eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabór › "Zaprojektowanie i zrealizowanie rozbudowy i przebudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"Ogłoszenie z dnia 2021-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zaprojektowanie i zrealizowanie rozbudowy i przebudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturą towarzyszącą”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080098212

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lipowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Zabór

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-003

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@gminazabor.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://biblioteka.gminazabor.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00261796

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00246763/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca, ze
względu na ryzyka, związane z różnorodnością robót oraz okres po-
i przedpandemiczny rynku, potwierdzi:
1) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej, na kwotę
co najmniej 1 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3
miesiące przed złożeniem informacji;
2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. posiadania zdolności technicznych lub zawodowych do wykonania
zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) potwierdzi wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
co najmniej dwóch usług wykonania dokumentacji technicznej
robót budowlanych oraz dwóch robót o wartości nie mniejszej niż
1 000 000,00 każda i o porównywalnym charakterze, tj.
ogólnobudowlanych i instalacyjnych, razem lub z osobna,
wykazując usługi te i roboty wraz z podaniem jej rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz
2) udowodni, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot/-y, na rzecz
którego/-ych robota/-y budowlana/-e została/-y wykonana/-e,
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
3) będzie dysponował wykwalifikowanymi Osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
- Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej z co najmniej 5
letnim doświadczeniem w projektowaniu;
- Osobą posiadającą uprawnienia budowlane właściwe do
kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich
kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w
odrębnych przepisach w specjalnościach:
-- konstrukcyjno-budowlanej, przy czym Osoba przewidziana
na kierownika budowy powinna w ostatnich 5 latach przed
upływem terminu składania ofert wykazać się nie mniej niż
trzykrotnym sprawowaniem funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót przy zadaniach polegających na budowie
lub rozbudowie budynków,
-- instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,
-- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych uprawniającej do projektowania
obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociągowe i kanalizacyjne.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca, ze
względu na ryzyka, związane z różnorodnością robót oraz okres po-
i przedpandemiczny rynku, potwierdzi:
1) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej, na kwotę
co najmniej 1 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3
miesiące przed złożeniem informacji;
2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. posiadania zdolności technicznych lub zawodowych do wykonania
zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) potwierdzi wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
co najmniej jednej usług wykonania dokumentacji technicznej
roboty budowlanej oraz jednej roboty o wartości nie mniejszej niż
1 000 000,00 każda i o porównywalnym charakterze, tj.
ogólnobudowlanych i instalacyjnych, razem lub z osobna,
wykazując usługi te i roboty wraz z podaniem jej rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz
2) udowodni, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot/-y, na rzecz
którego/-ych robota/-y budowlana/-e została/-y wykonana/-e,
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
3) będzie dysponował wykwalifikowanymi Osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
- Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej z co najmniej 5
letnim doświadczeniem w projektowaniu;
- Osobą posiadającą uprawnienia budowlane właściwe do
kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich
kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w
odrębnych przepisach w specjalnościach:
-- konstrukcyjno-budowlanej, przy czym Osoba przewidziana
na kierownika budowy powinna w ostatnich 5 latach przed
upływem terminu składania ofert wykazać się nie mniej niż
trzykrotnym sprawowaniem funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót przy zadaniach polegających na budowie
lub rozbudowie budynków,
-- instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,
-- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych uprawniającej do projektowania
obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociągowe i kanalizacyjne.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-11-10 08:00

Po zmianie:
2021-11-15 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-11-10 14:00

Po zmianie:
2021-11-15 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-12-09

Po zmianie:
2021-12-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.