eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Budowa tężni solankowej w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnegoOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa tężni solankowej w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olkusz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@umig.olkusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.olkusz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa tężni solankowej w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2efd43ab-faf3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244976

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024945/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa tężni w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz osobach uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami określone zostały w rozdziale III.1 SWZ. adres strony: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100., d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe crobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf, f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:. pdf.doc.xls.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a. .zip b. .7Z Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Szczegółowe informacje w tym zakresie określono w rodz. II.11 i III.2 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olkusz, Rynek, 32-300 Olkusz; 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, Rynek 1, pok. 209, 32-300 Olkusz, tel. 326260209, mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa tężni solankowej w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy – Prawo zamówień publicznych; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO. 10. Na podstawie art. 75 i art. 19 ust. 3 ustawy Pzp oraz zgodnie z RODO: - w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą; Zgodnie z art. 19 ust. 3 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KBZ.271.2.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa tężni solankowej w Olkuszu wraz z
zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1169/2021 z dnia 10.12.2021 r. na inwestycję pn. „Budowa tężni solankowej, kontenera sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie MOSiR w Olkuszu przy ulicy Żuradzkiej na dz. nr ew. gr. 2195/11”.
2) Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych według załączonej dokumentacji technicznej, a w szczególności:
a) prace rozbiórkowe w zakresie usunięcia istniejącego kortu tenisowego oraz muru z funkcją ścianki do odbijania,
b) usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi Tauron Dystrybucja,
c) usunięcie drzew kolidujących z inwestycją w zakresie decyzji nr WS.613.1.119.2021 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu, wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej,
d) budowa tężni solankowej składającej się z niecki żelbetowej oraz konstrukcji drewnianej wypełnionej wiązkami tarniny.
Parametry obiektu: średnica ściany z tarniną 23 m, średnica niecki solankowej 25,24 m, średnica pergoli do zewnętrznych krawędzi słupów 32,35 m, Do wypełnienia konstrukcji ramowej wykonanej z drzewa modrzewiowego, certyfikowanego w klasie C24, należy użyć wiązek śliwy tarniny (Prunus spinosa). Średnica wiązek tarniny może być dowolna. Długości wiązek od 110 do 130 cm. Tarninę pozyskuje się poza okresem wegetacyjnym. Kryterium jest brak liści i paków. Ścinać się ja powinno od listopada do końca marca. Tarnina powinna być pozyskiwana z terenów górskich z potwierdzeniem świadectwa pochodzenia. Tężnia posiada górny pomost technologiczny zapewniający dostęp do sieci rozprowadzającej solankę (rynna, koryta, zawory) oraz dolny pomost technologiczny umożliwiający dostęp do tablicy rozdzielczej elektrycznej oraz zejścia do niecki tężni i wejścia na górny pomost.
Konstrukcja pergoli z drewna modrzewiowego z rdzeniem stalowym,
e) montaż kontenera sanitarnego, wolnostojącego, prefabrykowanego (konstrukcja stalowa, skręcana), przystosowanego do pełnienia funkcji toalety publicznej,
f) budowa infrastruktury technicznej obiektu ( w tym instalacji wod.-kan., instalacji elektroenergetycznej zasilającej obiekt, montaż komory technologicznej oraz zbiornika na solankę),
g) montaż elementów małej architektury,
h) montaż oświetlenia zewnętrznego oraz iluminacyjnego obiektu
3) Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
- wykonania kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierającej wymagane pozwolenia administracyjne, dziennik budowy / robót, odbiory cząstkowe i końcowe oraz rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami jakie wystąpiły w toku prac, jak również karty zatwierdzenia materiałów, tabele elementów wytworzonych i likwidowanych,
- opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji obiektu i urządzeń, a w okresie gwarancji utrzymanie i konserwacja tężni wraz z wymianą solanki.
- opracowania bilansu powykonawczego robót związanych z urządzeniem terenów zieleni wraz z instrukcją pielęgnacyjną,
- wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu, obiektu budowlanego, urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych w formie graficznej (pdf) i opisowej - tabele określające ich liczbę / ilość oraz ceny jednostkowe,
- zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Gwarancja i rękojmia:
Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy i wbudowane materiały – min. 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca przez pierwsze dwa lata obowiązywania gwarancji będzie ponosił koszty serwisowania wybudowanej tężni solankowej wraz z otoczeniem. Zakres serwisowania obejmuje:
- przeprowadzenie rozruchu technicznego tężni przed sezonem i zamknięcie instalacji solankowej po sezonie (w zależności od warunków pogodowych sezon będzie trwał od początku marca lub kwietnia do końca października lub listopada danego roku kalendarzowego),
- wymianę solanki 3 razy w sezonie (dostawa nowej solanki wraz z wywozem zużytej),
- przegląd okresowy, w tym konserwacja, regulacja i serwis instalacji technologicznych tężni zapewniające bezawaryjną pracę co 4-6 tygodni podczas sezonu,
- pielęgnację zieleni i nasadzeń zapewniającej prawidłowy wzrost i rozwój – na bieżąco,
- przeszkolenie dwóch przedstawicieli Zamawiającego w zakresie czyszczenia oraz napełniania zbiornika solanki oraz w zakresie eksploatacji i zamknięcia instalacji solankowej po sezonie.
W przypadku, gdy zamontowane materiały i/lub urządzenia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Konserwacja ławek, leżaków, koszy w okresie gwarancji - po stronie Wykonawcy.
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony jest w „dokumentacji projektowej” (Załącznik nr 11 do SWZ) oraz w przedmiarach robót (Załącznik nr 10 do SWZ). Natomiast opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru robót zawarty jest we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający informuje, że nie posiada wersji edytowalnej załącznika nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami:
1) Cena – Pc - 60 pkt
2) Okres gwarancji – Pg - 40 pkt
Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty wg poniższego wzoru:
P = Pc + Pg
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie
Pc – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium cena
Pg – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji
Pc - w kryterium ceny, oferty będą oceniane wg poniższego wzoru:
Pc = Cmin/Co * 60 pkt
gdzie:
Cmin- najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Co - cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium cena wynosi 60.
Pg – w kryterium okres gwarancji, oferty będą oceniane wg poniższego wzoru:
Pg = Gbad/Gmax * 40 pkt
gdzie:
Gbad – Okres gwarancji na przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie badanej
Gmax - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia spośród wszystkich badanych ofert
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy okresu gwarancji liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Maksymalny oceniany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Za udzielenie minimalnej gwarancji 36 - miesięcznej przyznaje się 0 punktów. Punktowany jest okres gwarancji od 37 do 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca udzieli dłuższego niż maksymalny oczekiwany okres gwarancji Zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny oczekiwany okres gwarancji tj. 60 m-cy, a do umowy przyjmie okres gwarancji wpisany w formularzu ofertowym. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty i umowy przyjmie minimalny okres gwarancji tj. 36 m-cy. Jeżeli Wykonawca udzieli krótszego okresu gwarancji niż minimalny (36 m-cy), to jego oferta zostanie odrzucona. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium okres gwarancji wynosi 40.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, w szczególności dotyczący:
a) wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną tężnię solankową wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami przy wykonywaniu betonów specjalnych o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto oraz wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na ułożeniu krzaków tarniny na co najmniej dwóch tężniach o powierzchni czynnej tarniny co najmniej 250 m2.
b) warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku gdy Wykonawca nie poda danych umożliwiających Zamawiającemu samodzielne pobranie dokumentu);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane razem z ofertą przez wszystkich wykonawców:
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej, stanowiący załącznik nr 1a do oferty
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ.
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 do SWZ
4) Wykonawca, który polega na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 9 do SWZ.
5) Dokumenty dotyczące samooczyszczenia wykonawcy, o którym mowa w art.110 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca korzysta z samooczyszczenia.
6) Do oferty Wykonawca załącza również Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art.117 ust.4 Pzp (jeżeli dotyczy),
8) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) – wzór zobowiązania stanowi zał. 8 do SWZ.
8) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
10) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji,
zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów określone zostały w rozdziale IX SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Pekao S.A., numer rachunku 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). 5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach
należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina
Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, - kwotę gwarancji/poręczenia, - termin ważności gwarancji/poręczenia, - zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty
gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 7. Zamawiający dokona zwrotu
wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58-59 ustawy Pzp. W takim przypadku: - Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. - Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem; - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (tj. przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składają odrębnie:- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w § 13 i 14 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zawarte w druku oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. W przypadku składania oferty
wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.