eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ropczyce › Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Bloku OperacyjnegoOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690692118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54

1.5.2.) Miejscowość: Ropczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@zozropczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zozropczyce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-291b8898-005e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027140/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Sukcesywna dostawa obłożeń, materiałów szewnych, materiałów do sterylizacji na potrzeby bloku operacyjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-291b8898-005e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w pkt 14 IDW - Rozdział I SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagania dotyczące RODO zostały określone w pkt 2 IDW - Rozdział I SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zn_2023_17

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Pakiet I – Szwy chirurgiczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Pakiet II – Szwy specjalistyczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Pakiet III – Materiały do sterylizacji, siatki przepuklinowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Pakiet IV – Materiały jednorazowe do laparoskopii

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – Pakiet V – Obłożenia do zabiegów

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 Pzp)– zgodnie z Załącznikiem do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wyłącznie do PAKIETU V, w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 4 do SWZ:

Zestaw uniwersalny z fartuchami:
1 szt. Serweta - ekran anestezjologiczny o wymiarach dł. 150cm x szer. 240cm wykończona taśmą samoprzylepną 90 cm w środkowej części serwety na dłuższym boku oraz dodatkowym padem chłonnym 20 x 50 cm w strefie krytycznej
1 szt. Serwet dwuwarstwowych bocznych o wymiarach 75 x 90cm z przylepcem na dłuższym boku oraz dodatkowym padem chłonnym 20 x 50cm w strefie krytycznej
1 szt. Serweta dolna dwuwarstwowa 175x200cm z przylepcem 100 cm na krótszym boku oraz dodatkowym padem chłonnym 20x50cm cm w strefie krytycznej
1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 145x80cm ze wzmocnieniem na całej długości 145x80cm
4 szt. Ręczniki celulozowe o wymiarach 43x30cm
1 szt. Taśma 50x10cm samoprzylepnej o wymiarach
1 szt. Taśma samoprzylepna typu rzep 25x2cm
1 szt. Serweta o wymiarze 150 x 190cm służącą jako przykrycie na stolik narzędziowy, wzmocnienie 64x190cm serweta stanowi owinięcie zestawu
1 szt. fartuch chirurgiczny XXL wzmocniony, długość 152 cm (+/-2cm)
1 szt. fartuch chirurgiczny L niewzmocniony, długość 130 cm (+/-2cm)

Zestaw do chirurgii
1 szt. Serweta 320x220 z centralnym otworem samoprzylepnym 15x15cm
1 szt. fartuch XL niewzmocniony, długość 140 cm (+/-2cm)
Zestaw do żylaków
1 szt. Serweta samoprzylepna dolna 220x260 cm z wycięciem U 105x7cm z dodatkowym wzmocnieniem wokół wycięcia
1 szt. Serweta samoprzylepna 150x240 cm (ekran anestezjologiczny)
1 szt. podkład chłonny 60x90cm z godny z normą 13795
1 szt. osłona na stopę wykonana z folii
1 szt. serwety chłonne włókninowe z RTG 130g/m2.

Zestaw do artroskopii
1 szt. Serweta do artroskopii kolana 220 x 320 cm z elastycznymi otworami 5 cm z workiem do zbiórki płynów z podwójnym sztywnikiem, z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz zintegrowanymi taśmami samoprzylepnymi umożliwiającymi modelowanie worka
1 szt. Serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm (owinięcie zestawu), rozmiar wzmocnienia 64x190cm, bilaminat PE/PP 83 g/m2

Niesterylna mata podłogowa w rozmiarze 120 x 75 cm Wykonana z 4-warstwowego laminatu, gramatura min. 210 g/m2, absorbcja płynów na poziomie min. 1320 ml/m2. Od spodu 4 punkty samoprzylepne umożliwiające przyklejenie do podłogi.

Serweta 35x50cm z laminatu 2-warstwowego min 67 g/m2. Pakowana a’1szt. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.

Serweta 90x75cm z otworem samoprzylepnym 6x9cm z laminatu 2-warstwowego min 67 g/m2. Pakowana a’1szt. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.

Pokrowce na przewody wykonane z folii , rozmiar 13-18 x 244cm. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.

Osłona na kończynę 2-warstwowa, sterylna. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zestaw uniwersalny z fartuchami:
1 szt. Serweta - ekran anestezjologiczny o wymiarach dł. 150cm x szer. 240cm wykończona taśmą samoprzylepną 90 cm w środkowej części serwety na dłuższym boku oraz dodatkowym padem chłonnym 20 x 50 cm w strefie krytycznej
1 szt. Serwet dwuwarstwowych bocznych o wymiarach 75 x 90cm z przylepcem na dłuższym boku oraz dodatkowym padem chłonnym 20 x 50cm w strefie krytycznej
1 szt. Serweta dolna dwuwarstwowa 175x200cm z przylepcem 100 cm na krótszym boku oraz dodatkowym padem chłonnym 20x50cm cm w strefie krytycznej
1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach 145x80cm ze wzmocnieniem na całej długości 145x80cm
4 szt. Ręczniki celulozowe o wymiarach 43x30cm
1 szt. Taśma 50x10cm samoprzylepnej o wymiarach
1 szt. Taśma samoprzylepna typu rzep 25x2cm
1 szt. Serweta o wymiarze 150 x 190cm służącą jako przykrycie na stolik narzędziowy, wzmocnienie 64x190cm serweta stanowi owinięcie zestawu
1 szt. fartuch chirurgiczny XXL wzmocniony, długość 152 cm (+/-2cm)
1 szt. fartuch chirurgiczny L niewzmocniony, długość 130 cm (+/-2cm)

Zestaw do chirurgii
1 szt. Serweta 320x220 z centralnym otworem samoprzylepnym 15x15cm
1 szt. fartuch XL niewzmocniony, długość 140 cm (+/-2cm)
Zestaw do żylaków
1 szt. Serweta samoprzylepna dolna 220x260 cm z wycięciem U 105x7cm z dodatkowym wzmocnieniem wokół wycięcia
1 szt. Serweta samoprzylepna 150x240 cm (ekran anestezjologiczny)
1 szt. podkład chłonny 60x90cm z godny z normą 13795
1 szt. osłona na stopę wykonana z folii
1 szt. serwety chłonne włókninowe z RTG 130g/m2.

Zestaw do artroskopii
1 szt. Serweta do artroskopii kolana 220 x 320 cm z elastycznymi otworami 5 cm z workiem do zbiórki płynów z podwójnym sztywnikiem, z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz zintegrowanymi taśmami samoprzylepnymi umożliwiającymi modelowanie worka
1 szt. Serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm (owinięcie zestawu), rozmiar wzmocnienia 64x190cm, bilaminat PE/PP 83 g/m2

Niesterylna mata podłogowa w rozmiarze 120 x 75 cm Wykonana z 4-warstwowego laminatu, gramatura min. 210 g/m2, absorbcja płynów na poziomie min. 1320 ml/m2. Od spodu 4 punkty samoprzylepne umożliwiające przyklejenie do podłogi.

Serweta 35x50cm z laminatu 2-warstwowego min 67 g/m2. Pakowana a’1szt. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.

Serweta 90x75cm z otworem samoprzylepnym 6x9cm z laminatu 2-warstwowego min 67 g/m2. Pakowana a’1szt. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.

Pokrowce na przewody wykonane z folii , rozmiar 13-18 x 244cm. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.

Osłona na kończynę 2-warstwowa, sterylna. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
b) oświadczenie o zgodności z przedmiotu zamówienia z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (jeżeli dotyczy);
c) formularz cenowy
d) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy);
e) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
f) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. Konsorcja, Spółki cywilne)
g) przedmiotowe środki dowodowe (w zakresie pakietu V)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały określone w punkcie 13 IDW
- Rozdział I SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy
- Rozdział III SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie, o
którym mowa, następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 w/w ustawy. W przypadku wykonawcy
wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.