eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabór › "Zaprojektowanie i zrealizowanie rozbudowy i przebudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"Ogłoszenie z dnia 2021-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Zaprojektowanie i zrealizowanie rozbudowy i przebudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturą towarzyszącą”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080098212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Zabór

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-003

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@gminazabor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://biblioteka.gminazabor.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Maria Anna Tumińska

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9291331389

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Zygmunta Krasińskiego

1.11.4.) Miejscowość: Zielona Góra

1.11.5.) Kod pocztowy: 65-733

1.11.6.) Województwo: lubuskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: jantu@interia.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.zamowieniapubliczne-tuminscy.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zaprojektowanie i zrealizowanie rozbudowy i przebudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturą towarzyszącą”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-504ec68a-3656-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00246763

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00064167/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 „Zaprojektowanie i zrealizowanie rozbudowy i przebudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie elektronicznie, przy użyciu:
1) mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) skrzynki ePUAP: GBPZabor
3) poczty elektronicznej (e-mail): biblioteka@gminazabor.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
Strony postępowania mogą komunikować się również za pomocą poczty elektronicznej, e-mail Zamawiającego: biblioteka@gminazabor.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Biblioteka Publiczna w Zaborze, adres: ul. Lipowa 1,
66-003 Zabór, reprezentowana przez Dyrektora;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail:biblioteka@gminazabor.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez
okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GBP/221/02/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 286/4 przy ul. Lipowej 1 w Zaborze, gmina Zabór, poprzedzonych opracowaniem pełnej dokumentacji technicznej, w której należy uwzględnić projekt rozbudowy i przebudowy, który jest już realizowany.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium:  SERWIS GWARANCYJNY, CZAS ROZPOCZĘCIA USUWANIA USTEREK LUB/ I AWARII OD DNIA ZGŁOSZENIA

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium:  GWARANCJA JAKOŚCI

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca, ze
względu na ryzyka, związane z różnorodnością robót oraz okres po-
i przedpandemiczny rynku, potwierdzi:
1) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej, na kwotę
co najmniej 1 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3
miesiące przed złożeniem informacji;
2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. posiadania zdolności technicznych lub zawodowych do wykonania
zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) potwierdzi wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
co najmniej dwóch usług wykonania dokumentacji technicznej
robót budowlanych oraz dwóch robót o wartości nie mniejszej niż
1 000 000,00 każda i o porównywalnym charakterze, tj.
ogólnobudowlanych i instalacyjnych, razem lub z osobna,
wykazując usługi te i roboty wraz z podaniem jej rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz
2) udowodni, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot/-y, na rzecz
którego/-ych robota/-y budowlana/-e została/-y wykonana/-e,
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
3) będzie dysponował wykwalifikowanymi Osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
- Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej z co najmniej 5
letnim doświadczeniem w projektowaniu;
- Osobą posiadającą uprawnienia budowlane właściwe do
kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich
kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w
odrębnych przepisach w specjalnościach:
-- konstrukcyjno-budowlanej, przy czym Osoba przewidziana
na kierownika budowy powinna w ostatnich 5 latach przed
upływem terminu składania ofert wykazać się nie mniej niż
trzykrotnym sprawowaniem funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót przy zadaniach polegających na budowie
lub rozbudowie budynków,
-- instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,
-- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych uprawniającej do projektowania
obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociągowe i kanalizacyjne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dołącza do oferty oświadczenie potwierdzające odpowiednio na dzień składania ofert:
1) brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt
1-10 z konsekwencjami ust. 2 i 3 i art. 110 i 111 Pzp, oraz
2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b) uprawnień, jeżeli prawo nakazuje,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
Składają je również wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz Podmiot udostępniający zasoby.
Przedmiotowego oświadczenia nie składają Podwykonawcy
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że:
1) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną brutto co najmniej 1 000 000,00 zł, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, który w jednoznaczny
i wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu,
2) Wykonawca posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1000 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie będzie mógł złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
2) dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3) wykazu Osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości
9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 zł)
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Nr 93 1600 1462 1882 8598 0000 001
2) gwarancjach bankowych, należy złożyć jej oryginał w postaci
elektronicznej,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
należy złożyć jej oryginał w postaci elektronicznej,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 r. poz. 310, 836, 1572),
należy złożyć ich oryginał w postaci elektronicznej.
3. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert na cały
okres związania ofertą.
4. Przy wnoszeniu wadium wykonawca powinien powołać się na oznaczenie
postępowania.
5. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął
termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
złożenia wniosku, zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych, oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków zamówienia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający żąda przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej lub kilku wybranych formach:
1) pieniądzu;
a) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
b) Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiającego nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Wartości wybranych/-ej form/-y zabezpieczenia są niezależne od wartości wynikających z dokumentów potwierdzających przez Wykonawcę sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający ze względu na ryzyko związane z realizacją zamówienia, wynikające z pandemicznego stanu rynku pracy i gospodarki materiałowej, w tym trudności z zatrudnieniem fachowców oraz z zakupem żądanej wysokiej jakości materiałów, ustala zabezpieczenie w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1. zmian umowy nie wpływających na zmiany treści oferty, tj. zmian godzin wykonania czynności, osób upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy, osób upoważnionych do kontaktów,
2. kiedy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia,
3. konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli konieczność ta, nastąpiła na skutek okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy, tj.:
1) zagrożenia opóźnieniem w wykonywaniu prac ze strony Wykonawcy: Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału, przyspieszenia rytmu prac oraz wydłużenia czasu pracy,
2) konieczności wprowadzenia uzasadnionych zmian projektowych, niemających wpływu na cenę i niewynikających z błędów w sztuce Wykonawcy projektów, wówczas termin zakończenia robót zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania tychże robót/ dostawy/ montażu, będących następstwem naniesionych zmian;
3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
4) działań Osób Trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
5) okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów: Wykonawca powinien natychmiast odnotować to w dzienniku budowy;
4. zmiany kadry kierowniczej po stronie Wykonawcy przewidzianej do realizacji zamówienia. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest zastąpić te osoby osobami posiadającymi takie same uprawnienia i spełniające te same warunki określone w SWZ;
5. zmiany Inspektora Nadzoru po stronie Zamawiającego;
6. zmian wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
7. kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca

Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i staje się skuteczne z chwilą jego doręczenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-10 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ocds-148610-504ec68a-3656-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-10 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.