eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług cateringowych dla AST w Krakowie w czerwcu 2023 r. w ramach realizacji projektu ,,Kierunek Przyszłość - w odpowiedzi na wyzwania społeczności akademickiej i rynku"Ogłoszenie z dnia 2023-06-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług cateringowych dla AST w Krakowie w czerwcu 2023 r. w ramach realizacji projektu ,,Kierunek Przyszłość – w odpowiedzi na wyzwania społeczności akademickiej i rynku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Straszewskiego 21-22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-109

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 36271717

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ast.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ast.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych dla AST w Krakowie w czerwcu 2023 r. w ramach realizacji projektu ,,Kierunek Przyszłość – w odpowiedzi na wyzwania społeczności akademickiej i rynku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29e22768-015c-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246016

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00245949/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług cateringowych dla AST w Krakowie w czerwcu 2023 r. w ramach realizacji projektu ,,Kierunek Przyszłość – w odpowiedzi na wyzwania społeczności akademickiej i rynku”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Kierunek Przyszłość” - w odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej i rynku”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-z70/18

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-29e22768-015c-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Składanie ofert w niniejszym postępowaniu wraz z wymaganymi do oferty załącznikami, następuje wyłącznie poprzez platformę e Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/.
3. W celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca powinien być zarejestrowany na w/w platformie i mieć konto „Wykonawca”. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, korzystania z funkcjonalności platformy oraz warunki techniczne, dostępne są w Regulaminie Platformy e-Zamówienia. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z e-Zamówienia. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Platforma umożliwia powiązanie konta e-Zamówienia z Węzłem Krajowym i możliwość logowania za pomocą np. profilu zaufanego (ikonka zębatki w menu ustawienia –„Zarządzaj kontem” –powiąż z WK). W celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca powinien być zarejestrowany na w/w platformie i mieć konto „Wykonawca”. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, korzystania z funkcjonalności platformy oraz warunki techniczne, dostępne są w Regulaminie Platformy e-Zamówienia. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Platforma umożliwia powiązanie konta e-Zamówienia z Węzłem Krajowym i możliwość logowania za pomocą np. profilu zaufanego (ikonka zębatki w menu ustawienia –„Zarządzaj kontem” –powiąż z WK). Pozostałe informacje, znajdują się w rozdziale 9 i rozdziale 10 SWZ. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje wynikające z obowiązku
informacyjnego RODO znajdują się w Rozdziale 19 SWZ - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje wynikające z obowiązku
informacyjnego RODO znajdują się w Rozdziale 19 SWZ - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy Wykonawcy
będącego osobą fizyczną

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZKK.261.3.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegają na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (lunchów i kolacji) zapakowanych w jednorazowe opakowania ekologiczne zapewniające zachowanie świeżości, wraz z jednorazowymi sztućcami (nieplastikowymi) i serwetkami papierowymi, do siedziby TVN w Krakowie w dniach 19 – 23 czerwca i 26 – 30 czerwca 2023 r., łącznie maksymalnie 170 lunchy na ciepło i 170 kolacji na zimno (dostawa codziennie o 14.00). Posiłki wyłącznie bezmięsne - wegańskie lub wegetariańskie, spełniające następujące warunki:
a) ciepły lunch składający się z: ł
- zupy (min. 300 ml/1 os.) wegańskiej,
- dania wegetariańskiego (min. 350 g/1 os.), z pieczywem lub kaszą lub ryżem lub ziemniakami lub makaronem,
- deseru (owoc lub ciastko),
- sok (250 ml/1 os.);
oraz
b) kolacja składająca się z:
- 1 dania wegetariańskiego do spożycia na zimno, n.p. sałatka z dressingiem i pieczywem (min. 350 g/1 os.),
- woda (250 ml/1 os.);
c) posiłki muszą być przygotowane ze świeżych produktów, z zachowaniem norm i przepisów określonych dla przygotowania dostarczania żywności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-19 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą
punktów, spośród nieodrzuconych ofert, na podstawie dwóch kryteriów oceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty Społeczne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w
Rozdziale 7 SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty w
części dotyczącej podwykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Ponadto, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi złożyć oświadczenie w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik B do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie wymaga się

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy: Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazanie w formularzu oferty bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w których Zamawiający może uzyskać te dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość
udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Pełnomocnictwo
przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, przy czym poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz, zgodnie z art.97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy zawartych w Rozdziale 17 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.