eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza
budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach
57

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000719441

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Beskidzka 30

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-611

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mdkgalczynskiego@mjo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdkgal.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11eff2c0-a0c6-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza
budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach
57

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11eff2c0-a0c6-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00070320/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071133

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MDK/1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57 na zasadach określonych w SWZ i w dokumentacji technicznej do SWZ.
3.2 Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz dokumentacją w SWZ.
3.3 Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięcy (lecz nie dłuższy niż 60 miesięcy) - podlegające kryterium oceny oferty - okres gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości zamówienia.
3.4 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę wszystkich pracowników fizycznych skierowanych do wykonania zamówienia.
3.5 Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem
wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych.
3.6. W każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te,
które wskazano w projekcie i przedmiarach. Ponadto, ilekroć w niniejszej SWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia skazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych,
należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
3.7. Zgodnie z powyższym, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz SWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w projekcie oraz SWZ oraz będą zgodne pod względem: Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), Parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
3.8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w dokumentacji zamówienia jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia, materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania oferty
wykazać te urządzenia, materiały i zestawić je w tzw. Tabeli równoważności porównując z parametrami i wymaganiami urządzeń, określonych w dokumentacji projektowej. Z tabeli równoważności musi jednoznacznie wynikać, że proponowane urządzenia maja takie same lub lepsze parametry techniczne. Brak tabeli równoważności będzie świadczyć o tym, iż proponowane rozwiązania nie spełniają określonych wymagań w stopniu równoważnym, co będzie skutkowało uznaniem oferty za niezgodną z SWZ, a w konsekwencji jej odrzuceniem. Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienia takie należy traktować, jako uzupełnione o wyrazy "lub równoważne".
3.9. W projektach budowlanych, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót w przedmiarach robót do przywołanych norm oraz technicznych systemów odniesienia dodaje się zdanie „dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym".
3.10. Użyte w dokumentacji zamówienia zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia PZP. Nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu
rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.
3.11. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji zamówienia.
3.12. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji techniczno-projektowej ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości. Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą: gwarantować osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacji zamówienia, być objęte gwarancją jakości przez okres minimum 36 miesięcy.
3.13. Karty gwarancyjne Dostawców wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane urządzenia oraz wyposażenie powinny zostać przedstawione Zamawiającemu przed ich wystawieniem. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszty związane z dostawą i wymianą wszystkich odczynników i elementów podlegających wymianie w okresie gwarancji jakości.
3.14 Dopuszcza się zamienne rozwiązania w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem: Spełnienia tych samych lub wyższych właściwości technicznych, Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty).
3.15. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno-ruchową.
3.16. Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w dokumentacji zamówienia i projektach budowlanych i wykonawczych powinny być traktowane jako Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego.
3.17. Miejsce realizacji umowy: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3153018,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5916300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3153018,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.M. ELEKTRO-MAX PIOTR MOROŃSKI Raciborowice ul. Pod akacjami 6 ,32-091 Michałowice, numer NIP 6792501731

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6792501731

7.3.4) Miejscowość: Michałowice

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3153018,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-01-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.