eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Leszno

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050445

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kazimierza Karasia 15

1.4.2.) Miejscowość: Leszno

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bpw@leszno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149942

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00135238

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
Część II - „ Budowa pełnowymiarowego boiska przy ul. Górowskiej w Lesznie”
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą przy ul. Górowskiej 49 w Lesznie wraz z likwidacją kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną oraz wycinką drzew, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 8b do SWZ, na którą składa się m.in.:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno- budowlany,
- projekt techniczny,
- dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną,
- projekt likwidacji kolizji elektroenergetycznej.
Inwestycja zlokalizowana w Lesznie przy ul. Górowskiej na działkach o nr ewid. 316/1, 317/2, 317/3, 318/2, 318/3, 319/10, 319/11, 320/1, 480/1, 481/10, 481/11, 861/1, 940/7, 940/8, obręb Zaborowo, ark. m. 138. Obecnie ww. działki są częścią terenu, na którym funkcjonuje Kompleks Boisk Sportowych „Zaborowo” im. Zdzisława Adamczaka. Na terenie objętym opracowaniem wyznaczono strefę „W” ochrony konserwatorskiej (w razie natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać roboty i niezwłocznie zapewnić nadzór archeologiczny – zgodnie z uzgodnieniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05.12.2022 r.).
Miasto Leszno w dniu 16.12.2022 r. złożyło wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Zamawiający jest w oczekiwaniu na zgodę od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
W dniu 16.02.2023 r. Miasto Leszno złożyło wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową ze względu na występowanie dziupli dzięcioła w jednym z drzew wnioskowanych do wycinki. Zamawiający jest w oczekiwaniu na zgodę od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Projekt budowy boiska został skutecznie zgłoszony w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego
i Budownictwa w dniu 28.02.2023 r., zgodnie z zaświadczeniem nr AP.6743.30.2023 EŚ z dnia 07.03.2023r.
Projekt likwidacji kolizji elektroenergetycznej został zatwierdzony oraz uzyskał pozwolenie na budowę decyzją Prezydenta Miasta Leszna nr 37/2023 z dnia 02.03.2023 r. Roboty z zakresu likwidacji kolizji należy realizować zgodnie z warunkami wydanymi przez Enea Operator (nr MUK/228421/2022 z dnia 29.11.2022 r.).
Zakres robót:
1) Roboty z zakresu architektury i konstrukcji oraz zagospodarowania terenu:
- roboty ziemne,
- podsypka piaskowa,
- montaż prefabrykowanych ścian żelbetowych o wysokości 1,30 m,
- podbudowy i nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy,
- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej i żwiru,
- obrzeża betonowe na ławie okalające boisko i utwardzenia,
- piłkochwyty,
- bramki 2,44x7,32 m z siatką całoroczną,
- przebudowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
- wycinka drzew (drewno powstałe w wyniku wycinki należy protokolarnie przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o.o.),
- nasadzenia zastępcze zgodnie z planem nasadzeń.
2) Roboty z zakresu branży elektrycznej:
- likwidacja kolizji z istniejącą linią energetyczną i słupami,
- budowa linii kablowej oświetlenia boiska sportowego,
- montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED-owymi,
- montaż szafek oświetleniowych.
3) Roboty z zakresu branży sanitarnej:
- montaż sieci wodociągowych,
- montaż sieci kanalizacyjnych.
Prace z zakresu wycinki oraz nasadzeń drzew i krzewów będą odbywały się pod nadzorem dendrologiczno-ornitologicznym.
UWAGA!
Zakres wycinki drzew nie obejmuje drzewa o nr inwent. 4, usytuowanego na działce nr ewid. 318/2 obręb Zaborowo.
Zamawiający planuje usunąć drzewo we własnym zakresie do dnia 31.03.2023 r., po otrzymaniu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Wykonawca powinien wziąć powyższe pod uwagę przy obliczaniu ceny ofertowej.
Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym, w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.
UWAGA!
Całość robót będzie prowadzona na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający funkcjonowanie kompleksu.

Po zmianie:
Część II - „ Budowa pełnowymiarowego boiska przy ul. Górowskiej w Lesznie”
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą przy ul. Górowskiej 49 w Lesznie wraz z likwidacją kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną oraz wycinką drzew, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 8b do SWZ, na którą składa się m.in.:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno- budowlany,
- projekt techniczny,
- dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną,
- projekt likwidacji kolizji elektroenergetycznej.
Inwestycja zlokalizowana w Lesznie przy ul. Górowskiej na działkach o nr ewid. 316/1, 317/2, 317/3, 318/2, 318/3, 319/10, 319/11, 320/1, 480/1, 481/10, 481/11, 861/1, 940/7, 940/8, obręb Zaborowo, ark. m. 138. Obecnie ww. działki są częścią terenu, na którym funkcjonuje Kompleks Boisk Sportowych „Zaborowo” im. Zdzisława Adamczaka. Na terenie objętym opracowaniem wyznaczono strefę „W” ochrony konserwatorskiej (w razie natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać roboty i niezwłocznie zapewnić nadzór archeologiczny – zgodnie z uzgodnieniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05.12.2022 r.).
„Wycinkę drzew należy realizować zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSI-II.7120.1.544.2022 z dnia 20.03.2023 r.”
Projekt budowy boiska został skutecznie zgłoszony w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa w dniu 28.02.2023 r., zgodnie z zaświadczeniem nr AP.6743.30.2023 EŚ z dnia 07.03.2023r.
Projekt likwidacji kolizji elektroenergetycznej został zatwierdzony oraz uzyskał pozwolenie na budowę decyzją Prezydenta Miasta Leszna nr 37/2023 z dnia 02.03.2023 r. Roboty z zakresu likwidacji kolizji należy realizować zgodnie z warunkami wydanymi przez Enea Operator (nr MUK/228421/2022 z dnia 29.11.2022 r.).
Zakres robót:
1) Roboty z zakresu architektury i konstrukcji oraz zagospodarowania terenu:
- roboty ziemne,
- podsypka piaskowa,
- montaż prefabrykowanych ścian żelbetowych o wysokości 1,30 m,
- podbudowy i nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy,
- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej i żwiru,
- obrzeża betonowe na ławie okalające boisko i utwardzenia,
- piłkochwyty,
- bramki 2,44x7,32 m z siatką całoroczną,
- przebudowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
- wycinka drzew (drewno powstałe w wyniku wycinki należy protokolarnie przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o.o.),
- nasadzenia zastępcze zgodnie z planem nasadzeń.
2) Roboty z zakresu branży elektrycznej:
- likwidacja kolizji z istniejącą linią energetyczną i słupami,
- budowa linii kablowej oświetlenia boiska sportowego,
- montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED-owymi,
- montaż szafek oświetleniowych.
3) Roboty z zakresu branży sanitarnej:
- montaż sieci wodociągowych,
- montaż sieci kanalizacyjnych.
Prace z zakresu wycinki oraz nasadzeń drzew i krzewów będą odbywały się pod nadzorem dendrologiczno-ornitologicznym.
UWAGA!
Zakres wycinki drzew nie obejmuje drzewa o nr inwent. 4, usytuowanego na działce nr ewid. 318/2 obręb Zaborowo.
Zamawiający planuje usunąć drzewo we własnym zakresie do dnia 31.03.2023 r., po otrzymaniu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Wykonawca powinien wziąć powyższe pod uwagę przy obliczaniu ceny ofertowej.
Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym, w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.
UWAGA!
Całość robót będzie prowadzona na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający funkcjonowanie kompleksu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-30 10:00

Po zmianie:
2023-04-04 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-30 10:30

Po zmianie:
2023-04-04 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-28

Po zmianie:
2023-05-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.