eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim" z opcjąOgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim” z opcją

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wejherowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Transportowa

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugwejherowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ugwejherowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim” z opcją

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a5436da-005c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243137

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030507/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim” z opcją

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_wejherowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_wejherowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym .
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_wejherowo poprzez klikniecie przycisku „Wyślij do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_wejherowo. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_wejherowo do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania na platformie zakupowej, komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_wejherowo, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016r., str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl, tel: (58) 677 97 01
2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy: adres e-mail: iod@ugwejherowo.pl; telefon: 058 677 97 39;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
2) art. 6 ust. 1 lit b RODO w przypadku wyboru oferty dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń;
3) art. 6 ust. 1 lit f RODO (dotyczy przedstawicieli wykonawców oraz osób wskazanych do kontaktu) – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Za prawnie uzasadnione interesy przy realizacji umowy uznaje się prowadzenie bieżących kontaktów pomiędzy stronami umowy.
4) dobrowolne podanie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane, jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa bądź wyrażonej zgody.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po jego upływie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) dane osobowe:
a) osób reprezentujących wykonawcę zostały pozyskane z odpowiednich rejestrów lub bezpośrednio od tych osób;
b) osób działających jako pełnomocnicy wykonawcy zostały pozyskane bezpośrednio o tych osób;
c) osób wskazanych do kontaktu ze strony wykonawcy zostały pozyskane od osób zawierających umowę.
7) kategorie odnośnych danych osobowych: Imię i nazwisko, adresy korespondencyjne, numer telefonu, adres e-mail, inne adresy wykorzystywane w korespondencji, dane dotyczące pełnionej funkcji w strukturze wykonawcy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) w zakresie i w granicach określonych w RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiadają Pan/Pani prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
2) sprostowania i uzupełnienia danych (ar. 16 RODO),
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub Państwa członkowskiego,
4) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
11) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty.
12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;
13) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m. in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o jakich mowa wart. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZPiFZ.271.13.2023.ZH

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) wykonanie zamówienia podstawowego (dalej jako: „Zamówienie Podstawowe”):
a) opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekt budowlany: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, STWiORB,
b) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji dla dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji umożliwiającej realizację zadania,
c) dwukrotna aktualizacja kosztorysów inwestorskich na wezwanie Zamawiającego,
d) udzielanie wyjaśnień na zadawane pytania w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w zakresie merytorycznym dotyczącym projektu.
2) Opcję (dalej jako „Opcja”) polegającą na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w pkt 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45111250-5 - Badanie gruntu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Opcję polegającą na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową.
Uruchomienie i realizację Opcji przewiduje się w latach 2025 – 2028.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenia Projektanta wiodącego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmującej budowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 każda, wraz z załączeniem dowodów określających, że te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o jakich mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
b) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:
- jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie uzyskane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na wykonaniu, co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie robót w branży architektonicznej, w ramach inwestycji, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie), która będzie pełniła funkcję Projektanta wiodącego.
Uwaga: doświadczenie ww. osoby stanowi kryterium oceny ofert w tym postępowaniu.
- jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie uzyskane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na wykonaniu, co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, w ramach inwestycji, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie).
- jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie uzyskane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na wykonaniu, co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie robót w branży sanitarnej, w ramach inwestycji, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie).
- jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie uzyskane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na wykonaniu, co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie robót w branży elektrycznej, w ramach inwestycji, dla której wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie).
UWAGA 1: Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia jednej osobie pełnienia więcej niż jednej funkcji podczas realizacji zamówienia, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; Zamawiający wzywa do złożenia niniejszego oświadczenia w przypadku, gdy dla danej części złożono więcej niż jedną ofertę;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem daty wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ;
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia, zakresem do wykonania przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy wg projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_wejherowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.