eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Karasia 15

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpw@leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f14d472-c238-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246873

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060768/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 "Leszczyńskie Centrum Nauki- adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135238

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie”
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 11, działka nr 17, 16/2 obręb 0002 Leszno zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi
z niniejszej SWZ wraz załącznikami.
Prace prowadzoną będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez jednostkę projektową Joanna Włodarz Biuro Projektów Architektonicznych „FORMAT”, która została zatwierdzona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie decyzją nr 162/2022 z dnia 14.11.2022r. na prowadzenie robót budowlanych oraz decyzją
nr 186/2022 z dnia 21.11.2022r. zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów. Inwestycja jest prowadzona w obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Leszna, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 20.08.1985r. pod nr 975/A. Prace na obiekcie będą odbywały się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie.
Na obszarze objętym inwestycją należy prowadzić badania archeologiczne, zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 17/C/2023 z dnia 17.01.2022r.
Projekt został zatwierdzony oraz uzyskał pozwolenie na budowę decyzją Prezydenta Miasta Leszna nr 10/2023 z dnia 23.01.2023r.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- wymianę stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej),
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku;
- ocieplenie stropodachu;
- wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (c.o.);
- wymianę instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) obiektu;
- modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (typu LED);
- montaż odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych;
- modernizację wentylacji i klimatyzacji;
- przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej;
- przebudowę budynku (powiększenie pomieszczeń bursy poprzez zabudowę loggi)
- zagospodarowanie terenu bursy (utwardzenia, mała architektura, zieleń);
- remont schodów i wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych.
- wycinka drzew zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 168/2022 z dnia 21.11.2022r. Drewno powstałe w wyniku wycinki należy przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o.o.;
Uwaga! nasadzenia zastępcze wskazane w decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 168/2022 na wycinkę drzewa pokrywają się z projektem nasadzeń zieleni dla niniejszego zadania,
- prowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 17/C/2023 z dnia 17.01.2023r.
UWAGA!
Całość robót będzie prowadzona na częściowo czynnym obiekcie. Pomieszczenia w budynku od strony wschodniej i południowej, gdzie obecnie znajdują się biura Urzędu Miasta Leszna oraz Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna zostaną opuszczone i oddane do dyspozycji Wykonawcy do dnia przekazania placu budowy. Natomiast pomieszczenia Bursy Międzyszkolnej – budynek od strony północnej i zachodniej zostanie oddany do dyspozycji Wykonawcy po dniu 01.06.2023r. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem pozostawione w obiekcie mienie typu meble, tablice, sprzęt itp.
Wszelkie odpady wytworzone w związku z prowadzona inwestycją Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.5.5.) Wartość części: 4543551,39 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - „ Budowa pełnowymiarowego boiska przy ul. Górowskiej w Lesznie”
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą przy ul. Górowskiej 49 w Lesznie wraz z likwidacją kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną oraz wycinką drzew, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 8b do SWZ, na którą składa się m.in.:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno- budowlany,
- projekt techniczny,
- dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną,
- projekt likwidacji kolizji elektroenergetycznej.
Inwestycja zlokalizowana w Lesznie przy ul. Górowskiej na działkach o nr ewid. 316/1, 317/2, 317/3, 318/2, 318/3, 319/10, 319/11, 320/1, 480/1, 481/10, 481/11, 861/1, 940/7, 940/8, obręb Zaborowo, ark. m. 138. Obecnie ww. działki są częścią terenu, na którym funkcjonuje Kompleks Boisk Sportowych „Zaborowo” im. Zdzisława Adamczaka. Na terenie objętym opracowaniem wyznaczono strefę „W” ochrony konserwatorskiej (w razie natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać roboty i niezwłocznie zapewnić nadzór archeologiczny – zgodnie z uzgodnieniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05.12.2022 r.).
„Wycinkę drzew należy realizować zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSI-II.7120.1.544.2022 z dnia 20.03.2023 r.”
Projekt budowy boiska został skutecznie zgłoszony w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa w dniu 28.02.2023 r., zgodnie z zaświadczeniem nr AP.6743.30.2023 EŚ z dnia 07.03.2023r.
Projekt likwidacji kolizji elektroenergetycznej został zatwierdzony oraz uzyskał pozwolenie na budowę decyzją Prezydenta Miasta Leszna nr 37/2023 z dnia 02.03.2023 r. Roboty z zakresu likwidacji kolizji należy realizować zgodnie z warunkami wydanymi przez Enea Operator (nr MUK/228421/2022 z dnia 29.11.2022 r.).
Zakres robót:
1) Roboty z zakresu architektury i konstrukcji oraz zagospodarowania terenu:
- roboty ziemne,
- podsypka piaskowa,
- montaż prefabrykowanych ścian żelbetowych o wysokości 1,30 m,
- podbudowy i nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy,
- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej i żwiru,
- obrzeża betonowe na ławie okalające boisko i utwardzenia,
- piłkochwyty,
- bramki 2,44x7,32 m z siatką całoroczną,
- przebudowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
- wycinka drzew (drewno powstałe w wyniku wycinki należy protokolarnie przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o.o.),
- nasadzenia zastępcze zgodnie z planem nasadzeń.
2) Roboty z zakresu branży elektrycznej:
- likwidacja kolizji z istniejącą linią energetyczną i słupami,
- budowa linii kablowej oświetlenia boiska sportowego,
- montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED-owymi,
- montaż szafek oświetleniowych.
3) Roboty z zakresu branży sanitarnej:
- montaż sieci wodociągowych,
- montaż sieci kanalizacyjnych.
Prace z zakresu wycinki oraz nasadzeń drzew i krzewów będą odbywały się pod nadzorem dendrologiczno-ornitologicznym.
UWAGA!
Zakres wycinki drzew nie obejmuje drzewa o nr inwent. 4, usytuowanego na działce nr ewid. 318/2 obręb Zaborowo.
Zamawiający planuje usunąć drzewo we własnym zakresie do dnia 31.03.2023 r., po otrzymaniu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Wykonawca powinien wziąć powyższe pod uwagę przy obliczaniu ceny ofertowej.
Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym, w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.
UWAGA!
Całość robót będzie prowadzona na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający funkcjonowanie kompleksu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 5432370,77 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – „Budowa kompleksu sportowego przy ZS 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie”
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu otaczającego Zespół Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie – Etap I, na działkach nr 17, 19/1, 19/2 obręb 0002 Leszno na cele sportowe i rekreacyjne, zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszej SWZ wraz załącznikami.
Prace prowadzoną będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez jednostkę projektową LEGE ARTIS Łukasz Wyka dla zadania „Zagospodarowanie terenu otaczającego Zespół Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie”, która została zatwierdzona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie decyzją nr 159/2001 z dnia 19.11.2021r. Inwestycja jest prowadzona w obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Leszna, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 20.08.1985r. pod nr 975/A. Prace na obiekcie będą odbywały się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie, w szczególności nadzorowi podlega renowacja murków ceglanych i nasadzenia zieleni.
Dokumentacja projektowa została przygotowana jako zagospodarowanie całego terenu Zespołu Szkół nr 4. Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy: Etap I został zrealizowany w 2022r. i dotyczył zagospodarowania części terenu szkoły, w szczególności dziedziniec i wjazd południowy, Etap II stanowi przedmiot niniejszego zamówienia i obejmuje zakres opisany poniżej.
Zakres wykonany w ramach Etapu I:
1)przebudowa kanalizacji deszczowej (wg. mapy powykonawczej – Załącznik nr 8c )
2) budowa oświetlenia dziedzińca wraz z montażem szafki sterującej oświetleniem,
3) roboty drogowe - wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej (wjazd od strony południowej, parkingi oraz dziedziniec)
4) naprawa betonowego muru oporowego,
5) naprawa muru kamiennego,
6) montaż małej architektury (ławki,. kosze na odpady, donice betonowe)
7) montaż stojaków rowerowych
8) nasadzenia zieleni w donicach zlokalizowanych przy wejściu głównym do szkoły od strony ul. Kurpińskiego oraz nasadzenia w donicach betonowych na patio: Rozplenica japońska 'Hameln' – 48szt., Lawenda wąskolistna 'hidcote' – 78szt., Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' – 3szt.,Sosna czarna 'Marie Bregeon' – 54szt.
Dokumentacja powykonawcza z realizacji I Etapu zostanie udostępniona Wykonawcy na okres realizacji robót Etapu II.

Zakres do wykonania w ramach Etapu II, w szczególności:
1) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i oświetleniem, stelażem pod regulamin korzystania z obiektu sportowego,
2) bieżnia lekkoatletyczna,
3) skocznia do skoku w dal,
4) boisko do piłki siatkowej,
5) siłownia plenerowa ze strefą street workout,
6) roboty drogowe – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz z płyt ażurowych,
7) przebudowa kanalizacji deszczowej od strony północnej
8) przebudowa murku z cegły od strony ul.Kurpińskiego. Uwaga: w dokumentacji projektowej znajduje się zapis o renowacji murków ceglanych, jednakże ze względu na zły stan techniczny Zamawiający w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków zdecydowali o przebudowie murku,
9) mała architektura: m.in. trybuna, kosze na śmieci,
10) renowacja 3 szt. bram,
11) wycinka drzewa z gatunku orzech włoski z terenu działki nr 19/, zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 8/2023 z dnia 16.01.2023r. (Załącznik nr 8c). Drewno powstałe w wyniku wycinki należy przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o.o.,
12) nasadzenia zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Uwaga! nasadzenia zastępcze wskazane w decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 8/2023na wycinkę drzewa pokrywają się z projektem nasadzeń zieleni dla niniejszego zadania,
13) roboty rozbiórkowe m.in. istniejąca infrastruktura sportowa, nawierzchnie, ogrodzenia oraz zagospodarowanie odpadów na koszt Wykonawcy.

UWAGA!
Całość robót będzie prowadzona na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły. Prace związane z położeniem nawierzchni we wjeździe i w bezpośrednim otoczeniu szkoły mogą odbywać się wyłącznie w sposób umożliwiający wejście do budynku szkoły
i tylko w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły. Prowadzenie robót w dni wolne od zajęć, a także w weekendy winno zostać uzgodnione z Dyrekcją Szkoły. Wykonawca winien prowadzić prace w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie placówki, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru obiektu (szkoła) i bezpieczeństwa uczęszczających tam uczniów.

Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.5.5.) Wartość części: 1552304,35 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6490000,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7450000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6490000,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6971641644

7.3.3) Ulica: Lniana 4

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Firma Handlowo-Usługowa TURHEN Henryk Siergiej, ul. Ziemowita6F, 14-200 Iława
Podwykonawca będzie wykonywał roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych oraz wykona instalacje wod-kan i c.o.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6490000,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5636458,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7498700,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5636458,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mizar Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9252101389

7.3.3) Ulica: Tuwima 3

7.3.4) Miejscowość: Kożuchów

7.3.5) Kod pocztowy: 67-120

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5636458,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2330506,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2398500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2330506,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Progress Sebastian Kurpisz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6972041366

7.3.3) Ulica: Lipowa 40/9

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

SOLIT-STET Sp. z o.o. Sp. k. ul. Międzyparkowa 12A/6 71-346 Szczecin
Podmiot zrealizuje roboty w zakresie nawierzchni poliuretanowych.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2330206,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.