eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków stanowiących własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków stanowiących własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288981

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wybrzeże Ludwika Pasteura 1

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-367

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.7.) Numer telefonu: 717841173

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.dembska@umw.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umw.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251260

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00244560

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 2)

Przed zmianą:
Do porównania ofert będą brane pod uwagę:
cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia i termin realizacji przedmiotu zamówienia podane w Formularzu ofertowym (wzór – załącznik nr 1 do SWZ Część 2) oraz doświadczenie zawodowe projektanta w zakresie projektowania instalacji chłodniczych i doświadczenie zawodowe akustyka w zakresie tworzenia operatów akustycznych, podane w Wykazie doświadczenia zawodowego projektanta (wzór – załącznik nr 8 do SWZ Część 2).

Po zmianie:
Do porównania ofert będą brane pod uwagę:
cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia, podana w Formularzu ofertowym (wzór – załącznik nr 1 do SWZ Część 2) oraz doświadczenie zawodowe projektanta w zakresie projektowania instalacji chłodniczych i doświadczenie zawodowe akustyka w zakresie tworzenia operatów akustycznych, podane w Wykazie doświadczenia zawodowego osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór – załącznik nr 8 do SWZ Część 2)

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2, Część 2)

Przed zmianą:
15

Po zmianie:
20,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 3, Część 2)

Przed zmianą:
15

Po zmianie:
20,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4, Część 2)

Przed zmianą:
Termin realizacji

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 4, Część 2)

Przed zmianą:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 4, Część 2)

Przed zmianą:
10

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
3

Po zmianie:
8

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
4

Po zmianie:
9

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Termin realizacji przedmiotu umowy:

Część 1
- 3 miesiące od daty podpisania umowy - przedstawienie do akceptacji PB w wersji przygotowanej do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i wcześniej uzgodnionej z innymi instytucjami,
- 28 dni od daty uzyskania pozwolenia konserwatorskiego - dostarczenie do akceptacji Zamawiającemu projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- 14 dni od daty wystawienia zaświadczenia o ostateczności decyzji pozwolenia na budowę - dostarczenie Zamawiającemu zaakceptowanego przedmiotu umowy.

Część 2
Wykonawca zobowiązuje się do złożenia przygotowanej dokumentacji projektowej do właściwego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania zgody na wykonanie prac objętych dokumentacją projektową, w terminie max. 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert.

Po zmianie:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Część 1
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z następującymi terminami szczegółowymi:
1) Etap I - w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy - dostarczenie do akceptacji Projektu Budowlanego w wersji przygotowanej do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i wcześniej uzgodnionej z innymi instytucjami,
2) Etap II – w terminie 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy - uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, uzgodnieniami i zezwoleniami, opiniami, decyzjami, warunkami) do Urzędu Miasta Wrocławia.
3) Etap III – w terminie 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy - dostarczenie do akceptacji Zamawiającemu projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
4) Etap IV PW – w terminie 8 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i dostarczenie Zamawiającemu zaakceptowanego przedmiotu zamówienia.
Część 2
1) 2 miesiące od daty podpisania umowy - złożenie u Zamawiającego koncepcji celem uzyskania akceptacji dla przyjętych rozwiązań projektowych.
2) 4 miesiące od daty podpisania umowy - złożenie dokumentacji do opiniowania u właściwego Konserwatora Zabytków.
3) 9 miesięcy od daty podpisania umowy - złożenie u Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Część 1
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, minimum 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla remontu i / lub przebudowy obiektów zabytkowych na cele dydaktyczne, każda
o wartości brutto min. 200 000,00 (dwieście tysięcy) PLN (dokumentacje dotyczące wielobranżowego remontu i/lub przebudowy obiektu zabytkowego (branża budowlana, elektryczna, sanitarna, teletechniczna)).
2) Dysponuje technologiem medycznym, który w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał minimum 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu projektu technologii medycznej w obiektach prowadzących działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (działań poprawiających zdrowie pacjenta), promocji zdrowia i prowadzeniu działalności dydaktycznej (naukowej) lub badawczej.
Zamawiający wymaga, aby najnowsza realizacja była zakończona nie dawniej niż w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
3) Dysponuje projektantem z uprawnieniami* w branży architektonicznej, który wykonał min. 1 opracowanie projektów remontu i /lub przebudowy obiektów zabytkowych na cele dydaktyczne.
Zamawiający wymaga, aby najnowsza realizacja była zakończona nie dawniej niż w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
Część 2
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, min. 5 (pięć) opracowań projektowania systemów ochładzania powietrza w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – wraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich oraz pozwoleń na budowę.
2) Dysponuje akustykiem, który wykonał min. 1 (jeden) operat akustyczny dla obiektu użyteczności publicznej o zapotrzebowaniu na niski poziom hałasu; wskazujący na sposób redukcji hałasu, generowanego do pomieszczenia oraz do otoczenia, przez urządzenia rotujące, zamontowane wewnątrz budynku.
Zamawiający wymaga, aby najnowsza realizacja była zakończona nie dawniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
3) Dysponuje osobą z uprawnieniami* projektowymi bez ograniczeń w branży sanitarnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, który wykonał min. 1 (jedno) opracowanie projektowe na system chłodzenia powietrza dla pomieszczeń dydaktycznych i laboratoryjnych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – z montażem wszystkich urządzeń wewnątrz budynku i uwzględnieniem konieczności zapewnienia bardzo niskiego poziomu hałasu generowanego przez urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne do pomieszczeń oraz do otoczenia.
Zamawiający wymaga, aby najnowsza realizacja była zakończona nie dawniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
4) Dysponuje osobą z uprawnieniami* projektowymi bez ograniczeń w branży architektonicznej, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
5) Dysponuje osobą z uprawnieniami projektowymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej do projektowania konstrukcji obiektów, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
6) Dysponuje osobą z uprawnieniami* projektowymi bez ograniczeń w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się:
1) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane, lub
2) odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r., poz. 334), lub
3) prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej, w rozumieniu przepisów ustawy cytowanej w ppkt. 2, oraz art. 20a Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r., poz. 551).

Po zmianie:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Część 1
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, każda o wartości brutto minimum 180 000,00 (sto osiemdziesiąt tysięcy) PLN dla remontu i / lub przebudowy w obiektach prowadzących działalność leczniczą, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (działań poprawiających zdrowie pacjenta), promocji zdrowia lub prowadzeniu działalności dydaktycznej (naukowej) albo badawczej,
z których minimum 1 (jedna) dotyczyła obiektu zabytkowego (dokumentacje dotyczące wielobranżowego remontu i/lub przebudowy obiektu - branża budowlana, elektryczna, sanitarna, teletechniczna).
2) Dysponuje technologiem medycznym, który w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), wykonał minimum 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu projektu technologii medycznej w obiektach prowadzących działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (działań poprawiających zdrowie pacjenta), promocji zdrowia lub prowadzeniu działalności dydaktycznej (naukowej) albo badawczej.
Zamawiający wymaga, aby najnowsza realizacja była zakończona nie dawniej niż w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert),
3) Dysponuje projektantem z uprawnieniami* w branży architektonicznej, który wykonał min. 1 (jedno) opracowanie projektów remontu i /lub przebudowy obiektów zabytkowych, w których prowadzono działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (działań poprawiających zdrowie pacjenta), promocji zdrowia lub prowadzeniu działalności dydaktycznej (naukowej) albo badawczej. Zamawiający wymaga, aby najnowsza realizacja była zakończona nie dawniej niż w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
Część 2
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 3 (trzy) projekty systemów ochładzania powietrza w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – wraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich oraz pozwoleń na budowę.
2) Dysponuje akustykiem, który wykonał min. 1 (jeden) operat akustyczny dla obiektu użyteczności publicznej, wskazujący na sposób redukcji hałasu, generowanego do pomieszczenia oraz do otoczenia, przez urządzenia rotujące, zamontowane wewnątrz budynku.
Zamawiający wymaga, aby najnowsza realizacja była zakończona nie dawniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
3) Dysponuje osobą z uprawnieniami* projektowymi bez ograniczeń w branży sanitarnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, który wykonał min. 1 (jedno) opracowanie projektowe na system chłodzenia powietrza dla pomieszczeń dydaktycznych i laboratoryjnych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – z montażem wszystkich urządzeń wewnątrz budynku.
Zamawiający wymaga, aby najnowsza realizacja była zakończona nie dawniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
4) Dysponuje osobą z uprawnieniami* projektowymi bez ograniczeń w branży architektonicznej, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
5) Dysponuje osobą z uprawnieniami projektowymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej do projektowania konstrukcji obiektów, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
6) Dysponuje osobą z uprawnieniami* projektowymi bez ograniczeń w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
* Przez uprawnienia budowlane rozumie się:
1) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane, lub
2) odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r., poz. 334), lub
3) prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej, w rozumieniu przepisów ustawy cytowanej w ppkt. 2, oraz art. 20a Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r., poz. 551).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-12 09:00

Po zmianie:
2023-06-15 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-12 10:00

Po zmianie:
2023-06-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-11

Po zmianie:
2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.