eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedziana Góra › Usługa dostawy i wdrożenia pakietu wybranych e-usług (Portal Interesanta) w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dostawy i wdrożenia pakietu wybranych e-usług (Portal Interesanta) w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze w ramach grantu „Cyfrowa Gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedziana Góra

1.3.) Oddział zamawiającego: Gm Miedziana Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Urzędnicza 18

1.5.2.) Miejscowość: Miedziana Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-085

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miedziana-gora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miedziana-gora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dostawy i wdrożenia pakietu wybranych e-usług (Portal Interesanta) w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze w ramach grantu „Cyfrowa Gmina"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4013c8ff-00ab-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00115660/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. Zamawiający na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy-PZP odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie części oferty – próbki oprogramowania, stanowiącej przedmiotowy środek dowodowy, wymagany zgodnie z Sekcją VIII pkt 1 lit. b SWZ. W związku z powyższym, na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy-PZP, Zamawiający wymaga, aby ww. próbka, przygotowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w zał. nr 2 do SWZ, została przekazana: a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2022, poz. 896) lub
b) osobiście lub
c) za pośrednictwem posłańca. Szczegóły w Sekcji X pkt 2 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektr.:
a) platformy do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dostępnej pod adresem:
https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet (dalej jako Platforma);
dopuszcza się komunikację na wskazane poniżej adresy e-mail:
b) poczty elektronicznej: Michał Tokar, e-mail: michal@miedziana-gora.pl. - z zastrzeżeniem, że oferta, wraz z oświadczeniami, o których mowa w Sekcji VII pkt 1 SWZ, mają zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy, z wyjątkiem części oferty – próbki oprogramowania, stanowiącej przedmiotowy środek dowodowy, wymagany zgodnie z Sekcją VIII pkt 1 lit. b SWZ, który należy złożyć zgodnie z wymaganiami określonymi w Sekcji X pkt 2 SWZ! Zgłoszenie do postępowania wymaga zarejestrowania Wyk. do
systemu na subdomenie Gm.Miedziana Góra: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
Szczegółowo opisano w rozdziale XI SWZ!!! Zam. infor., że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wyk. winien kont.się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Miedziana
Góra tel.+48 22 257 22 24 (infolinia w dni rob., w godz. 9.00-17.00)e-mail: oneplace@marketplanet.pl Wykonawca winien korzystać
z aktualnej Instrukcji dla Wykonawców dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 r., dostępnej z poziomu strefy publicznej w
zakładce "Regulacje i procedury procesu zakupowego" na stronie: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl. Dopuszczalny format
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:a.dokumenty w formacie „pdf”zaleca się podpisywać formatem PAdES,b.dopuszcza
się podpisanie dok. w formacie innym niż „pdf”,wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W zw. z tym Wyk. będzie
zobowiązany zał.,oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Zam. określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na PlatformieZakupowej, tj.: a. Stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s; b. Komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ,jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS
1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d.Zainstalowany program Acrobat Reader
lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do
100 MB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: a.Plik załączony przez Wyk. na
Platf.Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otw.pliku dostępna
jest po odszyfrowaniu przez Zam. po upływie terminu otwarcia ofert. Ozn. czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchr. odpowiednim źródłem czasu.
Ze względu na możliwość wprowadzenia ograniczonej ilości znaków w tym punkcie ogłoszenia, Zamawiający obowiązkowo odsyła Wykonawcę do szczegółowych zapisów w rozdziale X SWZ!

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy-PZP odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie części oferty – próbki oprogramowania, stanowiącej przedmiotowy środek dowodowy, wymagany zgodnie z Sekcją VIII pkt 1 lit. b SWZ. W związku z powyższym, na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy-PZP, Zamawiający wymaga, aby ww. próbka, przygotowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w zał. nr 2 do SWZ, została przekazana: a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2022, poz. 896) lub
b) osobiście lub
c) za pośrednictwem posłańca,
na adres Zamawiającego wskazany w Sekcji I SWZ, przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w Sekcji XIV pkt 1 SWZ, w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i numerem referencyjnym postępowania oraz adnotacją, że koperta zawiera przedmiotowe środki dowodowe tj. próbkę oprogramowania. Niezależnie od powyższego pozostałe dokumenty składające się na ofertę, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustaw-PZP, Wykonawca przedkłada w formie elektronicznej.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra;2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą
Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@cbi24.pl. 3) Dane osobowe będą
przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.4) Dane osobowe będą przetwarzane
przez okres zgodnie z art.78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74ust. 4 PZP.7) Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z PZP.8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,- w przypadku gdy
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Również:Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672)
przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sądrejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, REGON:017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Miedziana Góra
prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl
Ze względu na możliwość wprowadzenia ograniczonej ilości znaków w tym punkcie ogłoszenia, Zamawiający obowiązkowo odsyła
Wykonawcę do szczegółowych zapisów w SWZ w Sekcji XXIV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RLKS.271.66.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy i wdrożenia w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze oprogramowania zapewniającego zarządzenie i administrowanie kontami użytkowników, którego rodzaj, minimalne wymagania, warunki instalacji, warunki gwarancji zostały szczegółowo określone w zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „OPZ”), wraz ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy w Miedzianej Górze z dostarczonego oprogramowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena brutto dla danej części zamówienia (C) - waga kryterium 60%;
2) Termin usunięcia Awarii, Błędu i Usterki oprogramowania w okresie gwarancji - waga kryterium 40%.
2. 2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena brutto za przedmiot zamówienia
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały
2) termin usunięcia Awarii, Błędu i Usterki oprogramowania w okresie gwarancji: według schematu szczegółowo określonego w pkt 3 Sekcji XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia Awarii, Błędu i Usterki oprogramowania w okresie gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w sekcji VI pkt 1 i 2 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SWZ.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SWZ.

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

d) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej dwie usługi polegające na dostawie, wdrożeniu oraz uruchomieniu portalu mieszkańca połączonego z systemami dziedzinowymi wraz z funkcjonalnością płatności przez Internet. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie realizację usługi dostawy w ramach jednej umowy;

 Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą na stanowisku odpowiedzialnym za wdrożenie posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych, które wykonywały prace wdrożeniowe, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie/ modernizację/ integrację portalu mieszkańca i systemu dziedzinowego.


UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się realizacją dwóch wymaganych przez Zamawiającego usług. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie dwie usługi, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie dwóch usług wymaganych przez Zamawiającego.

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową zrealizował samodzielnie dwie usługi wymagane przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych w Sekcji VI SWZ, Zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów:
a) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy-PZP;
c) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne skazania prawomocnego za przestępstwa, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy-PZP i skazania prawomocnie za przestępstwa, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy-PZP, członków organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólników w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia:
a) polisy OC oraz dowodu jej opłacenia (jeśli z polisy nie wynika, że została opłacona), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł (sto tysięcy złotych);
b) wykazu usług (sporządzonego według wzoru stanowiącego zał. nr 9 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi dostaw zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
c) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 12 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na podstawie art. 106 ust. 1 wz. z art. 107 ust. 1 ustawy-PZP, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą poniższych przedmiotowych środków dowodowych:
a) formularz – opis przedmiotu oferty (wzór formularza stanowi zał. nr 11a do SWZ);
b) potwierdzających zgodność zaoferowanych przez Wykonawcę rozwiązań – dostarczanego oprogramowania – z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ – tj. próbki oprogramowania podlegającej badaniu czy oferowane oprogramowanie odpowiada kluczowym wymaganiom Zamawiającego, w szczególności w zakresie możliwości świadczenia e-usług będących przedmiotem zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości próbki oraz sposób jej badania zawarte są w zał. nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 107 ust. 2 ustawy-PZP).

3) Dopuszczalne będzie tylko (jednorazowe) uzupełnienie „braków formalnych”, tj. braku dokumentu lub niekompletnego dokumentu, który nie pozwala przesądzić merytorycznie o wartości oferty. Tym samym nie będzie dopuszczalne uzupełnianie dokumentów przedmiotowych, jeśli przedłożone dokumenty potwierdzają, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że przedmiotowe środki dowodowe nie będą uzupełniane, jeżeli na skutek merytorycznej oceny zamawiający uzna, że nie odpowiadają one wymaganiom przedmiotu zamówienia, tj. nie potwierdzają, że wykonawca oferuje produkt spełniający oczekiwania Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenia wstępne, o których mowa w Sekcji VII pkt. 1 lit. a i b SWZ. Wzór oświadczeń stanowi zał. nr 3 i 4 do SWZ;
b) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy-PZP, do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, którego wzór stanowi zał. nr 7 do SWZ – jeśli Wykonawca będzie polegał na zasobach tego podmiotu;
c) oświadczenie podmiotu trzeciego, na którego zdolności lub sytuacji polega Wykonawca, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3a do SWZ – jeśli Wykonawca będzie polegał na zasobach tego podmiotu;
d) oświadczenia podmiotu trzeciego, na którego zdolności lub sytuacji polega Wykonawca, o braku podstaw do wykluczenia według wzoru - zał. nr 4a do SWZ – jeśli wykonawca będzie polegał na zasobach tego podmiotu;
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, według wzoru – zał. nr 10 do SWZ – jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
f) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnica przedsiębiorstwa;
g) pełnomocnictwo do podpisania oferty – o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
h) przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z pkt. 1 Sekcji VIII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi
spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy - PZP, w tym:
a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy-PZP
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest
przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu umożliwienia identyfikacji;
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki
zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 10 do
SWZ);
c) oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 lit. a i b Sekcji VII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ i wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – dalej „ustawa” (Dz. U. z 2022 r., poz.
835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.