eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych"Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c03364e-004b-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245349

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl . 2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 4. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się bezpośrednio z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl tel. (+48) 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl . 5. Szczegółowe warunki korzystania z Platformy zawarte są na stronie https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Baza wiedzy”, która jest dostępna dla zalogowanych Wykonawców. 6. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl: 1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta, 2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge, 3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe). 7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Maciej Trąbka – Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych, Magdalena Kalarus- Kwaśniewska – Zastępca Kierownika Działu Prawnego i Zamówień Publicznych ds. Zamówień Publicznych, Kamil Wezwalski – Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”): 1) Administratorem danych osobowych jest Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka. 2) Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalni Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48) 12 278 7114; email: iod.sa@kopalnia.pl 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, poprzez wzięcie udziału w postępowaniu organizowanym przez Administratora danych, a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z wybranym Wykonawcą umowy o zamówienie publiczne. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy, w zakresie dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawców. 4) Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, podmioty przetwarzające działające na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, oraz inne podmioty którym dane będą udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności osoby lub podmiot posiadające dostęp do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 18 lub art. 74 ustawy. 5) Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej. 6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały ten okres, a następnie do upływu terminów określonych w przepisach prawa podatkowego, terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub terminu przechowywania dokumentacji wynikającej z obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji Archiwalnej, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi najpóźniej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy oraz RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO); b) do sprostowania danych (art. 16 RODO); c) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 2. Osobie, której dane dotyczą nie przysługują następujące prawa: a) do usunięcia danych (art. 17 RODO), z uwagi na treść art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO, b) do przenoszenia danych (art. 20 RODO), gdyż przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, c) do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), gdyż przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 3. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy. 4. W odniesieniu do podanych danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 6. Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgłoszenie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 7. W przypadku wskazania w treści dokumentów zamówienia danych osobowych osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wykonaniu wobec tych osób obowiązku wynikającego z art. 13 lub art. 14 RODO. 8. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KSW/2023/SIP/64

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
1.1 W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do odbioru od Zamawiającego segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zwanych dalej łącznie „odpadami”, oraz ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ofertą złożoną w ramach postępowania przetargowego, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia.
1.2 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów segregowanych w sposób określony poniżej, w ilości maksymalnej:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałe po segregacji – 210 Mg,
2) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury – 10 Mg,
3) tworzywa sztuczne i opakowania z niego wykonane, opakowania wielomateriałowe oraz metale i opakowania metalowe – 10 Mg,
4) szkło i opakowania ze szkła – 10 Mg,
5) odpady ulegające biodegradacji – 120 Mg.
1.3 Ilość odebranych przez Wykonawcę odpadów będzie zależeć od ilości wytworzonych odpadów przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia odbioru odpadów o wartości nie mniejszej niż 50% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w ofercie (prawo opcji).
2. Częstotliwość oraz zasady odbioru odpadów
2.1 Odbiór odpadów będzie się odbywał na zlecenia Zamawiającego. Zlecenie odbioru odpadów nastąpi co najmniej na 2 dni robocze przed określonym przez Zamawiającego terminem odbioru odpadów.
2.2 Zlecenie odbioru odpadów następować będzie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zlecania odbioru odpadów komunalnych w imieniu Zamawiającego upoważnione będą jednoosobowo osoby wskazane w § 19 ust. 1 umowy lub inne osoby posiadające pisemne upoważnienie Zamawiającego.
2.3 Zlecenie, o którym mowa w pkt. 2.1 i 2.2 może obejmować odbiór jednego rodzaju odpadów, z kilku różnych lokalizacji, spośród wskazanych w załączniku nr 1 do Specyfikacji.
2.4 Odbiór odpadów nastąpi w ramach nie więcej niż 250 zleceń w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający szacuje, że realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w ramach nie mniej niż 150 zleceń.
2.5 Waga odebranych odpadów będzie każdorazowo kontrolowana z wykorzystaniem stanowiącej własność Zamawiającego wagi zlokalizowanej przy szybie Kościuszko w Wieliczce. Wykonawca jest zobowiązany do zważenia samochodu wraz z kontenerem przed zapełnieniem kontenera i po jego zapełnieniu, oraz do podania Zamawiającemu obu wartości.
3. Baza kontenerowa
3.1 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania we własnym zakresie bazy kontenerowej w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych wskazanych w pkt. 5.2. Szczegółowy skład bazy kontenerowej w poszczególnych lokalizacjach określa załącznik nr 1 do Specyfikacji. W przypadku korzystania z kontenerów nieopróżnianych na miejscu, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kontenera na wymianę najpóźniej z chwilą odbioru zapełnionego kontenera.
3.2 Kontenery wchodzące w skład bazy kontenerowej będą rozlokowane w miejscach szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1 do Specyfikacji.
3.3 Lokalizacja kontenerów wchodzących w skład bazy kontenerowej może ulegać zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Ewentualne zmiany w lokalizacji bazy kontenerowej dokonywane będą w granicach administracyjnych miasta Wieliczki.
3.4 Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia kontenerów we wskazanych lokalizacjach w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy.
3.5 Zamawiający wymaga, aby kontener na odpady biodegradowalne miał charakter kontenera otwartego, bez klap, z możliwością wyładowania odpadów zielonych bezpośrednio
z kosza traktorka kosiarki z hydraulicznym podnośnikiem kosza.
3.6 Wykonawca ma obowiązek dbać o estetyczny wygląd kontenerów, przeprowadzać ich dezynfekcję oraz utrzymywać w należytej sprawności technicznej.
3.7 Wykonawca jest zobowiązany do usuwania zanieczyszczeń powstałych w miejscu odbioru odpadów (rozlokowania kontenerów).
3.8 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kontenera na odpady zielone przed wysypywaniem się odpadów zielonych w czasie transportu.
4. Zgodność z prawem
4.1 Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.),
2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.),
3) rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),
4) uchwały nr XXV/334/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka.
4.2 Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
1) posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w rozdziale 1 działu IV ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach obejmującego odpady komunalne,
2) posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
3) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Wieliczka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, który dostępny jest pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ilość odebranych przez Wykonawcę odpadów będzie zależeć od ilości wytworzonych odpadów przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia odbioru odpadów o wartości nie mniejszej niż 50% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w ofercie (prawo opcji).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- posiadanie zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w rozdziale 1 działu IV ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach obejmującego odpady komunalne,
- posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Wieliczka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 8, 9, 10 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w rozdziale 1 działu IV ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach obejmującego odpady komunalne,
- dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
- dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Wieliczka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – dopuszcza się zmiany w zakresie warunków realizacji przedmiotu umowy oraz terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) działania siły wyższej – dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, warunków realizacji przedmiotu umowy, terminu realizacji oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia,
3) zmiany lokalizacji kontenerów, zgodnie z treścią § 4 ust. 3 – dopuszcza się zmiany w zakresie miejsca realizacji przedmiotu umowy, bez zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
4) zmian ilości odpadów danego rodzaju wytworzonych przez Zamawiającego wskazanych w § 2 ust. 2, pod warunkiem, że maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wskazana w § 10 ust. 1 po dokonaniu zmian nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wskazanych w ust. 3 – 8,
5) nieodebrania minimalnej ilości odpadów wskazanej w § 2 ust. 3 w okresie obowiązywania umowy – dopuszcza się wydłużenie okresu obowiązywania umowy o nie więcej niż 6 miesięcy,
6) nieodebrania maksymalnej ilości odpadów wskazanej w § 2 ust. 2 w okresie obowiązywania umowy, w sytuacji gdy z przyczyn dotyczących Zamawiającego nie zostanie zawarta kolejna umowa na odbiór odpadów – dopuszcza się wydłużenie okresu obowiązywania umowy o nie więcej niż 3 miesiące.
2. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron niniejszej umowy, roszczenia o zmianę umowy.
3. Strony przewidują, że wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, gdy opublikowany w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu, ulegnie zmianie o co najmniej pięć punktów procentowych w stosunku do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu, w którym zawarta została umowa (a jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w stosunku do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu, w którym miało miejsce otwarcie ofert).
4. Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczący zmian umowy znajdują się w §15 wzoru umowy, który dostępny jest po adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej na Platformie pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" na zasadach i trybie określonym w części XIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia 21 lipca 2023 roku.
2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.