eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie TrybunalskimOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE TRYB.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001307723

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 8

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 732 65 69, 732 66 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@osirpiotrkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osirpiotrkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-533463f4-0075-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243988

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00138480/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie usługi ochrony obiektów i mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-533463f4-0075-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie: wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga Posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4) Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia.
5) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą korzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem tel. (32) 778 89 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w zakładce „Zgłoś problem”.
7) Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem e-mail: biuro@osirpiotrkow.pl za wyjątkiem składania i wycofania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeśli wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające komunikację przez Platformę e-Zamówienia.
8) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
9)Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
10)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11)Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12)Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
13)Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane w tym zakresie określono w SWZ (w części I (IDW) rozdział XXIII oraz części IV - obowiązek informacyjny z art. 13 RODO)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.3400.56.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Ochrona obiektów i mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim przed kradzieżami z włamaniem, uszkodzeniami, pożarami oraz nadzór nad przestrzeganiem ustalonego przez Zamawiającego ładu i porządku.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II oraz w SWZ CZĘŚĆ III.
3. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
- 79710000-4 – usługi ochroniarskie
- 79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu
4. Zamawiający nie przewiduje skorzystać z prawa opcji.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań tj. ochrony obiektów i mienia.
6. Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. osoba proponowana do pełnienia nadzoru nad pracownikami ochrony fizycznej – koordynator, osoba proponowana do wykonywania usługi ochrony osób i mienia jako niekwalifikowany pracownik ochrony fizycznej tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Informacje dotyczące weryfikacji i uprawnień zamawiającego opisane są w
§ 12 projektowanych postanowień umowy, stanowiącej CZĘŚĆ III SWZ.
7. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem
działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności wskazane w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, u których nie mniej niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy lub w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
8. Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o
ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 w zw. art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
9. Zamawiający nie przewiduje:
1) odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
2) sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usługi zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1) ustawy Pzp.
11. Nie dokonano podziału zamówienia na części (tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15) ustawy Pzp) z powodu:
Przedmiotowe zadanie jest zamierzoną przez Zamawiającego całością. Podział na części i realizacja zadania przez różnych wykonawców skutkowałoby powstaniem kolizji niemożliwych do wyeliminowania lub uniemożliwiających prawidłową realizację usługi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Z uwagi na powyższe jest ono niepodzielne. Wykonanie przez jeden podmiot wszystkich czynności wchodzących w skład tej usługi umożliwi sprawne wykonanie zadań oraz właściwy nadzór nad realizacją usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – C – 60 %
2) Pozostałe kryteria:
- A – Doświadczenie koordynatora - 40 %
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oceniana oferta w danej części, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
S = C + A
gdzie:
S - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
A - punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie koordynatora”.
3. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej IDW oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: - A – Doświadczenie koordynatora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, iż procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie może być mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca musi załączyć:
- aktualną decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
- dokument (np. INF-1), z którego wynika, że minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez wykonawcę wynosi minimum 30%, przy czym zamawiający nie stawia żadnych wymogów dot. ulgi na PFRON,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie każdy z wykonawców składających ofertę.
b) posiadają aktualną i ważną koncesję MSWiA do świadczenia usług w zakresie ochrony obiektów i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca musi załączyć:
- aktualną i ważną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony i mienia zgodnie z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie każdy z wykonawców składających ofertę.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotycząca doświadczenia wykonawcy:
- wykaz usług: polegających na należytym wykonaniu (a w przypadku świadczenia usług okresowych lub ciągłych również wykonywaniu), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługi polegającej na ochronie osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej, trwającej w sposób ciągły co najmniej 6-miesięcy dla każdej wykonanej usługi, wartość każdej usługi w okresie 6 miesięcy wynosiła (wynosi) nie mniej niż 250 000 zł brutto – wg załącznika nr 7 do IDW.
Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to oceniane będzie na podstawie konkretnego zakresu udziału tego
wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę.
b) dotycząca osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
- wykaz osób: polegające na dysponowaniu i skierowaniu do realizacji zamówienia osób niezbędnych do wykonania zamówienia i spełniające następujące wymagania, w szczególności:
a) osoba proponowana do pełnienia nadzoru nad pracownikami ochrony fizycznej - koordynator – minimum 1-osoba. Koordynator wykonujący nadzór nad pracownikami ochrony fizycznej – musi być wpisany na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej i posiadać minimum
12-miesięcy (następujących po sobie) doświadczenia w branży tożsamej z przedmiotem niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych z podaniem numeru licencji – wg załącznika nr 8 do IDW.
b) osoba do wykonywania usługi ochrony osób i mienia jako niekwalifikowany pracownik ochrony fizycznej - minimum 10-osób.
Osoba wykonująca usługę ochrony osób i mienia jako niekwalifikowany pracownik ochrony fizycznej musi posiadać minimum 12-miesięcy (następujące po sobie) doświadczenia w branży tożsamej z przedmiotem niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych – wg załącznika nr 8 do IDW.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełnią go łącznie wykonawcy składający ofertę.
3. Przez budynki użyteczności publicznej, zgodnie z §3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych:
1) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane,
2) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
3) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 2 ppkt 4,
4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,
5) wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.125ust.1–oświadczenie niebędące podmiotowym środkiem dowodowym, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, którego wzór stanowi zał2, zał2a-odpowiednio, wykonawca dołącza do oferty.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do IDW,
2) oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do IDW,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.125ust.1–oświadczenie niebędące podmiotowym środkiem dowodowym, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, którego wzór stanowi zał.2, zał.2a-odpowiednio, wykonawca dołącza do oferty. 2.Wykonawca dołącza do oferty (jeśli dotyczy): 1)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art.118ust.3 ustawy Pzp–zał.3 2)Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art.117ust.4 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –zał4.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania:1)aktualnej decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,2)dokumentu (np. INF-1), z którego wynika,że minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez wykonawcę wynosi minimum 30%, przy czym zamawiający nie stawia żadnych wymogów dot. ulgi na PFRON,3)aktualnej i ważnej koncesji MSWiA do świadczenia usług w zakresie ochrony obiektów i mienia wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,4)wykaz usług polegających na należytym wykonaniu (a w przypadku świadczenia usług okresowych lub ciągłych również wykonywaniu), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługi polegającej na ochronie osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej, trwającej w sposób ciągły co najmniej 6-miesięcy dla każdej wykonanej usługi, wartość każdej usługi w okresie 6 miesięcy wynosi (wynosi) nie mniej niż 250 000 zł brutto – wg zał7.Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.5)wykaz osób polegających na dysponowaniu i skierowaniu do realizacji zamówienia osób niezbędnych do wykonania zamówienia i spełniające następujące wymagania, w szczególności:a)osoba proponowana do pełnienia nadzoru nad pracownikami ochrony fizycznej –koordynator–minimum 1-osoba. Koordynator wykonujący nadzór nad pracownikami ochrony fizycznej – musi być wpisany na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej i posiadać minimum 12-miesięcy (następujących po sobie) doświadczenia w branży tożsamej z przedmiotem niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych z podaniem numeru licencji –wg zał8. b)osoba proponowana do wykonywania usługi ochrony osób i mienia jako niekwalifikowany pracownik ochrony fizycznej-minimum 10-osób.Osoba wykonująca usługę ochrony osób i mienia jako niekwalifikowany pracownik ochrony fizycznej -musi posiadać minimum 12-miesięcy (następujące po sobie) doświadczenia w branży tożsamej z przedmiotem niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych–wg zał8.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełnią go łącznie wykonawcy składający ofertę.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9.Ofertę stanowi:
1)Formularz Oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr1 do IDW, bądź też w innej zgodnej formie, odpowiadającej treści IDW,
2)Formularz cenowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr1a do IDW, bądź też w innej zgodnej formie, odpowiadającej treści IDW,
3)część niejawna oferty (jeśli dotyczy), zawierająca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp, z tym że należy ją załączyć w osobnym pliku z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.222 ust.5 ustawy Pzp.
10.Do oferty wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia:
1)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca w formularzu Oferta wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby,
2)pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Wykonawcy działający wspólnie:
-jeżeli ofertę składa kilku wykonawców działających wspólnie, obowiązani są ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - do pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,
-pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców),
-jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. pełnomocnictwo do złożenia Oferty względnie do podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z Ofertą, chyba że prawo do ich podpisania wynika z dokumentów, o których mowa w pkt1,
3)pełnomocnictwo do złożenia Oferty, podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z Ofertą, chyba że prawo do ich podpisania wynika z dokumentów, o których mowa w pkt1,
4)oświadczenie, o którym mowa w art.125 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem, który stanowi zał nr2 i zał 2a zgodnie do IDW, na zasadach określonych w Rozdziale VI IDW i Rozdziale X IDW – oświadczenie nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert,
5)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby wykonawcy składającego ofertę (jeśli dotyczy) - zgodnie ze wzorem, który stanowi zał nr 3 do IDW, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1),
6)oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy), dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem, który stanowi zał nr 4 do IDW,
7)oświadczenia i/lub dokumenty, stanowiące wyjaśnienia, na podstawie których zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu.
4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający, mając na uwadze, charakter zamówienia i proporcjonalność, określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tzn. warunek określony w Rozdziale VI SWZ IDW:
1) dotyczący uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - o ile wynika to z odrębnych przepisów, musi spełniać samodzielnie każdy z wykonawców działających wspólnie,
2) dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia wykonawcy), musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców działających wspólnie,
3) dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia) muszą spełniać łącznie wykonawcy działający wspólnie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, w celu wykazania spełniania warunków udziału, oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 4 do IDW.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU) - CZĘŚĆ III SWZ.
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, zgodnie z art. 432 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje dokonać zmian umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, określonych w §3 ust. 7, §11 PPU. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający nie przewiduje skorzystać z opcji.
6. Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia tj. osoba proponowana do pełnienia nadzoru nad pracownikami ochrony fizycznej – koordynator, osoba proponowana do wykonywania usługi ochrony osób i mienia jako niekwalifikowany pracownik ochrony
fizycznej tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymagania zostały określone w §7, §12 projektowanych postanowień umowy.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, obejmujące aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru
informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu:
1. Kopię polisy ubezpieczenia OC (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia w kwocie min. 2.000.000,00 złotych.
2. Dokument/y osoby/ób reprezentującej/ych wykonawcę (przy podpisywaniu umowy), potwierdzający/e ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Kopii umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
4. Regulamin Pracy Służby Dozoru obowiązujący u Wykonawcy.
5. Oświadczenie wykonawcy, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 9 do IDW.
6. Oświadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym), używanych przy wykonywaniu zadania publicznego / zamówienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – załącznik nr 10 do IDW.
7. Nieprzedłożenie dokumentów, wskazanych w pkt 1-6 zamawiający potraktuje jako uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.