eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnicznych w budynku przy al. Marcinkowskiego 3 w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnicznych w budynku przy al. Marcinkowskiego 3 w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ORKIESTRA KAMERALNA POLSKIEGO RADIA AMADEUS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302742759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Karola Marcinkowskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-745

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@amadeus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amadeus.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-022a1adf-b1ee-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnicznych w budynku przy al. Marcinkowskiego 3 w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-022a1adf-b1ee-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104476/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnicznych w budynku przy al. Marcinkowskiego 3 w Poznaniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00108646

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 148586,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w ścianach piwnicznych w części sutereny budynku.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich realizacji został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3. Prace nie ujęte w przedmiarach, ale konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej cenie zamówienia.
4. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia materiały muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.
5. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów, należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest udowodnić/wykazać w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca na etapie realizacji prac zastosuje materiały wskazane w ofercie.
7. Zamawiający wymaga obligatoryjnej wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z p. Piotrem Łużnym tel. +48 884 000 088. Brak odbycia wizji lokalnej skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy PZP
8. Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym, w związku z powyższym Wykonawca winien zapewnić bezpieczne dojścia do pomieszczeń biurowych, prowadzenie robót z jak najmniejszą uciążliwością w funkcjonowaniu Orkiestry. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren prac przed nadmiernym pyleniem.
9. Roboty będą przeprowadzone z uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych w art. 6 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
10. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane prace licząc od dnia podpisania (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót.
11. Zamawiający dopuszcza skrócenie poszczególnych etapów technologicznych wykonywania zabezpieczenia przeciwwilgociowego w następujący sposób:
a) przerwa technologiczna pomiędzy skuciem tynków, a wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych powinna wynosić minimum 2 miesiące;
b) przerwa technologiczna pomiędzy wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, a
robotami wykończeniowymi (nałożeniem tynków i powłok malarskich) powinna
wynosić minimum 1 miesiąc.
12. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy i określa je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 ustawy:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące prace budowlane były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę;
2) w przypadku zatrudniania na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia nowej osoby/nowych osób wykonującej/ych czynności określone w pkt 1, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania ww. umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę/podwykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca/podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 14 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę;
3) w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy (dotyczy osób już zatrudnionych na postawie umowy o pracę przez Wykonawcę/podwykonawcę) oraz w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji zatrudnienia, w szczególności:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika potwierdzającego zatrudnienie go na podstawie umowy o pracę, albo
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, albo
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, albo
d) innych dokumentów,
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
Oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy oraz kopia umowy o pracę lub inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do złożenia oświadczenia lub dokumentu w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
4) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia;
5) w przypadku wykonywania czynności określonych w pkt 1 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę;
6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu oświadczenia lub kopii umowy o pracę, lub innych dokumentów, o których mowa w pkt 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 3;
7) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentacji zatrudnienia, o której mowa w pkt 4 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 218727,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 218727,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 218727,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DEKOSBAU PAWEŁ DEKOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 599-263-31-87

7.3.3) Ulica: UL. TĘCZOWA 6/2

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-275

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 218727,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.