eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza
budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach
57

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000719441

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Beskidzka 30

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-611

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mdkgalczynskiego@mjo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdkgal.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Jarosław Kuć

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9442176002

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Kaszów 725, 32-060 Liszki

1.11.4.) Miejscowość: Kaszów 725, 32-060 Liszki

1.11.5.) Kod pocztowy: 32-060

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: qbatura.jaroslawkuc@gmail.com

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.mdkgal.edu.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza
budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach
57

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11eff2c0-a0c6-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071133

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00070320/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11eff2c0-a0c6-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.4. Strona internetowa prowadzonego postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/, adres strony internetowej prowadzonego postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-11eff2c0-a0c6-11ed-9236-36fed59ea7dd
1.5. Strona internetowa na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia : https://ezamowienia.gov.pl/ oraz www.mdkgal.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Treść oferty musi być zgodna z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ.
19.15. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona przy pomocy Formularza ofertowego i cenowego (Załącznik nr 1 i nr 2 do SWZ)
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ w zakładce „składanie ofert”.
19.16. Aby złożyć ofertę Wykonawca musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i
warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści
dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. W przypadku problemów
technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia
technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
19.17. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania
z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy e-
Zamówienia przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
19.18. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
19.19. Zamawiający zamieścił link do postępowania oraz ID postępowania w Rozdziale 2 SWZ. Postępowanie można wyszukać
również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”)
19.20. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu
się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie
dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
19.21. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę.
Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym
Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. UWAGA:
Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie e- Zamówienia i należy zignorować komunikat
pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania.
19.22. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać/zmienić ofertę.
19.23. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
19.24. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ w zakładce „składanie ofert”.
19.25. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego
ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail : inspektor2@mjo.krakow.pl., pisemnie na adres Zamawiającego : Młodzieżowy Dom Kultury 30-611 Kraków ul. Beskidzka 30
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”);
4. W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania(komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich
kompetencji; 6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Prawa osób których dane są przetwarzane:
• prawo dostępu do danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
11. nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych;
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym
lub wykonanie umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MDK/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57 na zasadach określonych w SWZ i w dokumentacji technicznej do SWZ.
3.2 Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz dokumentacją w SWZ.
3.3 Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięcy (lecz nie dłuższy niż 60 miesięcy) - podlegające kryterium oceny oferty - okres gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości zamówienia.
3.4 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę wszystkich pracowników fizycznych skierowanych do wykonania zamówienia.
3.5 Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem
wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych.
3.6. W każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te,
które wskazano w projekcie i przedmiarach. Ponadto, ilekroć w niniejszej SWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia skazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych,
należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
3.7. Zgodnie z powyższym, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz SWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w projekcie oraz SWZ oraz będą zgodne pod względem: Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), Parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
3.8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w dokumentacji zamówienia jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia, materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest na etapie składania oferty
wykazać te urządzenia, materiały i zestawić je w tzw. Tabeli równoważności porównując z parametrami i wymaganiami urządzeń, określonych w dokumentacji projektowej. Z tabeli równoważności musi jednoznacznie wynikać, że proponowane urządzenia maja takie same lub lepsze parametry techniczne. Brak tabeli równoważności będzie świadczyć o tym, iż proponowane rozwiązania nie spełniają określonych wymagań w stopniu równoważnym, co będzie skutkowało uznaniem oferty za niezgodną z SWZ, a w konsekwencji jej odrzuceniem. Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienia takie należy traktować, jako uzupełnione o wyrazy "lub równoważne".
3.9. W projektach budowlanych, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót w przedmiarach robót do przywołanych norm oraz technicznych systemów odniesienia dodaje się zdanie „dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym".
3.10. Użyte w dokumentacji zamówienia zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia PZP. Nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu
rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.
3.11. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji zamówienia.
3.12. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji techniczno-projektowej ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości. Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą: gwarantować osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacji zamówienia, być objęte gwarancją jakości przez okres minimum 36 miesięcy.
3.13. Karty gwarancyjne Dostawców wystawiane dla Wykonawcy na dostarczane i montowane urządzenia oraz wyposażenie powinny zostać przedstawione Zamawiającemu przed ich wystawieniem. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić koszty związane z dostawą i wymianą wszystkich odczynników i elementów podlegających wymianie w okresie gwarancji jakości.
3.14 Dopuszcza się zamienne rozwiązania w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem: Spełnienia tych samych lub wyższych właściwości technicznych, Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty).
3.15. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno-ruchową.
3.16. Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w dokumentacji zamówienia i projektach budowlanych i wykonawczych powinny być traktowane jako Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego.
3.17. Miejsce realizacji umowy: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 33.3 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

33.4 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego ww. kryterium.
1) Kryterium Cena – 60 % znaczenia (Wc) (w zakresie pakietu nr 2 całkowita wartość wraz z opcjami)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
Wc = [( Cn : Cb ) x 60
Wc – wartość punktowa ceny brutto
Cn – cena najniższa
Cb – cena badanej oferty
2) Kryterium termin gwarancji – 40 % znaczenia (Wd)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40
Wd – wartość punktowa kryterium gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości zamówienia.
Wdn – zaoferowany termin gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości zamówienia.
Wdb – najwżyszy termin zaoferowanej gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane/wbudowane materiały, dostarczone urządzenia i instalacje liczone od daty odbioru całości zamówienia.

UWAGA!!!! Termin gwarancji wyraża się w miesiącach. Brak wyrażenia tego terminu w miesiącach przez Wykonawcę będzie skutkować odrzuceniem oferty. UWAGA!!!! Zgodnie z warunkami SWZ minimalny termin gwarancji nie jest mniejszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Zaoferowanie niższego terminu skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ocena wg kryterium ,,Termin gwarancji” dokonana zostanie w oparciu o informację Wykonawcy zawartą w ,,Formularzu” - Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (słownie : pięćset tysięcy złotych),

7.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej.

a) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie : milion złotych)

Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny

b) dysponuje osobami, które będą skierowane do wykonania zamówienia, tj. :

1) Kierownikiem budowy w specjalności w specjalności ogólno-budowlanej, posiadającym:
• uprawnienia budowlane w specjalności ogólno-budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawniania wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
• co najmniej 3 letnie doświadczenie liczone od dnia uzyskania uprawnień

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa 7.2.4
19.2 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa 7.2.4 SWZ. Przedstawiony wykaz musi zawierać co najmniej następujące informacje: nazwiska i imiona osób; funkcje (role) w realizacji zamówienia i / lub zakres czynności; numery i rodzaj posiadanych uprawnień; informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia robót, lokalizacja, nazwa zadania oraz Inwestora / zamawiającego, wielkość i rodzaj robót budowlanych.
19.3 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na potwierdzenie warunku

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w następujących terminach: 07.02.2023 godz. 08:00 (zbiórka pod budynkiem przy ul. Na Wrzosach 57). Brak potwierdzonego przez Zamawiającego uczestnictwa w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
18.1.1 Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 –formularz ofertowy,
18.1.2 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
18.1.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
18.1.4 Potwierdzony protokół z odbycia wizji lokalnej (zgodnie z załącznikiem nr 7).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
23. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
24. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
25. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wzór umowy stanowi załącznik do umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.