eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Wykonanie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nadrukiem edukacyjnym o tematyce ekologicznejOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nadrukiem edukacyjnym o tematyce ekologicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytomska 84

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piekary.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nadrukiem edukacyjnym o tematyce ekologicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4664c2d-ff94-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241412

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046203/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Wykonanie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nadrukiem edukacyjnym o tematyce ekologicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/42058/summary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2 komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
1) poprzez platformę przetargową pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/, dalej platforma przetargowa, w wierszu
oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania,
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego: bzp@piekary.pl oraz adresy e-mail wykonawców podane w formularzach
ofertowych lub zarejestrowane na platformie przetargowej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez platformę przetargową) zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników platformy przetargowej dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z platformy przetargowej.
2. Złożenie oferty poprzez platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt 1.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy przetargowej wskazane są na stronie internetowej platformy
przetargowej pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/.
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí
52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do
piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcjach użytkowników platformy przetargowej.
6. W przypadku przesyłania przez wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, dalej rozporządzenie w sprawie KRI. Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar.
KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
7. Wykonawca sporządza:
1) ofertę,
2) oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu
3) pełnomocnictwo,
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu w sprawie KRI, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 7, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu w sprawie KRI lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w pkt 1.
9. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, dalej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą przy ul.
Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem
– e-mail: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Celem zbierania danych jest: prowadzenie procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym.
6. Pani/Pana dane będą ujawniane i upubliczniane zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 oraz art. 253 ust. 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r., a ponadto udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej, a także podmiotom przetwarzającym:
- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną
elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
- NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
jeśli przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej do obsługi
elektronicznych zamówień,
- uczestnikom i wszystkim zainteresowanym prowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
- operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej),
- ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat - dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę:
a) worków żółtych: Materiał: LDPE Wymiary 700x1050mm, grubość min. 40 mikronów, pojemość 120l, półprzezroczyste z nadrukiem oraz taśmą do wiązania w ilości: 264 000 szt.
b) worków niebieskich: Materiał: LDPE Wymiary 700x1050mm, grubość min. 40 mikronów, pojemość 120l, półprzezroczyste z nadrukiem oraz taśmą do wiązania w ilości: 180 000 szt.
c) worków zielonych: Materiał: LDPE Wymiary 700x1050mm, grubość min. 60 mikronów, pojemość 120l, półprzezroczyste z nadrukiem oraz taśmą do wiązania w ilości: 100 000 szt.
d) worków szarych: Materiał: LDPE Wymiary 500x950mm, grubość min. 60 mikronów, pojemość 80l, półprzezroczyste z nadrukiem oraz taśmą do wiązania w ilości: 40 000 szt.
2. Worki mają być półprzezroczyste, umożliwiając szybką ocenę zawartości.
3. Na każdym worku należy umieścić nadruk edukacyjny z informacją o rodzajach odpadów, które mogą być w danym worku umieszczone oraz logo Gminy Piekary Śląskie. Dokładny wzór nadruku wraz ze wszystkimi danymi stanowi załącznik nr 3 do swz.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
5. Realizacja dostaw będących przedmiotem zamówienia następować będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego i każdorazowo poprzedzona zostanie przesłaniem, przez wyznaczoną przez Zamawiającego osobę, zamówienia drogą elektroniczną. Zamówienia będę zgłaszane w cyklu miesięcznym, w zależności od zapotrzebowania.
6. Dostawa winna być zrealizowana w dniu powszednim (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 –14:00. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. F. Kotuchy 3, 41- 946 Piekary Śląskie.
7. Wykonawca dostarczy worki własnym transportem, na własny koszt oraz własne ryzyko.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98390000-3 - Inne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium oceny ofert, jakim jest cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę i załączniki do oferty powinny składać się następujące pliki:
1) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji)
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do specyfikacji),
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
oraz jeżeli dotyczy
4) pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobą niż upoważnioną w dokumencie potwierdzającym umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
5) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp,

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) podania danych niezbędnych do przygotowania umowy,
2) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 9 Zmiany umowy
1. Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia
w przypadkach opisanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 PZP.
2. Okoliczności, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP., tzn. takie, które zostały przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do umowy:
1) zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy: zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawek podatku VAT:
a) w przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu umowy podlegają one zmianie od dnia wejścia w życie nowych stawek podatku przy czym zmianie ulegnie wyłącznie kwota brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem lit. b)
b) w przypadku wskazanym powyżej w lit. a) zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto wskazana (uwzględniając jakiej części zamówienia dotyczy zmiana ustawowej procentowej stawki VAT) wyłącznie w stosunku do zakresu zamówienia niewykonanego do dnia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
3) zmiana terminu, sposobu realizacji podyktowana wystąpieniem innych okoliczności niezależnych od Stron, których nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności w momencie zawarcia umowy. W przypadku takim termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki okoliczności te wpłynęły na termin wykonania umowy.
4) zmiana terminu dostawy oraz czasu trwania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na określony termin wykonania zobowiązań umownych. Siła wyższa, o której mowa powyżej, to zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, stany epidemii, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwia wykonywanie przedmiotu umowy. W przypadku takim termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki okoliczności siły wyższej wpłynęły na termin wykonania umowy przez wykonawcę z uwzględnieniem, że:
ciąg dalszy zmian umowy w informacjach pozostałych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/42058/summary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciąg dalszy-zmiany umowy
a) na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu,
b) strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na konsekwencję finansowe
(w tym odsetki, kary albo inne konsekwencje finansowe) lub odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych,
c) każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.
d) w przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy.
3. W przypadku zajścia okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie, Wykonawca jest uprawniony o wnioskowanie do Zamawiającego o zmianę umowy. Po ewentualnym zaakceptowaniu wniosku Strony mogą dokonać zmiany w odpowiednim zakresie. Za złożony uważany będzie wyłącznie wniosek z załączonym opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstaw zmiany.
4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji oraz wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy – jeżeli zmiana wymaga sporządzenia aneksu, lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
6. Wszelkie zmiany Umowy wymagające sporządzenia aneksu, dokonywane są przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego zajdą przesłanki określone w:
- art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.