eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych"Ogłoszenie z dnia 2023-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c03364e-004b-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00296154

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245349

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2023/SIP/64

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
1.1 W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do odbioru od Zamawiającego segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zwanych dalej łącznie „odpadami”, oraz ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ofertą złożoną w ramach postępowania przetargowego, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia.
1.2 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów segregowanych w sposób określony poniżej, w ilości maksymalnej:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałe po segregacji – 210 Mg,
2) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury – 10 Mg,
3) tworzywa sztuczne i opakowania z niego wykonane, opakowania wielomateriałowe oraz metale i opakowania metalowe – 10 Mg,
4) szkło i opakowania ze szkła – 10 Mg,
5) odpady ulegające biodegradacji – 120 Mg.
1.3 Ilość odebranych przez Wykonawcę odpadów będzie zależeć od ilości wytworzonych odpadów przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia odbioru odpadów o wartości nie mniejszej niż 50% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w ofercie (prawo opcji).
2. Częstotliwość oraz zasady odbioru odpadów
2.1 Odbiór odpadów będzie się odbywał na zlecenia Zamawiającego. Zlecenie odbioru odpadów nastąpi co najmniej na 2 dni robocze przed określonym przez Zamawiającego terminem odbioru odpadów.
2.2 Zlecenie odbioru odpadów następować będzie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zlecania odbioru odpadów komunalnych w imieniu Zamawiającego upoważnione będą jednoosobowo osoby wskazane w § 19 ust. 1 umowy lub inne osoby posiadające pisemne upoważnienie Zamawiającego.
2.3 Zlecenie, o którym mowa w pkt. 2.1 i 2.2 może obejmować odbiór jednego rodzaju odpadów, z kilku różnych lokalizacji, spośród wskazanych w załączniku nr 1 do Specyfikacji.
2.4 Odbiór odpadów nastąpi w ramach nie więcej niż 250 zleceń w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający szacuje, że realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w ramach nie mniej niż 150 zleceń.
2.5 Waga odebranych odpadów będzie każdorazowo kontrolowana z wykorzystaniem stanowiącej własność Zamawiającego wagi zlokalizowanej przy szybie Kościuszko w Wieliczce. Wykonawca jest zobowiązany do zważenia samochodu wraz z kontenerem przed zapełnieniem kontenera i po jego zapełnieniu, oraz do podania Zamawiającemu obu wartości.
3. Baza kontenerowa
3.1 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania we własnym zakresie bazy kontenerowej w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych wskazanych w pkt. 5.2. Szczegółowy skład bazy kontenerowej w poszczególnych lokalizacjach określa załącznik nr 1 do Specyfikacji. W przypadku korzystania z kontenerów nieopróżnianych na miejscu, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kontenera na wymianę najpóźniej z chwilą odbioru zapełnionego kontenera.
3.2 Kontenery wchodzące w skład bazy kontenerowej będą rozlokowane w miejscach szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1 do Specyfikacji.
3.3 Lokalizacja kontenerów wchodzących w skład bazy kontenerowej może ulegać zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Ewentualne zmiany w lokalizacji bazy kontenerowej dokonywane będą w granicach administracyjnych miasta Wieliczki.
3.4 Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia kontenerów we wskazanych lokalizacjach w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy.
3.5 Zamawiający wymaga, aby kontener na odpady biodegradowalne miał charakter kontenera otwartego, bez klap, z możliwością wyładowania odpadów zielonych bezpośrednio
z kosza traktorka kosiarki z hydraulicznym podnośnikiem kosza.
3.6 Wykonawca ma obowiązek dbać o estetyczny wygląd kontenerów, przeprowadzać ich dezynfekcję oraz utrzymywać w należytej sprawności technicznej.
3.7 Wykonawca jest zobowiązany do usuwania zanieczyszczeń powstałych w miejscu odbioru odpadów (rozlokowania kontenerów).
3.8 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kontenera na odpady zielone przed wysypywaniem się odpadów zielonych w czasie transportu.
4. Zgodność z prawem
4.1 Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.),
2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.),
3) rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),
4) uchwały nr XXV/334/2020 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka.
4.2 Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
1) posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w rozdziale 1 działu IV ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach obejmującego odpady komunalne,
2) posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
3) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Wieliczka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, który dostępny jest pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 321000

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 321000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 321000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 321000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMONDIS Kraków Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6792587750

7.3.3) Ulica: Półłanki 64

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-740

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 321000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy przez okres 12 miesięcy, licząc od daty jej zawarcia, jednakże nie wcześniej niż od dnia 21 lipca 2023 roku.
2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.