eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › dostawa sprzętu IT w ramach projektu KALEJDOSKOP ZAWODÓWOgłoszenie z dnia 2023-06-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa sprzętu IT w ramach projektu KALEJDOSKOP ZAWODÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365274690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 115

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-542

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cez.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cez.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa sprzętu IT w ramach projektu KALEJDOSKOP ZAWODÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d9a73a1-00c3-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00088676/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 dostawa sprzętu IT

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Kalejdoskop zawodów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5d9a73a1-00c3-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną
a) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu, oraz poczty elektronicznej,
b) Zamawiający informuje, iż przekazywanie oferty oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia
Przekazywanie pozostałych dokumentów i oświadczeń może nastąpić w sposób określony powyżej w lit. b) lub za pośrednictwem
email
a) e- mail: sekretariat@cez.lodz.pl
b) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99
lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w kafelku „Moje
zgłoszenia w Centrum pomocy” – „Nowe zgłoszenie" lub w kafelku "FAQ" - "Nie znalazłem rozwiązania, chcę zgłosić problem". W
szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy
e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: uzp.zamowienia@uzp.gov.pl
(nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zamawiającego (administratora) o
przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia
Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
1. Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) -
Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi,
(ul. Stefana Żeromskiego 115, 90-542 Łódź), e-mail: sekretariat@cez.lodz.pl, reprezentowany przez
Dyrektora.
3. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych:
email:
rafal.bieniek@cez.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej:
https://cezlodz.bip.wikom.pl/strona/ochrona-danych-osobowych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Dyrektora obowiązkówkierownika zamawiającego w
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Miasta5. Przetwarzania danych
osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa:
5.1 art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
5.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.), zwaną dalej PZP.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczącychwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy PZP.
7. Zgodnie z art. 222 ust. 5 PZP dane wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym są
udostępniane na stronie BIP, tak jak ogłoszenie o wykonaniu umowy na podstawie art. 448 PZP.
(pozostała treść z uwagi na ograniczoną ilość znaków znajduje się w pozycji : RODO (ograniczenia
stosowania)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ust. 1 PZP, a także podmioty upoważnione na podstawie i w granicach prawa oraz podmiotom, z
którym Administrator Danych Osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzanie danych oraz
odbiorcy danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, podmioty świadczące usługi
pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne.
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do realizacji zadań, o których mowa w
pkt 3, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego i tam przechowywane odpowiednio:
9.1 dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówień publicznych - zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeliczasobowiązywania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas
obowiązywania
umowy;
9.2 dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zadania realizowane z
dofinasowaniem ze środków Unii Europejskiej - przez okres wymagany przez Instytucję Zarządzającą
danym programem operacyjnym skąd
pozyskano środki.
10. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo żądania
ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych (tym samym prawo do usunięcia danych) z uwagi na konieczność
wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w PZP oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.
11. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/KZ/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu IT w ramach projektu: „Kalejdoskop zawodów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Lp. Nazwa Liczba sztuk
1 Przenośny komputer wraz z systemem operacyjnym 17
3 Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 1
3 Monitor interaktywny 1
4 Tablet 17
5 Pendrive 16
6 Przełącznik zarządzany 16
7 Router 16
8 Bezprzewodowy punkt dostępowy 1
9 Pakiet oprogramowania programistycznego, systemów operacyjnych, oprogramowania serwerowego 1
10 Karta zewnętrzna wifi 16
11 Szafka rack 19" 1
12 Szafa dokująca na laptopy i tablety 1
13 Kamera sterowana wifi + karta pamięci 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30237400-3 - Akcesoria do wprowadzania danych

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30231320-6 - Monitory dotykowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:

w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - 40%

Minimalny okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na dostarczony sprzęt wynosi 3 lata [36 miesiące] (gwarancja producenta lub dostawcy)

W przypadku wydłużenia ww. okresu o kolejne miesiące Wykonawca otrzyma:
- 6 miesięcy – 5 pkt
- 12 miesięcy – 15 pkt
- 24 miesiące - 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W postępowaniach o
wartości mniejszej niż progi unijne zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2.1 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835):
2.1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz.Urz.17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających ( Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014r. z późn. zm.), zwanego dalej
„rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2.1.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 2.1.1.
2.2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość weryfikacji braku zaistnienia ww. podstaw wykluczenia w stosunku do
konkretnego podmiotu za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako przykład takich metod weryfikacji można wskazać chociażby
ogólnodostępne rejestry takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wypełniony formularz oferty – wg zał. nr 1 do SWZ (wzór),
b) wypełniony formularz cenowy – wg zał. nr 2 do SWZ (wzór),
c) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – wg zał. nr 5 do SWZ (wzór),
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały
wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej – jeśli dotyczy,
e) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie tzw. „konsorcja” oraz spółek cywilnych) – jeśli dotyczy,
f) przedmiotowe środki dowodowe o jakich mowa w Rozdziale III pkt 4 SWZ.
2. Zamawiający żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania - aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych wymienionych poniżej:
a) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniuo niepodleganiu wykluczeniu (wzór) – wg zał. nr 6 do SWZ,
4. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 1 w rozdziale IV SWZ należy składać w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę. W przypadku składania oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej należy je podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami w pkt. 1 lit, c) i d) w części VIII SWZ.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o
udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika) o którym mowa w pkt. 1 w rozdziale V
SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 5 do SWZ (wzór).
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej
wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki
cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 5 do SWZ (wzór).
5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej
żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

jedna z poniżej wymienionych okoliczności:
1) zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego
przewidzieć w chwili podpisania umowy i nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę;
2) gdy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie artykułów,
Zamawiający dopuszcza ich zmianę na artykuły nie gorsze niż zaoferowane;
3) doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta;
4) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o ile zmiana taka
jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
5) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia;
6) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia;
7) nastąpi zmiana danych wykonawcy np. zmiana adresu, osób kontaktowych itp.
8) w przypadku uznania sprzętu za niekwalifikowalny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie lub koszcie;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263;
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły
okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
4. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1 powyżej, na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie dokładnego terminu dostawy i prac w Szkole z Zamawiającym, w taki
sposób aby nie kolidowały z prowadzonymi zajęciami.
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą,
jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą realizowane
będą w złotych polskich PLN.
7. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami określonymi we wzorze umowy -
załącznik nr 4 do SWZ.
8. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2
Nie dotyczy.
9. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których
mowa w art. 94 Pzp
Nie dotyczy.
10. Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenie katalogów elektronicznych do
oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp
Nie dotyczy.
11. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.