eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Wykonanie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nadrukiem edukacyjnym o tematyce ekologicznejOgłoszenie z dnia 2023-09-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wykonanie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nadrukiem edukacyjnym o tematyce ekologicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytomska 84

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piekary.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/42058/summary

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nadrukiem edukacyjnym o tematyce ekologicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4664c2d-ff94-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00389468

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046203/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Wykonanie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nadrukiem edukacyjnym o tematyce ekologicznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241412

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.23.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę:
a) worków żółtych: Materiał: LDPE Wymiary 700x1050mm, grubość min. 40 mikronów, pojemość 120l, półprzezroczyste z nadrukiem oraz taśmą do wiązania w ilości: 264 000 szt.
b) worków niebieskich: Materiał: LDPE Wymiary 700x1050mm, grubość min. 40 mikronów, pojemość 120l, półprzezroczyste z nadrukiem oraz taśmą do wiązania w ilości: 180 000 szt.
c) worków zielonych: Materiał: LDPE Wymiary 700x1050mm, grubość min. 60 mikronów, pojemość 120l, półprzezroczyste z nadrukiem oraz taśmą do wiązania w ilości: 100 000 szt.
d) worków szarych: Materiał: LDPE Wymiary 500x950mm, grubość min. 60 mikronów, pojemość 80l, półprzezroczyste z nadrukiem oraz taśmą do wiązania w ilości: 40 000 szt.
2. Worki mają być półprzezroczyste, umożliwiając szybką ocenę zawartości.
3. Na każdym worku należy umieścić nadruk edukacyjny z informacją o rodzajach odpadów, które mogą być w danym worku umieszczone oraz logo Gminy Piekary Śląskie. Dokładny wzór nadruku wraz ze wszystkimi danymi stanowi załącznik nr 3 do swz.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
5. Realizacja dostaw będących przedmiotem zamówienia następować będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego i każdorazowo poprzedzona zostanie przesłaniem, przez wyznaczoną przez Zamawiającego osobę, zamówienia drogą elektroniczną. Zamówienia będę zgłaszane w cyklu miesięcznym, w zależności od zapotrzebowania.
6. Dostawa winna być zrealizowana w dniu powszednim (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 –14:00. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. F. Kotuchy 3, 41- 946 Piekary Śląskie.
7. Wykonawca dostarczy worki własnym transportem, na własny koszt oraz własne ryzyko.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 160640 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 248360 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 160640 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sipeko Group sp. z o.o. sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922305409

7.3.3) Ulica: Makowisko 162

7.3.4) Miejscowość: Jarosław

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 160640 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) kody cpv:
18930000-7 Worki i torby
19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
b) pytania do swz:
"Pytanie 1:
Czy taśma do wiązania może być umieszczona zakładce bocznej worka, zgrzana w jego dolnej
części. Po napełnieniu worka odrywa się tasiemkę i zawiązuje worek.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 2:
Zamawiający określa, że worki mają posiadać taśmę ściągającą. Ma być to taśma w tunelu górnym czy w zakładce bocznej worka? Oraz czy worki mają być rolowane z perforacją do odrywania/cięte?
Odpowiedź:
Taśma ma być usadowiona w tunelu górnym lub w zakładce bocznej worka. Worki mają być rolowane cięte".

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.