eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W SOPOCIE NA UL. 3 MAJAOgłoszenie z dnia 2022-05-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W SOPOCIE NA UL. 3 MAJA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

1.4.2.) Miejscowość: Sopot

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.sopot.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00143905

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00138820/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
W kryterium „cena (C) - waga 60 % „ Wykonawca może uzyskać 60 pkt:

P_c=(c_n×W_1×100)/c_b
gdzie:
Pc - punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”;
cn - najniższa spośród cen złożonych ofert;
cb - cena badanej oferty;
W1 – wskaźnik 0,6

2) W kryterium „doświadczenie osoby, wyznaczonej do kierowania budową (D) - waga 20%” Wykonawca może uzyskać 20 pkt.: Kierowanie budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni co najmniej 3.000 m2 w stanie w pełni wykończonym tzw. „pod klucz” lub „deweloperski”, zrealizowane w ciągu 10 lat przed upływem terminu składania ofert
ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału
punkty

1 robota 8
2 roboty 15
3 roboty i więcej 20


3) W kryterium „okres udzielonej gwarancji i rękojmi (G)” Wykonawca może uzyskać 20 pkt.:
Ocenie będzie podlegało przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o odpowiedni czas wg poniższych zasad:
 za 66 miesięcy 6 pkt;
 za 72 miesiace 12 pkt;
 za 84 miesiace 20 pkt.

Po zmianie:
W kryterium „cena (C) - waga 60 % „ Wykonawca może uzyskać 60 pkt:

P_c=(c_n×W_1×100)/c_b
gdzie:
Pc - punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”;
cn - najniższa spośród cen złożonych ofert;
cb - cena badanej oferty;
W1 – wskaźnik 0,6

2) W kryterium „doświadczenie osoby, wyznaczonej do kierowania budową (D) - waga 40%” Wykonawca może uzyskać 40 pkt.:
Ocenie będzie podlegało doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej lub architektonicznej, która pełniła funkcje Kierownika Budowy lub kierownika robót zrealizowanych w ciągu 10 lat przed upływem terminu składania przez Wykonawcę ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.
Ocenie zostaną poddane roboty polegające na kierowaniu budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych o powierzchni co najmniej 1.500 m2 w stanie w pełni wykończonym tzw „pod klucz” lub „deweloperskim”
Ocena punktowa zostanie dokonana wg zamieszczonego w formularzu ofertowym wykazu robót, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Osoba wyznaczona do kierowania budową, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej, uzyska punkty wg poniższej zasady:

Kierowanie budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni co najmniej 3.000 m2 w stanie w pełni wykończonym tzw. „pod klucz” lub „deweloperski”, zrealizowane w ciągu 10 lat przed upływem terminu składania ofert
ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału
punkty

1 robota 13
2 roboty 26
3 roboty i więcej 40
Ocenie zostaną poddane wyłącznie roboty budowlane wykazane ponad roboty wymagane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż przedmiotowe kryterium oceny oferty wiąże się z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 ust. 2 pkt 4.
Ocenie zostanie poddane wyłącznie doświadczenie wykazane ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału. Wskazanie powinno pozwolić Zamawiającemu na ocenę oferty w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Niejednoznaczne, niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentów mających wykazać doświadczenie, obciąża Wykonawcę.


3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + D
gdzie:
P – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”,
D – punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie osoby, wyznaczonej do kierowania budową, posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej (D)”,

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonania wszystkich Robót budowlanych polegających na budowie „pod klucz” dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie (na dz. nr ewid.: 76/20, 76/29, 76/30 i 76/31, ark. mapy 35, obręb ewid. 0001 Sopot).
Przedmiot zamówienia został opisany w dokumencie pod nazwa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „OPZ” załączniku nr 7 do swz.
2. Zamawiający wymaga obecności kierownika budowy na budowie.

Po zmianie:
1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonania wszystkich Robót budowlanych polegających na budowie „pod klucz” dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie (na dz. nr ewid.: 76/20, 76/29, 76/30 i 76/31, ark. mapy 35, obręb ewid. 0001 Sopot).
Przedmiot zamówienia został opisany w dokumencie pod nazwa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „OPZ” załączniku nr 7 do swz.
2. Zamawiający wymaga obecności kierownika budowy na budowie.

19. Wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót.”

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2)

Przed zmianą:
20

Po zmianie:
40,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:
okres udzielonej gwarancji i rękojmi

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:
inne.

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 3)

Przed zmianą:
20

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-05-25 12:00

Po zmianie:
2022-05-27 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-05-25 12:00

Po zmianie:
2022-05-27 12:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.