eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › PRANIE BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PRANIE BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: SPSKM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289070

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Francuska

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-027

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: duo@spskm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRANIE BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d73c8eb0-036e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247333

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00096129/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Pranie bielizny i odzieży szpitalnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem www.platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:
- art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,
- art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-23-093BN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej (w tym także prania chemicznego)

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-08-01 do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji J1

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rodzaj pralnicy J2

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że:
a) pralnia, w której świadczona będzie usługa posiada pozytywną opinię sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie oceny pomieszczeń przeznaczonych na usługi pralnicze w zakresie prania bielizny szpitalnej.
b) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 (dwie) usługi (umowy) prania
w ilości nie mniejszej niż 8 000 kg miesięcznie.
c) dysponuje co najmniej dwoma pojazdami do transportu brudnego i czystego asortymentu, posiadającymi aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że są one przystosowane do przewozu bielizny szpitalnej, aktualne ubezpieczenie OC, aktualne badania techniczne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: e) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt.5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3 do SWZ.
f) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (właściwej miejscowo) potwierdzająca, że wskazany obiekt pralni dopuszczony jest do świadczenia usług pralniczych w zakładach opieki zdrowotnej. Opinia musi potwierdzać posiadanie bariery higienicznej (między stroną brudną i czystą poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na odpowiednie strefy zapewnienie zachowania bariery higienicznej rozumianej jako całkowicie wyeliminowanie stykania się bielizny czystej i brudnej oraz pracowników tych dwóch stref) oraz funkcjonującej komory dezynfekcyjnej.
b) wykaz wykonanych usług wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty, kilogramów, miejsca wykonywania usługi wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług; dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są referencje bądź inne dokumenty wystawione prze podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 5);
c) wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do ich dysponowania (Załącznik nr 4);
d) opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, potwierdzająca, że pojazdy wyszczególnione w oświadczeniu są przystosowane
do przewozu bielizny szpitalnej;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) opis technologii prania bielizny i odzieży szpitalnej z wykazem środków piorących i dezynfekcyjnych (karty charakterystyki), jakie będą stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) dokument potwierdzający, że pralnia jest pod nadzorem dostawcy środków piorących i dezynfekujących używanych do procesu prania i dezynfekcji- nie starszy niż 3 miesiące
c) kopię badań (z ostatnich trzech miesięcy przed terminem składania ofert,
po jednej z każdego miesiąca) – skuteczności badań procesu dezynfekcji komory dezynfekcyjnej wykonane testami biologicznymi, przez Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną lub Laboratorium Certyfikowane
d) kopię badań (z ostatnich trzech miesięcy przed terminem składania ofert, po jednym z każdego miesiąca) mikrobiologicznych wykonanych w pralni Wykonawcy potwierdzonych przez Laboratorium Mikrobiologiczne, dokumentujących skuteczność prania i dezynfekcji
e) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - w zakresie usług pralniczych
f) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada System Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego - RABC

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.