eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Sporządzenie dokumentacji proj.-wyk. na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego wsi: Umieszcz i Czeluśnica w gm. Tarnowiec, realizowanego w ramach scalania gruntów objętych PROW na lata 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sporządzenie dokumentacji proj.–wyk. na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego wsi: Umieszcz i Czeluśnica w gm. Tarnowiec, realizowanego w ramach scalania gruntów objętych PROW na lata 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Jasielski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 18

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@powiat.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.jaslo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sporządzenie dokumentacji proj.–wyk. na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego wsi: Umieszcz i Czeluśnica w gm. Tarnowiec, realizowanego w ramach scalania gruntów objętych PROW na lata 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-014e7513-ff87-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242658

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029334/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej dot. scalenia gruntów wsi: Umieszcz, Czeluśnica, Gąsówka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatjaslo.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za pośrednictwem elektronicznej platformy
zakupowej(dalej: „Platforma”) pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania
opisane w art. 64 ustawy Pzp.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu
Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
2. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według
Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Zamawiający
zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB, a w przypadku dokumentów
podpisanych podpisem zaufanym do 10MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” w trakcie etapu składania
ofert/wniosków. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
przez wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki
„Pytania/informacje”. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są
przy użyciu zakładki
„Pytania/informacje”.
3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
346 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.
Zalecenia zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
1) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature),
b) dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature).
2) odnośnie podpisu osobistego:
a) w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty
w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekraczać 5 MB,
b) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
c) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
3) odnośnie podpisu zaufanego:
a) wielkość plików nie może przekraczać 10 MB,
b) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),
c) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).
11. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Działem II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Działem II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN-II.272.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) opracowanie i sporządzenie kompleksowej i kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej
i kosztorysowej, określającej szczegółowo zakres robót budowlanych i maksymalne koszty wykonania zaprojektowanych robót, tj. wykonanie projektu budowlanego w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, projektu wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, obejmujących swoim zakresem:
a) budowę lub przebudowę dróg transportu rolnego oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego wraz z koniecznymi pracami przygotowawczymi,
w tym urządzenie zjazdów, przepustów i mostków,
b) korektę urządzeń melioracji wodnych (przebiegu, lokalizacji i poprawy ich parametrów technicznych), które są niezbędne do ułatwień zagospodarowania obszarów upraw,
c) przystosowanie nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidację zbędnych miedz, rekultywację − według Załącznika nr 6 , w skład których wchodzą wykazy prac przy wykonaniu zagospodarowania poscaleniowego oraz mapa z projektem scalania.
2) uzyskanie przez Wykonawcę własnym staraniem i na własny koszt:
a) wszelkiego rodzaju wymaganych przepisami prawa: map, ekspertyz, opinii, uzgodnień, odstępstw, decyzji (branżowych i innych), pozwoleń i decyzji administracyjnych, niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej, prowadzenia na ich podstawie robót budowlanych oraz sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
b) uzgodnień dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa,
c) decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli taka decyzja będzie wymagana przepisami prawa,
d) pozwolenia wodnoprawnego jeżeli taka decyzja będzie wymagana przepisami prawa,
e) decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa,
3) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia i zawartych w niej rozwiązań,
w tym udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez potencjalnych wykonawców robót budowlanych objętych tą dokumentacją projektową;
4) dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku wystąpienia takiej konieczności w okresie 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń (ilość aktualizacji będzie podyktowana krotnością postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych oraz od potrzeby wykonania kosztorysów różnicowych w przypadku wystąpienia prac zamiennych w trakcie realizacji robót budowlanych);
5) pełnienia w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu o wykonaną dokumentację nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia dzieli się na II Etapy realizacji, będące przedmiotem odrębnych odbiorów, winna zawierać następujące opracowania:

w ramach Etapu I;

1) projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane obejmujący budowę i przebudowę dróg wraz z niezbędnymi rowami odwadniającymi w pasach drogowych oraz przepustami i mostkami;
2) projekt wykonawczy obejmujący przebudowę dróg wraz z niezbędnymi rowami odwadniającymi w pasach drogowych oraz przepustami pod zjazdami i koroną drogi, który powinien uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, sporządzenia ofert przez wykonawców robót i realizacji robót budowlanych;
3) projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obejmujący renowację rowów melioracyjnych wraz z mostkami zjazdowymi do działek;
4) projekt wykonawczy obejmujący renowację rowów melioracyjnych wraz
z mostkami zjazdowymi do działek, który powinien uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, sporządzenia ofert przez wykonawców robót i realizacji robót budowlanych;
5) projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obejmujący rekultywację gruntów działek poscaleniowych;
6) projekt wykonawczy obejmujący rekultywacji gruntów działek poscaleniowych, który powinien uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, sporządzenia ofert przez wykonawców robót i realizacji robót budowlanych;
7) część rysunkową projektów, która powinna składać się z:
a) mapa poglądowa (plan orientacyjny) z zaznaczoną lokalizacją przedsięwzięcia skala 1:10 000,
b) plan sytuacyjny sporządzony na mapie ewidencyjnej skala 1:2 000, − profile podłużenie drogi i rowów skala 1:100/200,
c) profile poprzeczne rowów w punktach charakterystycznych skala 1:100, − przekroje podłużne i poprzeczne przepustów i mostków zjazdowych skala 1;100,
d) wykaz reperów roboczych;
Wszystkie rysunki należy wykonać w podanej preferencji skali lub dostosowanej do rodzaju
i wielkości obiektu budowlanego zapewniającej jego czytelność;
8) dokumentację geologiczną i hydrologiczną – Ilość i rozmieszczenie badanych próbek należy tak dobrać, aby badanie podłoża było wyczerpujące. Podłoże powinno być rozpoznane do głębokości strefy aktywnej oddziaływania budowli z określeniem występowania poziomu wody gruntowej. Budowę i parametry podłoża należy ustalać na podstawie wierceń lub wykopów badawczych, sondowań i innych badań polowych, makroskopowych oraz laboratoryjnych. W razie potrzeby badania powinny objąć także właściwości warstw określanych zwykle jako „nienośne” (np. grunty organiczne, torfy);
9) dokumentację archeologiczną, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa;
10) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzona zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454), przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania poszczególnych robót budowlanych, wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów;
11) kosztorysy inwestorskie sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz.2458), wykonane osobno dla dróg, osobno dla urządzeń melioracyjnych i osobno dla robót rekultywacyjnych;
12) przedmiary robót sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454), wykonane osobno dla dróg, osobno dla urządzeń melioracyjnych i osobno dla robót rekultywacyjnych;
13) informację BIOZ sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126);
14) mapę do celów opiniodawczych, a jeśli będzie to wymagane przepisami prawa mapę do celów projektowych;

w ramach Etapu II:
15) wszelkiego rodzaju wymaganych przepisami prawa: map, ekspertyz, opinii, uzgodnień, odstępstw, decyzji (branżowych i innych), pozwoleń i decyzji administracyjnych, niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej, prowadzenia na ich podstawie robót budowlanych oraz sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów prawa,
16) uzgodnień dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa,
17) decyzje pozwolenia na budowę, jeżeli taka decyzja będzie wymagana przepisami prawa,
18) pozwolenie wodnoprawne, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa;
19) decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa;
20) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa (w przypadku zastosowania rozwiązań projektowych wykraczających poza ustalenia obecnej decyzji).
4. Dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot zamówienia należy objąć wszystkie drogi, urządzenia melioracyjne oraz obszary do rekultywacji uwidocznione w dokumentach, zawartych
w Załączniku Nr 6 (wieś Umieszcz) do SWZ - (OPZ), w skład których wchodzą:
1) wykaz zabiegów rekultywacyjnych oraz prac jakie należy wykonać w ramach zagospodarowania poscaleniowego,
2) mapa z projektem scalenia,
3) wykaz urządzeń melioracji wodnych przeznaczonych do korekty ich przebiegu oraz poprawy parametrów w procesie zagospodarowania poscaleniowego;
4) wykaz zaprojektowanych dróg dojazdowych przewidzianych do budowy lub przebudowy w procesie zagospodarowania poscaleniowego;
5) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) opracowanie i sporządzenie kompleksowej i kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej
i kosztorysowej, określającej szczegółowo zakres robót budowlanych i maksymalne koszty wykonania zaprojektowanych robót, tj. wykonanie projektu budowlanego w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, projektu wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, obejmujących swoim zakresem:
a) budowę lub przebudowę dróg transportu rolnego oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego wraz z koniecznymi pracami przygotowawczymi,
w tym urządzenie zjazdów, przepustów i mostków,
b) korektę urządzeń melioracji wodnych (przebiegu, lokalizacji i poprawy ich parametrów technicznych), które są niezbędne do ułatwień zagospodarowania obszarów upraw,
c) przystosowanie nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidację zbędnych miedz, rekultywację, przeniesienie ogrodzenia− według Załącznika nr 6a , w skład których wchodzą wykazy prac przy wykonaniu zagospodarowania poscaleniowego oraz mapa z projektem scalania.
2) uzyskanie przez Wykonawcę własnym staraniem i na własny koszt:
a) wszelkiego rodzaju wymaganych przepisami prawa: map, ekspertyz, opinii, uzgodnień, odstępstw, decyzji (branżowych i innych), pozwoleń i decyzji administracyjnych, niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej, prowadzenia na ich podstawie robót budowlanych oraz sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
b) uzgodnień dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa,
c) decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli taka decyzja będzie wymagana przepisami prawa,
d) pozwolenia wodnoprawnego jeżeli taka decyzja będzie wymagana przepisami prawa,
e) decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa,
3) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia i zawartych w niej rozwiązań,
w tym udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez potencjalnych wykonawców robót budowlanych objętych tą dokumentacją projektową;
4) dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku wystąpienia takiej konieczności w okresie 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń (ilość aktualizacji będzie podyktowana krotnością postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych oraz od potrzeby wykonania kosztorysów różnicowych w przypadku wystąpienia prac zamiennych w trakcie realizacji robót budowlanych);
5) pełnienia w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu o wykonaną dokumentację nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia dzieli się na II Etapy realizacji, będące przedmiotem odrębnych odbiorów, winna zawierać następujące opracowania:

w ramach Etapu I;

1) projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane obejmujący budowę i przebudowę dróg wraz z niezbędnymi rowami odwadniającymi w pasach drogowych oraz przepustami i mostkami;
2) projekt wykonawczy obejmujący przebudowę dróg wraz z niezbędnymi rowami odwadniającymi w pasach drogowych oraz przepustami pod zjazdami i koroną drogi, który powinien uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, sporządzenia ofert przez wykonawców robót i realizacji robót budowlanych;
3) projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obejmujący renowację rowów melioracyjnych wraz z mostkami zjazdowymi do działek;
4) projekt wykonawczy obejmujący renowację rowów melioracyjnych wraz
z mostkami zjazdowymi do działek, który powinien uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, sporządzenia ofert przez wykonawców robót i realizacji robót budowlanych;
5) projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obejmujący rekultywację gruntów działek poscaleniowych;
6) projekt wykonawczy obejmujący rekultywacji gruntów działek poscaleniowych, który powinien uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, sporządzenia ofert przez wykonawców robót i realizacji robót budowlanych;
7) część rysunkową projektów, która powinna składać się z:
a) mapa poglądowa (plan orientacyjny) z zaznaczoną lokalizacją przedsięwzięcia skala 1:10 000,
b) plan sytuacyjny sporządzony na mapie ewidencyjnej skala 1:2 000, − profile podłużenie drogi i rowów skala 1:100/200,
c) profile poprzeczne rowów w punktach charakterystycznych skala 1:100, − przekroje podłużne i poprzeczne przepustów i mostków zjazdowych skala 1;100,
d) wykaz reperów roboczych;
Wszystkie rysunki należy wykonać w podanej preferencji skali lub dostosowanej do rodzaju
i wielkości obiektu budowlanego zapewniającej jego czytelność;
8) dokumentację geologiczną i hydrologiczną – Ilość i rozmieszczenie badanych próbek należy tak dobrać, aby badanie podłoża było wyczerpujące. Podłoże powinno być rozpoznane do głębokości strefy aktywnej oddziaływania budowli z określeniem występowania poziomu wody gruntowej. Budowę i parametry podłoża należy ustalać na podstawie wierceń lub wykopów badawczych, sondowań i innych badań polowych, makroskopowych oraz laboratoryjnych. W razie potrzeby badania powinny objąć także właściwości warstw określanych zwykle jako „nienośne” (np. grunty organiczne, torfy);
9) dokumentację archeologiczną, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa;
10) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzona zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454), przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania poszczególnych robót budowlanych, wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów;
11) kosztorysy inwestorskie sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz.2458), wykonane osobno dla dróg, osobno dla urządzeń melioracyjnych i osobno dla robót rekultywacyjnych;
12) przedmiary robót sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454), wykonane osobno dla dróg, osobno dla urządzeń melioracyjnych i osobno dla robót rekultywacyjnych;
13) informację BIOZ sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126);
14) mapę do celów opiniodawczych, a jeśli będzie to wymagane przepisami prawa mapę do celów projektowych;

w ramach Etapu II:
15) wszelkiego rodzaju wymaganych przepisami prawa: map, ekspertyz, opinii, uzgodnień, odstępstw, decyzji (branżowych i innych), pozwoleń i decyzji administracyjnych, niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej, prowadzenia na ich podstawie robót budowlanych oraz sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów prawa,
16) uzgodnień dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa,
17) decyzje pozwolenia na budowę, jeżeli taka decyzja będzie wymagana przepisami prawa,
18) pozwolenie wodnoprawne, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa;
19) decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa;
20) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa (w przypadku zastosowania rozwiązań projektowych wykraczających poza ustalenia obecnej decyzji).
4. Dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot zamówienia należy objąć wszystkie drogi, urządzenia melioracyjne oraz obszary do rekultywacji uwidocznione w dokumentach, zawartych
w Załączniku Nr 6a do SWZ - (OPZ), w skład których wchodzą:
1) wykaz zabiegów rekultywacyjnych oraz prac jakie należy wykonać w ramach zagospodarowania poscaleniowego,
2) mapa z projektem scalenia,
3) wykaz urządzeń melioracji wodnych przeznaczonych do korekty ich przebiegu oraz poprawy parametrów w procesie zagospodarowania poscaleniowego;
4) wykaz zaprojektowanych dróg dojazdowych przewidzianych do budowy lub przebudowy w procesie zagospodarowania poscaleniowego;
5) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, do pełnienia funkcji na stanowisku projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej oraz legitymującą się co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu, liczonym od dnia uzyskania uprawień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – Zamawiający załączy wzór wykazu osób do wezwania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenie wstępne [art. 125 ust 1 ustawy pzp] o niepodleganiu wykluczeniu powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
3. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe
i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę,
w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w § 22 Załącznika nr 5 i 5a do SWZ
- wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatjaslo.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryterium ceny.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę,
w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.