eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa dostarczenia korespondencji masowejOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa dostarczenia korespondencji masowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Wydawnictw Statystycznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 208

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-925

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.wisniewska@stat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip-zws.stat.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f5b0877-d8f4-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


druk

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dostarczenia korespondencji masowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f5b0877-d8f4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00070548/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa dostarczenia korespondencji masowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00173939

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZWS-05.260.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby badań statystycznych w maksymalnej ilości 130 000 sztuk,
2. Korespondencję, o której mowa w zdaniu pierwszym, stanowić będzie List z badaniem statystycznym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania Wykonawcy Korespondencji do do-starczenia w ilości mniejszej niż 130 000, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Świadczenie usługi polegać będzie na dostarczeniu do adresatów, przygotowanej przez Zamawiającego w formie przesyłek listowych nierejestrowanych, korespondencji.
5. Przygotowaną przez Zamawiającego Korespondencję, stanowić będą przesyłki listowe nierejestrowane, których waga nie będzie przekraczała 50g, skonfekcjonowane w białych koper-tach, przeznaczonych do pakowania maszynowego C6/C5 (114x229), z papieru o gramaturze 80g/m2.
6. Przez przesyłkę listową nierejestrowaną Zamawiający rozumie, zgodnie z definicja za-wartą w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) „przesyłkę pocztową z korespondencją lub druk, z wyłączeniem przesyłek reklamo-wych”.
7. Zasięg terytorialny wykonania usługi dostarczenia listu obejmować będzie całą Polskę.
8. Zamawiający wymaga, aby dostarczenia listów do 130 000 adresatów, Wykonawca do-konał zgodnie z regulaminem w zakresie dostarczania przesyłek listowych nierejestrowanych, ustalonym na podstawie Prawa Pocztowego.
9. Przygotowana do wysyłki korespondencja, zostanie dostarczona przez Zamawiającego do punktu pocztowego UP nr 1 zlokalizowanego w Radomiu przy ulicy Prażmowskiego 2.
10. Każdorazowe przekazanie przez Zamawiającego korespondencji do dostarczenia, będzie potwierdzone dokumentem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z warunkami zapisanymi w regulami-nach operatora pocztowego.
11. Świadczenie usługi polegać będzie na dostarczaniu korespondencji przyjętej w sposób opisany powyżej w formie przesyłek listowych nierejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) i właściwych przepisów szczególnych wydanych na podstawie tej ustawy.
12. Zamawiający będzie korzystał z własnej bazy adresowej i nie dopuszcza możliwości sko-rzystania z aplikacji nadawczej Wykonawcy.
13. Przesyłka listowa przekazana przez Zamawiającego do dystrybucji, będzie spełniała wa-runki prawidłowego adresowania według ustawy Prawo Pocztowe oraz zgodnie z warunkami zapi-sanymi w regulaminie operatora usług pocztowych.
14. Zamawiający dopuszcza, aby potwierdzenie wykonania umowy stanowiły podpisane i ostemplowane przez placówkę pocztową Wykonawcy dokumenty stanowiące Zestawienie ilościo-wo – wartościowe dla nadanych przesyłek listowych nierejestrowanych w obrocie krajowym lub inne dokumenty zgodne z warunkami zapisanymi w regulaminie operatora usług pocztowych na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), sporządzane każdorazowo po nadaniu przez Zamawiającego Korespondencji.
II. Procedura zwrotu niedostarczonych listów
1. Przesyłki listowe, których Wykonawca nie mógł dostarczyć adresatowi z przyczyn nieza-leżnych od Wykonawcy, zostaną zwrócone do Zamawiającego, zgodnie z powszechnie obowiązują-cymi przepisami prawa.
2. Korespondencja niedostarczona z przyczyn niezależnych od Wykonawcy będzie podlega-ła zwrotowi do Zamawiającego:
1) w przypadku nieistniejącego adresu,
2) w przypadku braku możliwości pozostawienia korespondencji ze względów technicznych, tj. braku skrzynki na listy.
3. Wykonawca przed zwrotem niedostarczonej korespondencji do Zamawiającego, opisze na kopercie przyczynę jej niedostarczenia:
1) brak adresu – w przypadku nieistniejącego adresu,
2) brak skrzynki – w przypadku braku możliwości pozostawienia korespondencji ze wzglę-dów technicznych, tj. braku skrzynki na listy.
4. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych opisów zwrotu na kopercie, zgodnie z wa-runkami zapisanymi w regulaminie operatora usług pocztowych.
5. Przesyłki listowe nie będą awizowane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 383760 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 383760 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Poczta Polska S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5250007313

7.3.3) Ulica: Rodziny Hiszpańskich 8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-940

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 383760 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.