eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1Ogłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Karasia 15

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpw@leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f14d472-c238-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135238

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060768/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 "Leszczyńskie Centrum Nauki- adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021 r., ze względu na zakończenie wspierania
przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby
komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6.Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno. Może się Pani/Pan kontaktować z nim listownie na adres ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 529 81 00 lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie um@leszno.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
• aktów wykonawczych do ustawy Pzp,
• ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia-znak sprawy:
IN.271.05.2023, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy Pzp oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz OPEN NEXUS Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Urząd Miasta Leszna prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
10) Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO.
11) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust 2 i 3 ustawy Pzp.1. Skorzystanie przez osobę, której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie”
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 11, działka nr 17, 16/2 obręb 0002 Leszno zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi
z niniejszej SWZ wraz załącznikami.
Prace prowadzoną będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez jednostkę projektową Joanna Włodarz Biuro Projektów Architektonicznych „FORMAT”, która została zatwierdzona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie decyzją nr 162/2022 z dnia 14.11.2022r. na prowadzenie robót budowlanych oraz decyzją
nr 186/2022 z dnia 21.11.2022r. zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów. Inwestycja jest prowadzona w obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Leszna, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 20.08.1985r. pod nr 975/A. Prace na obiekcie będą odbywały się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie.
Na obszarze objętym inwestycją należy prowadzić badania archeologiczne, zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 17/C/2023 z dnia 17.01.2022r.
Projekt został zatwierdzony oraz uzyskał pozwolenie na budowę decyzją Prezydenta Miasta Leszna nr 10/2023 z dnia 23.01.2023r.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- wymianę stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej),
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku;
- ocieplenie stropodachu;
- wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (c.o.);
- wymianę instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) obiektu;
- modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (typu LED);
- montaż odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych;
- modernizację wentylacji i klimatyzacji;
- przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej;
- przebudowę budynku (powiększenie pomieszczeń bursy poprzez zabudowę loggi)
- zagospodarowanie terenu bursy (utwardzenia, mała architektura, zieleń);
- remont schodów i wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych.
- wycinka drzew zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 168/2022 z dnia 21.11.2022r. Drewno powstałe w wyniku wycinki należy przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o.o.;
Uwaga! nasadzenia zastępcze wskazane w decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 168/2022 na wycinkę drzewa pokrywają się z projektem nasadzeń zieleni dla niniejszego zadania,
- prowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 17/C/2023 z dnia 17.01.2023r.
UWAGA!
Całość robót będzie prowadzona na częściowo czynnym obiekcie. Pomieszczenia w budynku od strony wschodniej i południowej, gdzie obecnie znajdują się biura Urzędu Miasta Leszna oraz Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna zostaną opuszczone i oddane do dyspozycji Wykonawcy do dnia przekazania placu budowy. Natomiast pomieszczenia Bursy Międzyszkolnej – budynek od strony północnej i zachodniej zostanie oddany do dyspozycji Wykonawcy po dniu 01.06.2023r. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem pozostawione w obiekcie mienie typu meble, tablice, sprzęt itp.
Wszelkie odpady wytworzone w związku z prowadzona inwestycją Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą, będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg
następującego wzoru:
Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]
Pc – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty
2) Gwarancja Jakości – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formularzu ofertowym okres gwarancji jakości na
wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. Okres gwarancji Wykonawca winien podać w miesiącach.
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (40 pkt). Okres gwarancji liczony będzie od daty
sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
Pg = (Go/Gn) x 40 [pkt]
Pg – oznacza punkty w kryterium „Gwarancja Jakości”
Go – oznacza okres gwarancji wskazany w badanej ofercie, liczony w miesiącach
Gn – oznacza najdłuższy dopuszczalny okres gwarancji, liczony w miesiącach (60 miesięcy)
UWAGA:
1) Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy. W przypadku podania
okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych
odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
2) W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesiące Zamawiający dla potrzeb obliczenia punktacji w kryterium
gwarancji jakości sprowadzi okres gwarancji do 60 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
3) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że
Wykonawca zaoferował gwarancję na okres 36 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
4) Okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (P) obliczonych zgodnie z
powyższymi zasadami wg wzoru:
P = Pc + Pg
i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SWZ.
3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - „ Budowa pełnowymiarowego boiska przy ul. Górowskiej w Lesznie”
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą przy ul. Górowskiej 49 w Lesznie wraz z likwidacją kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną oraz wycinką drzew, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 8b do SWZ, na którą składa się m.in.:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno- budowlany,
- projekt techniczny,
- dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną,
- projekt likwidacji kolizji elektroenergetycznej.
Inwestycja zlokalizowana w Lesznie przy ul. Górowskiej na działkach o nr ewid. 316/1, 317/2, 317/3, 318/2, 318/3, 319/10, 319/11, 320/1, 480/1, 481/10, 481/11, 861/1, 940/7, 940/8, obręb Zaborowo, ark. m. 138. Obecnie ww. działki są częścią terenu, na którym funkcjonuje Kompleks Boisk Sportowych „Zaborowo” im. Zdzisława Adamczaka. Na terenie objętym opracowaniem wyznaczono strefę „W” ochrony konserwatorskiej (w razie natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać roboty i niezwłocznie zapewnić nadzór archeologiczny – zgodnie z uzgodnieniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05.12.2022 r.).
Miasto Leszno w dniu 16.12.2022 r. złożyło wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Zamawiający jest w oczekiwaniu na zgodę od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
W dniu 16.02.2023 r. Miasto Leszno złożyło wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową ze względu na występowanie dziupli dzięcioła w jednym z drzew wnioskowanych do wycinki. Zamawiający jest w oczekiwaniu na zgodę od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Projekt budowy boiska został skutecznie zgłoszony w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego
i Budownictwa w dniu 28.02.2023 r., zgodnie z zaświadczeniem nr AP.6743.30.2023 EŚ z dnia 07.03.2023r.
Projekt likwidacji kolizji elektroenergetycznej został zatwierdzony oraz uzyskał pozwolenie na budowę decyzją Prezydenta Miasta Leszna nr 37/2023 z dnia 02.03.2023 r. Roboty z zakresu likwidacji kolizji należy realizować zgodnie z warunkami wydanymi przez Enea Operator (nr MUK/228421/2022 z dnia 29.11.2022 r.).
Zakres robót:
1) Roboty z zakresu architektury i konstrukcji oraz zagospodarowania terenu:
- roboty ziemne,
- podsypka piaskowa,
- montaż prefabrykowanych ścian żelbetowych o wysokości 1,30 m,
- podbudowy i nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy,
- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej i żwiru,
- obrzeża betonowe na ławie okalające boisko i utwardzenia,
- piłkochwyty,
- bramki 2,44x7,32 m z siatką całoroczną,
- przebudowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
- wycinka drzew (drewno powstałe w wyniku wycinki należy protokolarnie przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o.o.),
- nasadzenia zastępcze zgodnie z planem nasadzeń.
2) Roboty z zakresu branży elektrycznej:
- likwidacja kolizji z istniejącą linią energetyczną i słupami,
- budowa linii kablowej oświetlenia boiska sportowego,
- montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED-owymi,
- montaż szafek oświetleniowych.
3) Roboty z zakresu branży sanitarnej:
- montaż sieci wodociągowych,
- montaż sieci kanalizacyjnych.
Prace z zakresu wycinki oraz nasadzeń drzew i krzewów będą odbywały się pod nadzorem dendrologiczno-ornitologicznym.
UWAGA!
Zakres wycinki drzew nie obejmuje drzewa o nr inwent. 4, usytuowanego na działce nr ewid. 318/2 obręb Zaborowo.
Zamawiający planuje usunąć drzewo we własnym zakresie do dnia 31.03.2023 r., po otrzymaniu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Wykonawca powinien wziąć powyższe pod uwagę przy obliczaniu ceny ofertowej.
Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym, w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.
UWAGA!
Całość robót będzie prowadzona na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający funkcjonowanie kompleksu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą, będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg
następującego wzoru:
Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]
Pc – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty
2) Gwarancja Jakości – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formularzu ofertowym okres gwarancji jakości na
wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. Okres gwarancji Wykonawca winien podać w miesiącach.
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (40 pkt). Okres gwarancji liczony będzie od daty
sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
Pg = (Go/Gn) x 40 [pkt]
Pg – oznacza punkty w kryterium „Gwarancja Jakości”
Go – oznacza okres gwarancji wskazany w badanej ofercie, liczony w miesiącach
Gn – oznacza najdłuższy dopuszczalny okres gwarancji, liczony w miesiącach (60 miesięcy)
UWAGA:
1) Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy. W przypadku podania
okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych
odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
2) W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesiące Zamawiający dla potrzeb obliczenia punktacji w kryterium
gwarancji jakości sprowadzi okres gwarancji do 60 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
3) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że
Wykonawca zaoferował gwarancję na okres 36 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
4) Okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (P) obliczonych zgodnie z
powyższymi zasadami wg wzoru:
P = Pc + Pg
i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SWZ.
3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – „Budowa kompleksu sportowego przy ZS 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie”
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu otaczającego Zespół Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie – Etap I, na działkach nr 17, 19/1, 19/2 obręb 0002 Leszno na cele sportowe i rekreacyjne, zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszej SWZ wraz załącznikami.
Prace prowadzoną będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez jednostkę projektową LEGE ARTIS Łukasz Wyka dla zadania „Zagospodarowanie terenu otaczającego Zespół Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie”, która została zatwierdzona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie decyzją nr 159/2001 z dnia 19.11.2021r. Inwestycja jest prowadzona w obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Leszna, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 20.08.1985r. pod nr 975/A. Prace na obiekcie będą odbywały się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie, w szczególności nadzorowi podlega renowacja murków ceglanych i nasadzenia zieleni.
Dokumentacja projektowa została przygotowana jako zagospodarowanie całego terenu Zespołu Szkół nr 4. Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy: Etap I został zrealizowany w 2022r. i dotyczył zagospodarowania części terenu szkoły, w szczególności dziedziniec i wjazd południowy, Etap II stanowi przedmiot niniejszego zamówienia i obejmuje zakres opisany poniżej.
Zakres wykonany w ramach Etapu I:
1)przebudowa kanalizacji deszczowej (wg. mapy powykonawczej – Załącznik nr 8c )
2) budowa oświetlenia dziedzińca wraz z montażem szafki sterującej oświetleniem,
3) roboty drogowe - wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej (wjazd od strony południowej, parkingi oraz dziedziniec)
4) naprawa betonowego muru oporowego,
5) naprawa muru kamiennego,
6) montaż małej architektury (ławki,. kosze na odpady, donice betonowe)
7) montaż stojaków rowerowych
8) nasadzenia zieleni w donicach zlokalizowanych przy wejściu głównym do szkoły od strony ul. Kurpińskiego oraz nasadzenia w donicach betonowych na patio: Rozplenica japońska 'Hameln' – 48szt., Lawenda wąskolistna 'hidcote' – 78szt., Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' – 3szt.,Sosna czarna 'Marie Bregeon' – 54szt.
Dokumentacja powykonawcza z realizacji I Etapu zostanie udostępniona Wykonawcy na okres realizacji robót Etapu II.

Zakres do wykonania w ramach Etapu II, w szczególności:
1) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i oświetleniem, stelażem pod regulamin korzystania z obiektu sportowego,
2) bieżnia lekkoatletyczna,
3) skocznia do skoku w dal,
4) boisko do piłki siatkowej,
5) siłownia plenerowa ze strefą street workout, 6) roboty drogowe – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz mineralnej,
7) przebudowa kanalizacji deszczowej od strony północnej
8) przebudowa murku z cegły od strony ul.Kurpińskiego. Uwaga: w dokumentacji projektowej znajduje się zapis o renowacji murków ceglanych, jednakże ze względu na zły stan techniczny Zamawiający w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków zdecydowali o przebudowie murku,
9) mała architektura: m.in. trybuna, kosze na śmieci,
10) renowacja 3 szt. bram,
11) wycinka drzewa z gatunku orzech włoski z terenu działki nr 19/, zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 8/2023 z dnia 16.01.2023r. (Załącznik nr 8c). Drewno powstałe w wyniku wycinki należy przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o.o.,
12) nasadzenia zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Uwaga! nasadzenia zastępcze wskazane w decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 8/2023na wycinkę drzewa pokrywają się z projektem nasadzeń zieleni dla niniejszego zadania,
13) roboty rozbiórkowe m.in. istniejąca infrastruktura sportowa, nawierzchnie, ogrodzenia oraz zagospodarowanie odpadów na koszt Wykonawcy.

UWAGA!
Całość robót będzie prowadzona na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły. Prace związane z położeniem nawierzchni we wjeździe i w bezpośrednim otoczeniu szkoły mogą odbywać się wyłącznie w sposób umożliwiający wejście do budynku szkoły
i tylko w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły. Prowadzenie robót w dni wolne od zajęć, a także w weekendy winno zostać uzgodnione z Dyrekcją Szkoły. Wykonawca winien prowadzić prace w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie placówki, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru obiektu (szkoła) i bezpieczeństwa uczęszczających tam uczniów.

Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą, będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg
następującego wzoru:
Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]
Pc – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty
2) Gwarancja Jakości – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formularzu ofertowym okres gwarancji jakości na
wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. Okres gwarancji Wykonawca winien podać w miesiącach.
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (40 pkt). Okres gwarancji liczony będzie od daty
sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
Pg = (Go/Gn) x 40 [pkt]
Pg – oznacza punkty w kryterium „Gwarancja Jakości”
Go – oznacza okres gwarancji wskazany w badanej ofercie, liczony w miesiącach
Gn – oznacza najdłuższy dopuszczalny okres gwarancji, liczony w miesiącach (60 miesięcy)
UWAGA:
1) Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy. W przypadku podania
okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych
odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
2) W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesiące Zamawiający dla potrzeb obliczenia punktacji w kryterium
gwarancji jakości sprowadzi okres gwarancji do 60 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
3) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że
Wykonawca zaoferował gwarancję na okres 36 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
4) Okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (P) obliczonych zgodnie z
powyższymi zasadami wg wzoru:
P = Pc + Pg
i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SWZ.
3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla Części I przedmiotu zamówienia
a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:
wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o powierzchni użytkowej min. 1000 m² i wartości nie niższej niż 1.500.000,000 PLN brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100), w zakres którego wchodziło co najmniej: docieplenie ścian zewnętrznych oraz budowa/przebudowa/remont co najmniej jednej instalacji:
z instalacji wodociągowej/ kanalizacyjnej/ c.o./wentylacyjnej/ elektrycznej.
Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
UWAGA:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji.
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
A/ Osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:
− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń,
− minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budowami.
B/ Osobami pełniącymi funkcje Kierownika Robót, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:
− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności drogowej.
Dla Części II przedmiotu zamówienia
c) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie boiska ze sztuczną nawierzchnią i o wartości nie niższej niż 1.000.000,000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100), w zakres której wchodziło wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy.
Ponadto, Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
UWAGA:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji.
d) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
A. Osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:
− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń,
− minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budowami.
B. Osobami pełniącymi funkcje Kierownika robót branży elektrycznej, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:
− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
C. Osobami pełniącymi funkcje Kierownika robót branży sanitarnej, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:
− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Dla Części III przedmiotu zamówienia
e) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:
wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę polegającą na budowie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o wartości min. 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych (00/100)
Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
UWAGA:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji.
f) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
A/ Osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:
− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
− minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budowami.
B/ Osobami pełniącymi funkcje Kierownika Robót, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:
− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
− min.1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności drogowej.
Osoba wyznaczona na Kierownika Budowy musi posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję
w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021 r., poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
II. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 7 pkt 2) lit. a) SWZ:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. II pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. II pkt. 1) lit. a) powyżej.
III. Dokumenty podmiotów trzecich:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 7 pkt 2) lit. a) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 7, danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 16 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający, tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej, określonych
w Rozdziale 5 ust. 2 SWZ (odpowiednio dla części przedmiotu zamówienia na którą/które Wykonawca składa ofertę):
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca, z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 6a do SWZ).
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6b do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które należy złożyć:
a) Wypełniony Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.
Wymagana forma: Formularz ofertowy składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 3 do SWZ, (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) - Załącznik nr 3 do SWZ.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku, gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- w sytuacji opisanej w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców) – Załącznik nr 5 do SWZ.
5) Oświadczenie dotyczące wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych, używanych przy wykonywaniu tego zadania – Załącznik nr 10 do SWZ.
6) dokument Pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy),
7) Wadium
Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: Dla części nr I – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) Dla części nr II – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy), Dla części nr III - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy). 2.Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu; 2)gwarancjach bankowych; 3)gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. nr: 37 1020 3088 0000
8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM „Znak sprawy: MZD.271.01.2022 i nazwę postępowania. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem. 4.Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub
poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3)kwotę gwarancji/poręczenia; 4)termin ważności gwarancji/poręczenia; 5)bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp tj.:5.1)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 5.2)Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 5.3)zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 6)gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8)wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9)jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 7.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi Zał. nr 5 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje płatności w III transzach:
1) I transza w formie zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy, płatna z wkładu własnego Zamawiającego określonego w ust. 2 lit. a) powyżej, w terminie do 30 dni, po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujący m.in. numer konta bankowego, znajdującego się na „białej liście podatników” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe, na które należy przelać zaliczkę oraz poprawnie wystawionej faktury. Wykonawca potwierdza na piśmie fakt otrzymania zaliczki.
2) II transza w formie płatności częściowej, w wysokości różnicy pomiędzy I i III transzą, płatna z wkładu własnego Zamawiającego określonego w ust. 2 lit. a) powyżej, w terminie do 30 dni, na podstawie faktury częściowej, za wykonane roboty, na podstawie poprawnie wystawionej faktury Vat oraz protokołu częściowego odbioru robót,
3) III transza w formie płatności końcowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, płatna z dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, określonego w ust.2 lit. b) powyżej, w terminie do 35 dni od daty zakończenia zadania, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót oraz złożonej w siedzibie Zamawiającego, poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym faktura winna zostać złożona nie później niż do 7 dni od daty zakończenia odbioru końcowego – z zastrzeżeniem, że w razie zakończenia realizacji przedmiotu umowy przed terminem określonym w § 2 ust. 1 umowy za datę zakończenia zadania, od której liczony będzie termin na zapłatę III transzy wynagrodzenia, uważać się będzie termin wskazany w § 2 ust. 1 umowy, niezależnie od daty faktycznego zakończenia realizacji przedmiotu umowy; wstrzymanie się przez Zamawiającego z zapłatą III transzy wynagrodzenia do tego czasu nie będzie uważane za zwłokę ani opóźnienie po stronie Zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez Strony. W szczególności:
1. Zmianę terminu realizacji Umowy w przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:
a) klęski żywiołowe,
b) wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji robót określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz o czas trwania ich następstw.
c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstępowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania
Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich następstw.
d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów,
e) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia,
f) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,
g) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót,
2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zam-go, w szczególności:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) opóźnienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
3) z przyczyn zależnych od Zam-go, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw,
4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa,
5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zam-ego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.
Szczegółowy zakres zmian umowy znajduje się w Zał. nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na realizację projektu „Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1” Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: mzd@leszno.pl Zaleca się jednak, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, modyfikacje treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.