eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i dostawa mięsa czerwonego dla Stołówek Wojskowych Nr 1 i 2 JW 3964Ogłoszenie z dnia 2021-10-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa mięsa czerwonego dla Stołówek Wojskowych Nr 1 i 2 JW 3964

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa nr 3964

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017172392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bystra 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-700

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozjw3964@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozjw3964.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa mięsa czerwonego dla Stołówek Wojskowych Nr 1 i 2 JW 3964

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5bab86d-3257-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00240829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009279/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawy mięsa czerwonego dla kadry w 2022r. do Stołówek Wojskowych Nr 1 i2 Jednostki Wojskowej Nr 3964 w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/jw3964

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/jw3964

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Załącznik Nr 6: Klauzula RODO art.13

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Załącznik Nr 7: Klauzula RODO art. 14

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2022/Z

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2: OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15111000-9 - Mięso wołowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli kolumna ,,ZAKRES PODSTAWOWY”, maksymalnie o ilości wykazane w tabeli ,,ZAKRES PRAWA OPCJI”, (załącznik nr 1 do SWZ). Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania osób żywionych. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem (skorzystanie Zamawiającego z opcji nie wymaga aneksu).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdziałem 20 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) Wykonawca został dopuszczony do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi – Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2021);
b) Wykonawca posiada zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 630).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej :

a) Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Z informacji banku bądź kasy oszczędnościowo-kredytowej musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 200 000 zł;
b) Wykonawca wykaże się polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem opłacenia składki wynikającej z umowy ubezpieczenia na kwotę minimum 200 000 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością, stanowiącą przedmiot zamówienia, o wartości min. 200 000 zł brutto każda wraz z referencjami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy).

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) Wykonawca został dopuszczony do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi – Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2021);
b) Wykonawca posiada zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 630).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej :

a) Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Z informacji banku bądź kasy oszczędnościowo-kredytowej musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 200 000 zł;
b) Wykonawca wykaże się polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem opłacenia składki wynikającej z umowy ubezpieczenia na kwotę minimum 200 000 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością, stanowiącą przedmiot zamówienia, o wartości min. 200 000 zł brutto każda wraz z referencjami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm – dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w załączniku nr 2 do SWZ (podstawa prawna: art. 99 ust. 5 ustawy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ (podstawa prawna art. 101 ust. 5 ustawy) przedkładając wraz ofertą:
- opis każdego produktu równoważnego np. szczegółowa karta produktu, deklaracja zgodności, protokół z badań laboratoryjnych, potwierdzający zgodność właściwości fizyko-chemicznych, jakościowych danego produktów w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Opis każdego produktu równoważnego załącza wraz z ofertą tylko ten Wykonawca, który oferuje produkty równoważne. Powyższe dokumenty wymagane są na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

3000

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

opis znajduje się w rozdz. 16 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w treści umowy zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SWZ oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) konieczności dostosowania się przez Zamawiającego do przepisów o ochronie informacji niejawnych skutkujących koniecznością dokonania zmian w przedmiocie zamówienia realizowanym przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy,
2) zmian w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia uwarunkowanej zmianą planu finansowego Zamawiającego;
konieczności wprowadzenia korekt zmniejszających zakres przedmiotu zamówienia na skutek zmniejszenia otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych przydzielonych w ramach planu finansowego na dany rok budżetowy, uprzednio zaplanowanych i zapotrzebowanych przez Zamawiającego na zabezpieczenie realizacji usług,
3) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto – w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana podatku VAT,
4) zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców – w przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości / likwidacji podwykonawcy,
5) wystąpienia sytuacji nieprzewidywalnych, uzasadnionych i niezależnych od stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.