eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części parteru budynku nr 1 - biurowo-sztabowego na terenie kompleksu wojskowego 0023 przy ul. 11 Listopada 17/19 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części parteru budynku nr 1 - biurowo-sztabowego na terenie kompleksu wojskowego 0023 przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa nr 3964

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017172392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 17/19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-909

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 261 872 339

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozjw3964@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozjw3964.wp.mil.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

platformazakupowa.pl/pn/jw3964

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Wojskowa jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części parteru budynku nr 1 - biurowo-sztabowego na terenie kompleksu wojskowego 0023 przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d045f1d2-c14d-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00243046

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041045/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont pomieszczeń w budynku nr 1 w kompl. ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00129266/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 9/2022/Z

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 791736,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych polegających na
remoncie części parteru budynku nr 1 - biurowo-sztabowego na terenie
kompleksu wojskowego 0023 przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie –
szczegółowy opis znajduje się w Kosztorysach ofertowych uproszczonych dla
poszczególnych branż (zał. nr 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 do SWZ), Przedmiarach
kosztorysów ofertowych uproszczonych poszczególnych branż (zał. nr 1.2.1,
1.2.2., 1.2.3 do SWZ) oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót poszczególnych branż (zał. nr 2.1, 2.2, 2.3 do SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 888101,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1167841,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 888101,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SEBUD Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Sebastian Święciński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8481723749

7.3.3) Ulica: oś. Południe 23a

7.3.4) Miejscowość: Grajewo

7.3.5) Kod pocztowy: 19-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 888101,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

realizacja 80 dni od dnia wejścia na placu budowy
wejście na plac budowy max 4 dni po podpisaniu umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.