eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1Ogłoszenie z dnia 2023-04-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Leszno

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050445

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kazimierza Karasia 15

1.4.2.) Miejscowość: Leszno

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bpw@leszno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00162325

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00135238

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00060768/04/P

Po zmianie:
2023/BZP 00060768/05/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
Część III – „Budowa kompleksu sportowego przy ZS 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie”
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu otaczającego Zespół Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie – Etap I, na działkach nr 17, 19/1, 19/2 obręb 0002 Leszno na cele sportowe i rekreacyjne, zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszej SWZ wraz załącznikami.
Prace prowadzoną będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez jednostkę projektową LEGE ARTIS Łukasz Wyka dla zadania „Zagospodarowanie terenu otaczającego Zespół Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie”, która została zatwierdzona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie decyzją nr 159/2001 z dnia 19.11.2021r. Inwestycja jest prowadzona w obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Leszna, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 20.08.1985r. pod nr 975/A. Prace na obiekcie będą odbywały się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie, w szczególności nadzorowi podlega renowacja murków ceglanych i nasadzenia zieleni.
Dokumentacja projektowa została przygotowana jako zagospodarowanie całego terenu Zespołu Szkół nr 4. Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy: Etap I został zrealizowany w 2022r. i dotyczył zagospodarowania części terenu szkoły, w szczególności dziedziniec i wjazd południowy, Etap II stanowi przedmiot niniejszego zamówienia i obejmuje zakres opisany poniżej.
Zakres wykonany w ramach Etapu I:
1)przebudowa kanalizacji deszczowej (wg. mapy powykonawczej – Załącznik nr 8c )
2) budowa oświetlenia dziedzińca wraz z montażem szafki sterującej oświetleniem,
3) roboty drogowe - wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej (wjazd od strony południowej, parkingi oraz dziedziniec)
4) naprawa betonowego muru oporowego,
5) naprawa muru kamiennego,
6) montaż małej architektury (ławki,. kosze na odpady, donice betonowe)
7) montaż stojaków rowerowych
8) nasadzenia zieleni w donicach zlokalizowanych przy wejściu głównym do szkoły od strony ul. Kurpińskiego oraz nasadzenia w donicach betonowych na patio: Rozplenica japońska 'Hameln' – 48szt., Lawenda wąskolistna 'hidcote' – 78szt., Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' – 3szt.,Sosna czarna 'Marie Bregeon' – 54szt.
Dokumentacja powykonawcza z realizacji I Etapu zostanie udostępniona Wykonawcy na okres realizacji robót Etapu II.

Zakres do wykonania w ramach Etapu II, w szczególności:
1) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i oświetleniem, stelażem pod regulamin korzystania z obiektu sportowego,
2) bieżnia lekkoatletyczna,
3) skocznia do skoku w dal,
4) boisko do piłki siatkowej,
5) siłownia plenerowa ze strefą street workout, 6) roboty drogowe – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz mineralnej,
7) przebudowa kanalizacji deszczowej od strony północnej
8) przebudowa murku z cegły od strony ul.Kurpińskiego. Uwaga: w dokumentacji projektowej znajduje się zapis o renowacji murków ceglanych, jednakże ze względu na zły stan techniczny Zamawiający w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków zdecydowali o przebudowie murku,
9) mała architektura: m.in. trybuna, kosze na śmieci,
10) renowacja 3 szt. bram,
11) wycinka drzewa z gatunku orzech włoski z terenu działki nr 19/, zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 8/2023 z dnia 16.01.2023r. (Załącznik nr 8c). Drewno powstałe w wyniku wycinki należy przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o.o.,
12) nasadzenia zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Uwaga! nasadzenia zastępcze wskazane w decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 8/2023na wycinkę drzewa pokrywają się z projektem nasadzeń zieleni dla niniejszego zadania,
13) roboty rozbiórkowe m.in. istniejąca infrastruktura sportowa, nawierzchnie, ogrodzenia oraz zagospodarowanie odpadów na koszt Wykonawcy.

UWAGA!
Całość robót będzie prowadzona na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły. Prace związane z położeniem nawierzchni we wjeździe i w bezpośrednim otoczeniu szkoły mogą odbywać się wyłącznie w sposób umożliwiający wejście do budynku szkoły
i tylko w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły. Prowadzenie robót w dni wolne od zajęć, a także w weekendy winno zostać uzgodnione z Dyrekcją Szkoły. Wykonawca winien prowadzić prace w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie placówki, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru obiektu (szkoła) i bezpieczeństwa uczęszczających tam uczniów.

Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.

Po zmianie:
Część III – „Budowa kompleksu sportowego przy ZS 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie”
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu otaczającego Zespół Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie – Etap I, na działkach nr 17, 19/1, 19/2 obręb 0002 Leszno na cele sportowe i rekreacyjne, zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszej SWZ wraz załącznikami.
Prace prowadzoną będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez jednostkę projektową LEGE ARTIS Łukasz Wyka dla zadania „Zagospodarowanie terenu otaczającego Zespół Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie”, która została zatwierdzona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie decyzją nr 159/2001 z dnia 19.11.2021r. Inwestycja jest prowadzona w obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Leszna, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 20.08.1985r. pod nr 975/A. Prace na obiekcie będą odbywały się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie, w szczególności nadzorowi podlega renowacja murków ceglanych i nasadzenia zieleni.
Dokumentacja projektowa została przygotowana jako zagospodarowanie całego terenu Zespołu Szkół nr 4. Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy: Etap I został zrealizowany w 2022r. i dotyczył zagospodarowania części terenu szkoły, w szczególności dziedziniec i wjazd południowy, Etap II stanowi przedmiot niniejszego zamówienia i obejmuje zakres opisany poniżej.
Zakres wykonany w ramach Etapu I:
1)przebudowa kanalizacji deszczowej (wg. mapy powykonawczej – Załącznik nr 8c )
2) budowa oświetlenia dziedzińca wraz z montażem szafki sterującej oświetleniem,
3) roboty drogowe - wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej (wjazd od strony południowej, parkingi oraz dziedziniec)
4) naprawa betonowego muru oporowego,
5) naprawa muru kamiennego,
6) montaż małej architektury (ławki,. kosze na odpady, donice betonowe)
7) montaż stojaków rowerowych
8) nasadzenia zieleni w donicach zlokalizowanych przy wejściu głównym do szkoły od strony ul. Kurpińskiego oraz nasadzenia w donicach betonowych na patio: Rozplenica japońska 'Hameln' – 48szt., Lawenda wąskolistna 'hidcote' – 78szt., Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' – 3szt.,Sosna czarna 'Marie Bregeon' – 54szt.
Dokumentacja powykonawcza z realizacji I Etapu zostanie udostępniona Wykonawcy na okres realizacji robót Etapu II.

Zakres do wykonania w ramach Etapu II, w szczególności:
1) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i oświetleniem, stelażem pod regulamin korzystania z obiektu sportowego,
2) bieżnia lekkoatletyczna,
3) skocznia do skoku w dal,
4) boisko do piłki siatkowej,
5) siłownia plenerowa ze strefą street workout,
6) roboty drogowe – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz z płyt ażurowych,
7) przebudowa kanalizacji deszczowej od strony północnej
8) przebudowa murku z cegły od strony ul.Kurpińskiego. Uwaga: w dokumentacji projektowej znajduje się zapis o renowacji murków ceglanych, jednakże ze względu na zły stan techniczny Zamawiający w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków zdecydowali o przebudowie murku,
9) mała architektura: m.in. trybuna, kosze na śmieci,
10) renowacja 3 szt. bram,
11) wycinka drzewa z gatunku orzech włoski z terenu działki nr 19/, zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 8/2023 z dnia 16.01.2023r. (Załącznik nr 8c). Drewno powstałe w wyniku wycinki należy przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o.o.,
12) nasadzenia zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Uwaga! nasadzenia zastępcze wskazane w decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 8/2023na wycinkę drzewa pokrywają się z projektem nasadzeń zieleni dla niniejszego zadania,
13) roboty rozbiórkowe m.in. istniejąca infrastruktura sportowa, nawierzchnie, ogrodzenia oraz zagospodarowanie odpadów na koszt Wykonawcy.

UWAGA!
Całość robót będzie prowadzona na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły. Prace związane z położeniem nawierzchni we wjeździe i w bezpośrednim otoczeniu szkoły mogą odbywać się wyłącznie w sposób umożliwiający wejście do budynku szkoły
i tylko w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły. Prowadzenie robót w dni wolne od zajęć, a także w weekendy winno zostać uzgodnione z Dyrekcją Szkoły. Wykonawca winien prowadzić prace w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie placówki, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru obiektu (szkoła) i bezpieczeństwa uczęszczających tam uczniów.

Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-05 10:00

Po zmianie:
2023-04-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-05 10:30

Po zmianie:
2023-04-12 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-04

Po zmianie:
2023-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.