eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim" z opcją



Ogłoszenie z dnia 2023-08-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim” z opcją

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wejherowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Transportowa

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugwejherowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ugwejherowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_wejherowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim” z opcją

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a5436da-005c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00366076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030507/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim” z opcją

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243137

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZPiFZ.271.13.2023.ZH

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) wykonanie zamówienia podstawowego (dalej jako: „Zamówienie Podstawowe”):
a) opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekt budowlany: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, STWiORB,
b) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji dla dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji umożliwiającej realizację zadania,
c) dwukrotna aktualizacja kosztorysów inwestorskich na wezwanie Zamawiającego,
d) udzielanie wyjaśnień na zadawane pytania w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w zakresie merytorycznym dotyczącym projektu.
2) Opcję (dalej jako „Opcja”) polegającą na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w pkt 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45111250-5 - Badanie gruntu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 14

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 14

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 7

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 7

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 200000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 319800 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 200000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ziółkowska Studio Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990548413

7.3.3) Ulica: Łużycka

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-809

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 200000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-06-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.