eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W SOPOCIE NA UL. 3 MAJAOgłoszenie z dnia 2022-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W SOPOCIE NA UL. 3 MAJA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b854e31d-c6d4-11ec-aa46-6a814e8de928

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W SOPOCIE NA UL. 3 MAJA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b854e31d-c6d4-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018211/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00138820/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.22.IN.2022.BC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonania wszystkich Robót budowlanych polegających na budowie „pod klucz” dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie (na dz. nr ewid.: 76/20, 76/29, 76/30 i 76/31, ark. mapy 35, obręb ewid. 0001 Sopot).
Przedmiot zamówienia został opisany w dokumencie pod nazwa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „OPZ” załączniku nr 7 do swz.
2. Zamawiający wymaga obecności kierownika budowy na budowie.

19. Wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót.”

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przedmiotowym postępowaniu wystąpiła wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Wada ta stanowi konsekwencję uchybień w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Załączony do SWZ wzór umowy nie zawierał klauzul waloryzacyjnych wymaganych zapisami art. 439 ust. 1 i 2 uPzp.
Wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych po wyborze oferty stoi w sprzeczności z zasadami Prawa Zamówień a mianowicie z zasadą równego traktowania Wykonawców i zasadą zachowania uczciwej konkurencji, zaś zapisy wzoru umowy dotyczące przesłanek zmiany umowy i okoliczności wprowadzenia tej zmiany nie przewidują możliwości wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych po zawarciu umowy. Brak klauzul waloryzacyjnych we wzorze umowy ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż każdy z potencjalnych wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementach. Tak sporządzony wzór umowy, mógł mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz prawidłowe skalkulowanie ceny oferty.
Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z powyższym uzasadnieniem prawnym.

Nie wyeliminowanie tego błędu przez Zamawiającego na etapie postępowania przed otwarciem ofert, uniemożliwia podjęcie działania innego niż unieważnienie postępowania. Zawarcie umowy w kształcie przyjętym w SWZ stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy i na tym etapie nie jest możliwe poprawienie, czy też zweryfikowanie działania przez Zamawiającego, a Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego (co wyraźnie podkreśla się w orzecznictwie oraz doktrynie prawa zamówień publicznych).
Stwierdzona przez Zamawiającego wada jest niemożliwa do usunięcia w tym postępowaniu. Jeśli więc wady nie da się usunąć i oddziałuje ona na ważność umowy Zamawiający obligatoryjnie unieważnia postępowanie. Oznacza to, że błędy w postępowaniu, które miały lub mogły mieć wpływ na jego wynik i są nieusuwalne skutkują koniecznością unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.