eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszkowice › "Letnie utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Biskupice w 2023 r."Ogłoszenie z dnia 2023-06-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Letnie utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Biskupice w 2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biskupice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351556010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tomaszkowice 455

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 289 70 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@biskupice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugbiskupice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Letnie utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Biskupice w 2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff0d5e97-021c-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00088637/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 „Letnie utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Biskupice w 2023 r.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff0d5e97-021c-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO obowiązek informacyjny został uregulowany w treści SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO ograniczenia stosowania - Zamawiający nie przewiduje ograniczenia stosowania przepisów dotyczących RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RPI.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr I: Dostawa kruszywa drogowego i destruktu asfaltowego z warstwy ścieralnej wraz z wbudowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Część I i II stanowi dokumentacja załączona do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Kryterium 1: Cena „C” – waga punktowa - 60 pkt; Kryterium 2: Termin wykonania zamówienia - „G” – waga punktowa - 40 pkt; 1) ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru: P = C + G Suma punktów (P) stanowiąca sumę „Ceny oferty” C i „Termin wykonania zamówienia” G wyliczona wg poniższych wzorów: Kryterium 1: Cena oferty „C” – maksymalnie można otrzymać 60 pkt.: Ilość punktów w ramach tego kryterium wyliczona będzie w oparciu o poniższy wzór:
Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert (brutto) C „Cena oferty” =------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt. Cena oferowana badanej oferty (brutto) Kryterium 2: termin wykonania zamówienia „G” – maksymalnie można otrzymać 40 pkt.: Kryterium „termin wykonania zamówienia” – Wykonawca może zaproponować trzy różne terminy wykonania zamówienia. Wykonawca może zaproponować następujące terminy wykonania zamówienia: do końca lipca 2023 r., do połowy sierpnia 2023 r. oraz do końca sierpnia 2023 r.
1) Wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia do końca 31 lipca 2023 r. otrzyma 40p.,
2) Wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia do 15 sierpnia 2023 r. otrzyma 20 p.,
3) Wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia do 31 sierpnia 2023 r. otrzyma 0 p.,
Wykonawcy, który nie zaoferuje żadnego terminu wykonania zamówienia – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 p.z.p. Następnie punkty uzyskane w Kryterium Cena (C) oraz Termin wykonania zamówienia (G) zostaną zsumowane, zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G gdzie: P – łączna ilość punktów uzyskanych za ofertę niepodlegającą odrzuceniu C – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena G – ilość punktów uzyskanych w kryterium Termin wykonania zamówienia Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć nr II: Roboty odwadniające i nawierzchniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Część I i II stanowi dokumentacja załączona do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Kryterium 1: Cena „C” – waga punktowa - 60 pkt; Kryterium 2: Czas reakcji - „G” – waga punktowa - 40 pkt; 2) ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru: P = C + G Suma punktów (P) stanowiąca sumę „Ceny oferty” C i „Czas reakcji” G wyliczona wg poniższych wzorów: Kryterium 1: Cena oferty „C” – maksymalnie można otrzymać 60 pkt.:
Ilość punktów w ramach tego kryterium wyliczona będzie w oparciu o poniższy wzór: Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert (brutto) C „Cena oferty” =------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt. Cena oferowana badanej oferty (brutto) Kryterium 2: Czas reakcji „G” – maksymalnie można otrzymać 40 pkt.: Kryterium „Czas reakcji” – Wykonawca może zaproponować trzy różne terminy wykonania zamówienia. Wykonawca może zaproponować następujące czasy reagowania na wezwanie Zamawiającego:
4) Wykonawcy, który zaoferuje czas reakcji 24 h od wezwania przez Zamawiającego otrzyma 40 pkt.,
5) Wykonawcy, który zaoferuje czas reakcji 36 h od wezwania przez Zamawiającego otrzyma 20 pkt.,
6) Wykonawcy, który zaoferuje czas reakcji 48 h od wezwania przez Zamawiającego otrzyma 0 pkt.,
Wykonawcy, który nie zaoferuje żadnego terminu wykonania zamówienia – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 p.z.p. Następnie punkty uzyskane w Kryterium Cena (C) oraz Czas reakcji (G) zostaną zsumowane, zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G gdzie: P – łączna ilość punktów uzyskanych za ofertę niepodlegającą odrzuceniu C – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena G – ilość punktów uzyskanych w kryterium Czas reakcji Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

sytuacja ekonomiczna lub finansowej, W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądać, podmiotowych środków dowodowych w postaci: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000 zł. UWAGA: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jednocześnie na Część I i Część II zobowiązany będzie do dysponowania jedną polisą na kwotę 200 000 zł. 4) zdolność techniczna i zawodowa. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: a) wykazu dla Części I dostaw dla Części II usług (zał. nr 5 do SWZ Cz. I/zał. nr 5 do SWZ Cz. II) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw (Cz. I) usług (cz. II) o wartości minimum 100 000 zł brutto (osobno dla Cz. I i Cz. II) odpowiadającej swoim rodzajem dostawom i usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy i usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz dostawy i usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający dopuszcza wykonanie dwóch dostaw lub usług na łączną kwotę 100 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zał nr 3 do SWZ,
Zał. nr 4 do SWZ
Zał. nr 5 do SWZ
Zał. o aktualności (...)
Zał. art 7 ust 1 (....)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych: a) Część I – zał. nr 4 do SWZ wykaz sprzętu, zał. nr 5 do SWZ wykaz robót, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, złożonym wraz z ofertą, według wzoru nr 3 do SWZ (odpowiednio dla części I i II),
c) wykazania, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, o której mowa w pkt 21 SWZ (dla części I i części II), d) dokumentu potwierdzającego, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, Wykonawca nie zawarł układu z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (dla części I i części II).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenia,
2) dokumenty,
3) pełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezento-wania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z do-łączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmiany umowy oraz warunków ich wprowadzenia został uregulowany w treści wzoru umowy dla Części I i Części II

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: E - zamówienia Gmina Biskupice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 16:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.