eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Jednorazowa dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby 30 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. WarszawyOgłoszenie z dnia 2022-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Jednorazowa dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby 30 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016339915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Felińskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-513

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 839 89 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dbfozoliborz.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dbfozoliborz.waw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.dbfozoliborz.waw.pl/jednorazowa-dostawa-artykulow-i-srodkow-czystosci-na-potrzeby-30-placowek-oswiatowych-dzielnicy-zoliborz-m-st-warszawy/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Jednorazowa dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby 30 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3a0511f-e8b7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017605/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów i środków czystości na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00204947/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DBFO.EJ.2411.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 487700,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków czystości i artykułów do sprzątania na potrzeby 30 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i szczegółowo rozpisana w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.5.) Wartość części: 117900,89 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych na potrzeby 30 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i szczegółowo rozpisana w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1c do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

4.5.5.) Wartość części: 369799,13 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na jednorazową dostawę artykułów i środków czystości na potrzeby 30 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w części 1 - Środki czystości i artykuły do sprzątania zostały złożone dwie oferty. W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający odrzucił wszystkie oferty złożone w tej części, tj. ofertę firmy PPHU Wolpres Katarzyna Prus, Grzegorz Prus Sp.j. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp oraz ofertę konsorcjum firm: P.P.H.U. BARLON Bartłomiej Osiński i P.P.H.U. BARLON Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) oraz pkt 5) ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 139591,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 152865,04 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na jednorazową dostawę artykułów i środków czystości na potrzeby 30 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w części 2 – Papier toaletowy i ręczniki papierowe została złożona jedna oferta. W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający odrzucił na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp ofertę złożoną w tej części, tj. ofertę firmy PPHU Wolpres Katarzyna Prusa, Grzegorz Prus Sp.j.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 453046,15 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.