eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków stanowiących własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków stanowiących własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288981

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Ludwika Pasteura 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-367

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 717841173

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.dembska@umw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków stanowiących własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d92b10ac-fff2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00150370/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Sporządzenie opracowania techniczno-kosztorysowego montażu instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w pomieszczeniach laboratoryjnych i na poddaszu przy ul. Mikulicza-Radeckiego 2.

1.3.21 Wykonanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Tytusa Chałubińskiego 5 we Wrocławiu".

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umed-wroc.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umed-wroc.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. W celu złożenia, wycofania oferty oraz w celu porozumiewania się z Zamawiającym po otwarciu ofert, Wykonawca musi posiadać konto na Platformie, to znaczy być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy. Aby zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie.
2. Prawidłowym złożeniem ofert oraz dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę za pomocą środka komunikacji elektronicznej jest ich złożenie pod adresem https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania.
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W wypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”.
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego (AZP.260.47.2023.TP).
6. W zakresie ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów – sposób ich sporządzania i sposób przekazywania, wymagania techniczne dla zawierających je dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru ww. dokumentów elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zg. z art. 13 Rozp. Parl. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. (dalej RODO) Zamawiający informuje, że:
1)Administratorem danych osobowych Wykonawców i innych osób uczestniczących w postępowaniu jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław,
zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora.
2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl
3)Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia tego postępowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze zgodnie z Pzp.
4)Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o art. 18 Pzp odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, określonych w ustawie, w
szczególności jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
5)Administrator może udostępniać dane osobowe także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa lub umowy zawartej z administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie lub dostawcom usług IT.
6)Dane osobowe Wykonawców i innych uczestników postępowania będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
7)Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących oraz innych wymaganych danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
8)Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
9)Osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących. Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia;
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c)na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania danych,
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub przetwarzania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, a także z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestników postępowania narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Wykonawcy i innym osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO, ponieważ podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i innych osób uczestniczących w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) W przypadku danych osobowych przekazanych Zamawiającemu, a nie dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych pracowników, podwykonawców, osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji zamówienia), Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, w tym do przekazania
odpowiedniej informacji o administrowaniu tymi danymi przez Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.260.47.2023.TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Wykonanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Tytusa Chałubińskiego 5 we Wrocławiu”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do porównania ofert będą brane pod uwagę:
cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia podana w Formularzu ofertowym (wzór – załącznik nr 1 do SWZ Część 1), doświadczenie zawodowe projektanta architekta oraz doświadczenie zawodowe technologa medycznego, podane w Wykazie doświadczenia zawodowego projektanta (wzór – załącznik nr 8 do SWZ Część 1)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta w branży architektonicznej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe technologa medycznego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Sporządzenie opracowania techniczno-kosztorysowego na instalacje chłodzące pomieszczenia laboratoryjne (nr 9, 10, 11 i 21) oraz wentylujące przestrzeń techniczną poddasza w budynku Katedry i Zakładu Farmakologii przy ul. Mikulicza-Radeckiego 2 we Wrocławiu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do porównania ofert będą brane pod uwagę:
cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia i termin realizacji przedmiotu zamówienia podane w Formularzu ofertowym (wzór – załącznik nr 1 do SWZ Część 2) oraz doświadczenie zawodowe projektanta w zakresie projektowania instalacji chłodniczych i doświadczenie zawodowe akustyka w zakresie tworzenia operatów akustycznych, podane w Wykazie doświadczenia zawodowego projektanta (wzór – załącznik nr 8 do SWZ Część 2).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta w branży sanitarnej w zakresie projektowania instalacji chłodniczych

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe akustyka w zakresie tworzenia operatów akustycznych

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Część 1
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, minimum 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla remontu i / lub przebudowy obiektów zabytkowych na cele dydaktyczne, każda
o wartości brutto min. 200 000,00 (dwieście tysięcy) PLN (dokumentacje dotyczące wielobranżowego remontu i/lub przebudowy obiektu zabytkowego (branża budowlana, elektryczna, sanitarna, teletechniczna)).
2) Dysponuje technologiem medycznym, który w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał minimum 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu projektu technologii medycznej w obiektach prowadzących działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (działań poprawiających zdrowie pacjenta), promocji zdrowia i prowadzeniu działalności dydaktycznej (naukowej) lub badawczej.
Zamawiający wymaga, aby najnowsza realizacja była zakończona nie dawniej niż w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
3) Dysponuje projektantem z uprawnieniami* w branży architektonicznej, który wykonał min. 1 opracowanie projektów remontu i /lub przebudowy obiektów zabytkowych na cele dydaktyczne.
Zamawiający wymaga, aby najnowsza realizacja była zakończona nie dawniej niż w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
Część 2
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, min. 5 (pięć) opracowań projektowania systemów ochładzania powietrza w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – wraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich oraz pozwoleń na budowę.
2) Dysponuje akustykiem, który wykonał min. 1 (jeden) operat akustyczny dla obiektu użyteczności publicznej o zapotrzebowaniu na niski poziom hałasu; wskazujący na sposób redukcji hałasu, generowanego do pomieszczenia oraz do otoczenia, przez urządzenia rotujące, zamontowane wewnątrz budynku.
Zamawiający wymaga, aby najnowsza realizacja była zakończona nie dawniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
3) Dysponuje osobą z uprawnieniami* projektowymi bez ograniczeń w branży sanitarnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, który wykonał min. 1 (jedno) opracowanie projektowe na system chłodzenia powietrza dla pomieszczeń dydaktycznych i laboratoryjnych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – z montażem wszystkich urządzeń wewnątrz budynku i uwzględnieniem konieczności zapewnienia bardzo niskiego poziomu hałasu generowanego przez urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne do pomieszczeń oraz do otoczenia.
Zamawiający wymaga, aby najnowsza realizacja była zakończona nie dawniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
4) Dysponuje osobą z uprawnieniami* projektowymi bez ograniczeń w branży architektonicznej, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
5) Dysponuje osobą z uprawnieniami projektowymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej do projektowania konstrukcji obiektów, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
6) Dysponuje osobą z uprawnieniami* projektowymi bez ograniczeń w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się:
1) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane, lub
2) odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r., poz. 334), lub
3) prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej, w rozumieniu przepisów ustawy cytowanej w ppkt. 2, oraz art. 20a Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r., poz. 551).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego, tj.:

Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; wzór oświadczenia stanowić będzie załącznik do wezwania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego, tj.:
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
2) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wzór wykazu stanowić będzie załącznik do wezwania.
3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowić będzie załącznik do wezwania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalna jest zmiana umowy (część 1 i 2):
1) w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Pzp, albo
2) na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, gdy zachodzi jedna z wymienionych poniżej okoliczności:
a) zmiana stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury;
b) wejście w życie innych, niż wymienione w lit. a, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;
c) wystąpienie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;
e) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
f) zmiany organizacyjne Zamawiającego (między innymi zmiany związane z wprowadzeniem nowego programu elektronicznego obiegu dokumentów, zmiany organizacji pracy kancelarii).
Dodatkowo w części 1:
d) zmiana Projektanta w branży architektonicznej / Technologa medycznego, wskazanego w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pod warunkiem, że w wypadku Projektanta w branży architektonicznej / Technologa medycznego - proponowana inna osoba posiada doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające liczbie punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia cz. 1”.
Dodatkowo w części 2:
d) zmiana Akustyka / Projektanta w branży sanitarnej wskazanych w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie. Zamawiający dopuszcza zmianę Akustyka / Projektanta w branży sanitarnej pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowana inna osoba posiada doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające liczbie punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy
w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia cz. 2”;
e) zmiana Projektanta w branży architektonicznej / Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej / Projektanta w branży elektrycznej, wskazanych w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie. Zamawiający dopuszcza zmianę Projektanta w branży architektonicznej / Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej / Projektanta w branży elektrycznej, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowana inna osoba posiada doświadczenie zawodowe wymagane zgodnie z treścią SWZ odpowiednio dla Projektanta w branży architektonicznej / Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej / Projektanta w branży elektrycznej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umed-wroc.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji przedmiotu umowy:

Część 1
- 3 miesiące od daty podpisania umowy - przedstawienie do akceptacji PB w wersji przygotowanej do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i wcześniej uzgodnionej z innymi instytucjami,
- 28 dni od daty uzyskania pozwolenia konserwatorskiego - dostarczenie do akceptacji Zamawiającemu projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- 14 dni od daty wystawienia zaświadczenia o ostateczności decyzji pozwolenia na budowę - dostarczenie Zamawiającemu zaakceptowanego przedmiotu umowy.

Część 2
Wykonawca zobowiązuje się do złożenia przygotowanej dokumentacji projektowej do właściwego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania zgody na wykonanie prac objętych dokumentacją projektową, w terminie max. 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.