eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Najem sprzętu komputerowego składającego się z 2 serwerów oraz macierzy dyskowej o parametrach technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.Ogłoszenie z dnia 2021-10-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Najem sprzętu komputerowego składającego się z 2 serwerów oraz macierzy dyskowej o parametrach technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000665840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Bema 70

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-225

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@zgnwola.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnwola.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zasobami stanowiącymi własność i współwłasność Miasta Stołecznego Warszawy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Najem sprzętu komputerowego składającego się z 2 serwerów oraz macierzy dyskowej o parametrach technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67365fb4-3621-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00245223

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003333/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Najem serwerów i macierzy na lata 2022 - 2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.zgnwola.waw.pl/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu oudzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym Wykonawcami odbywa sięprzy użyciu
miniPortalu oraz poczty elektronicznej https://miniportal.uzp.gov.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal
lurban@zgnwola.waw.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentówelektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przyich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania zelektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Wymóg użycia kwalifikowanegopodpisu
elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.179.2021.ŁU

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem sprzętu komputerowego składającego się z 2 serwerów oraz macierzy dyskowej o parametrach technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących integralną część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na serwery i macierz

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca wykaże, że:

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę sprzętu teleinformatycznego w skład, której wchodziła dostawa serwerów i macierzy wraz z wdrożeniem o wartości brutto min. 200 tys. zł.

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie (np.: spółka cywilna, konsorcjum) o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, mogą oni polegać na zdolnościach tylko tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://zamowienia.um.warszawa.pl

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

Zamawiający zastosuje aukcję elektroniczną na zasadach określonych w art. 308 ust. 1, w
związku z art. 228-238 ustawy Pzp, która będzie prowadzona na stronie internetowej
https://zamowienia.um.warszawa.pl wg poniższych reguł:1) Zamawiający zaprosi drogą
elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu 2) Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się
zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez
operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, zaproszonym do udziału w aukcji elektronicznej. 3)
Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer
użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: posiadać zainstalowany system
operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź
nowszy), być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co
najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem
Windows 7), posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta:
Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, posiadać połączenie z
siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.4) w toku aukcji elektronicznej
Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego
wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają
kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze
wzorem określonym w punkcie XVII.1 SWZ.5) minimalna wysokość postąpienia będzie wynosić
od 0,5% do 1% wartości ceny oferty uznanej za najkorzystniejszą, złożonej w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu (patrz pkt XVII.1 SWZ),6) ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla
każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w ofercie
złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.7) od momentu otwarcia aukcji
elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę
postąpień. 8) w przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie
aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na
następny dzień roboczy przypadający po usunięciu awarii, z uwzględnieniem stanu ofert po
ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.9) Zamawiający po zamknięciu aukcji elektronicznej
dokonuje oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i w
dokumentach zamówienia, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.10) w przypadku,
gdy po przeprowadzeniu aukcji nie ulegnie zmianie cena najkorzystniejszej oferty, wiążąca jest
ocena dokonana przed wysłaniem przez Zamawiającego zaproszeń do udziału w aukcji
elektronicznej.11) jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta
z niższą ceną, niż uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie o
zamówieniu (patrz pkt XVII.1 SWZ), zwycięzca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od
dnia zakończenia aukcji, przesłać Zamawiającemu ponownie wypełniony formularz ofertowy,
uwzględniający jej wynik.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

4 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
którezostanąwprowadzone do treści umowy, stanowią integralną część SWZ.2.
Zamawiającydopuszczamożliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w pkt 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl/wps/ portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.