oraz kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zwane dalej „doświadczeniem”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga spełnienia warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, odpowiednio dla danej części, na którą jest składana oferta.
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie niezbędne do wykonania zadania tj. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert osoba skierowana przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia przeprowadziła zajęcia z zakresu tematycznego tożsamego lub zbliżonego do tematyki zajęć stanowiącego przedmiot zamówienia (w zakresie części o którą ubiega się Wykonawca) w wymiarze minimum:
Dla części 1 – 12 miesięcy (minimum 260 godzin);
Dla Części 2 – 12 miesięcy (minimum 100 godzin);
Dla Części 3 – 12 miesięcy (minimum 380 godzin);
Dla Części 4 – 12 miesięcy (minimum 120 godzin);
Dla Części 5 – 12 miesięcy (minimum 110 godzin);
Dla Części 6 – 12 miesięcy (minimum 120 godzin);
Dla Części 7 – 12 miesięcy (minimum 60 godzin);
Dla Części 8 – 12 miesięcy (minimum 60 godzin).
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, tj.: Osoby skierowane do realizacji zamówienia powinny:
1) legitymować się wykształceniem wyższym z przygotowaniem pedagogicznym na podstawie § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289).
2) Do prowadzenia zajęć dla części I-VII wymagane będą także kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.) .
3) Ponadto powinny posiadać:
Dla Części 1 – Logopeda/Neurologopeda:
- ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie logopedii, neurologopedii,
Dla Części 2 – Psycholog:
- ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia,
Dla Części 3 – Pedagog:
- ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna lub studia terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka,
Dla Części 4 – Terapeuta Integracji Sensorycznej:
- kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej, tj. posiada kurs w zakresie diagnozowania i terapii integracji sensorycznej (potwierdzony certyfikatem) lub studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej (potwierdzone świadectwem, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. poz. 1791) lub wcześniej obowiązujące -potwierdzone zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi).
Dla Części 5 – prowadzący zajęcia TUS
- ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna lub studia terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz kwalifikacje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych.
Dla Części 6 – Fizjoterapeuta/Rehabilitant:
- ukończone studia w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej,
Dla Części 7 – zajęcia Tomatisa / inne zajęcia słuchowe
- ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika lub psychologia lub ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie diagnozy i terapii metodą Tomatisa.
Dla Części 8 – zajęcia rehabilitacji ruchowej, nie prowadzone przez fizjoterapeutę:
- ukończone studia wyższe pedagogiczne lub kurs/studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej lub ukończony kurs instruktora sportu osób niepełnosprawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie stanowić będzie dowód potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych (w okresie co najmniej ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji zamówienia, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko usług faktycznie przez niego wykonanych – załącznik nr 5 do SWZ
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom znanym na moment składania oferty, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o kt. mowa w pkt 1.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert tego nie wykazał.
7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 stanowiącego wzór do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do SWZ (w tym formularz cenowy dla części, na którą jest składana oferta);
2. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ; według załącznika nr 4 do SWZ;
3. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się o udzielenie zamówienia winni
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2023r., poz. 129).
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne pisemne
porozumienie (umowę) zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy tych Wykonawców na potrzeby niniejszego
postępowania.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie (nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia). Podobnie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane w pkt 6.1.4 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących okolicznościach:
a) w przypadku konieczności zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zastrzega się, że nowe zaproponowane przez wykonawcę osoby spełniają minimalne określone w SWZ wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. W przypadku gdy kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia były kryterium oceny ofert, zmianę dopuszcza się pod warunkiem, że nowa proponowana przez wykonawcę osoba posiada kwalifikacje, które pozwalałoby uzyskać Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „dodatkowe kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia” taką samą lub większą ilość punktów, jak w ofercie przetargowej. W celu dokonania zmiany osoby, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek, wraz z wykazem doświadczenia i kwalifikacji proponowanej osoby, sporządzonego zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik do SWZ (wykaz osób).
b) w przypadku konieczności zmiany miejsca wykonania przedmiotu zamówienia poprzez zmianę wybranej lokalizacji na inną lokalizację z listy zamieszczonej w formularzu ofertowym lub zwiększenie liczby lokalizacji wykonania przedmiotu zamówienia o inne lokalizacje z listy zamieszczonej w formularzu ofertowym.
c) zmiana sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia, a także zmiana sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę;
d) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (np. dotyczących podatku VAT);
2. Powyższe zmiany oraz wszelkie inne zmiany w treści umowy, są dopuszczalne pod warunkiem, że nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ani na wynik postępowania.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.