eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedziana Góra › Usługa dostawy i wdrożenia pakietu wybranych e-usług (Portal Interesanta) w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-08-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa dostawy i wdrożenia pakietu wybranych e-usług (Portal Interesanta) w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze w ramach grantu „Cyfrowa Gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedziana Góra

1.3.) Oddział zamawiającego: Gm Miedziana Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Urzędnicza 18

1.5.2.) Miejscowość: Miedziana Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-085

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miedziana-gora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miedziana-gora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dostawy i wdrożenia pakietu wybranych e-usług (Portal Interesanta) w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze w ramach grantu „Cyfrowa Gmina"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4013c8ff-00ab-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00335507

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00115660/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244037

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RLKS.271.66.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 89430,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy i wdrożenia w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze oprogramowania zapewniającego zarządzenie i administrowanie kontami użytkowników, którego rodzaj, minimalne wymagania, warunki instalacji, warunki gwarancji zostały szczegółowo określone w zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „OPZ”), wraz ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy w Miedzianej Górze z dostarczonego oprogramowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109962,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109962,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109962,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6772029260

7.3.3) Ulica: Juliusza Lea 114

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-133

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109962,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-22

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.