eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa wymazówek i kolumienek do analiz chromatograficznych dla WSSE w LublinieOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wymazówek i kolumienek do analiz chromatograficznych dla WSSE w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pielęgniarek 6

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-708

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub.wsse.lublin@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-lublin

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wymazówek i kolumienek do analiz chromatograficznych dla WSSE w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcffc71b-feda-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00140885/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa szkła, drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów do chromatografii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/773934

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773934

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie ze Specyfikacja Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1)Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie.
- ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin,
- tel. 81 743 42 72/73,
- fax. 81 743 46 86,
- e-mail: wsse.lublin@sanepid.gov.pl
2)Z Inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres ww.
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.wsse.lublin@sanepid.gov.pl
3)Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Zgodnie z ww. przepisami postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ponadto Państwa dane osobowe – jako uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – będziemy udostępniać w szczególności:
a) uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) na stronie internetowej powadzonego postępowania – zgodnie z art. 222 ust. 5 oraz art. 253
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) w ogłoszeniu o wyniku postępowania – zgodnie z art. 265 oraz 309 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (w tym firmy świadczące usługi w zakresie systemów informatycznych użytkowanych przez Administratora),
e) podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń (w tym doręczeń środkami komunikacji elektronicznej).
5)Ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w art. 18 ust. 3-6 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6)Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
7)Państwa dane będziemy przechowywać przez okres zgodny z kategorią archiwalną wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy (załącznik nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych jest to okres 5 lat, natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, podlega brakowaniu.
8)Posiadają Państwo:
a)na podstawie art. 15 - prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)na podstawie art. 16 - prawo sprostowania lub uzupełnienia swoich danych,
c)na podstawie art. 18 - prawo ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 .
10)Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
11)Państwa dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
12)W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Nie przysługuje Państwu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADM-ZP.272.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kolumienki do analiz chromatograficznych - termin ważności min. 3/4 daty ważności producenta, dotyczy poz. 1 - 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 - Chromatografy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia odrębnie dla każdego pakietu, będąca sumą iloczynów ilości i cen jednostkowych brutto określonych w formularzu asortymentowo-cenowym dla danego pakietu, o których mowa w pkt Rozdziale IV pkt 3 niniejszej SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymazówki - termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia (dotyczy poz. 1-3)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia odrębnie dla każdego pakietu, będąca sumą iloczynów ilości i cen jednostkowych brutto określonych w formularzu asortymentowo-cenowym dla danego pakietu, o których mowa w pkt Rozdziale IV pkt 3 niniejszej SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu. Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które stanowi wstępne potwierdzenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które stanowi wstępne potwierdzenie że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ), Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, następujących przedmiotowych środków dowodowych. Dokumentów potwierdzające, że zaoferowane produkty są równoważne w stosunku do opisanych w formularzach asortymentowo cenowych (spełniają parametry wskazanych w tabelach w załącznikach nr 2 do SWZ) opisanych numerem pakietu i pozycji (tj. certyfikatów jakości, opisów, świadectwo jakości) – dotyczy tylko dokumentów potwierdzających równoważność. Wykonawca podając informację, czy zaoferowany został produkt równoważny zaznacza odpowiednią informację „Tak” lub „Nie” w Załączniku nr 2 oraz w przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę informacji „Tak” (tj. zaoferowania produktu równoważnego) Wykonawca załącza do oferty dokument świadczący o równoważności opisany numerem pakietu i pozycji na załączonym dokumencie świadczącym o równoważności.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumentów potwierdzające, że zaoferowane produkty są równoważne w stosunku do opisanych w formularzach asortymentowo cenowych (spełniają parametry wskazanych w tabelach w załącznikach nr 2 do SWZ) opisanych numerem pakietu i pozycji (tj. certyfikatów jakości, opisów, świadectwo jakości) – dotyczy tylko dokumentów potwierdzających równoważność. Wykonawca podając informację, czy zaoferowany został produkt równoważny zaznacza odpowiednią informację „Tak” lub „Nie” w Załączniku nr 2 oraz w przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę informacji „Tak” (tj. zaoferowania produktu równoważnego) Wykonawca załącza do oferty dokument świadczący o równoważności opisany numerem pakietu i pozycji na załączonym dokumencie świadczącym o równoważności.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty specyfikacji produktów w języku angielskim. Katalogi/ulotki, prospekty, foldery itp. producenta, potwierdzające jednoznacznie zgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego, z zaznaczeniem której części i której pozycji dotyczą. Ich autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Jeżeli dokumenty te są w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia maja obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, podpis każdego z Wykonawców. W przypadku braku podpisu na pełnomocnictwie któregoś
z Wykonawców, powinno zostać wystawione niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. poszczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują tak, że Warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy (w przypadku wygrania postępowania) przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy - Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - § 9 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773934

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Niniejsze postępowanie jest kontynuacją dla dwóch części postępowania ogłoszonego dnia 2023-03-13 - Ogłoszenie nr 2023/BZP 00132881/01 - dotyczy części nr 5 i 20.

1. Termin wykonania: sukcesywnie w okresie od daty zawarcia umowy, przy czym realizacja będzie do dnia 31.12.2023 r. lub wydatkowania całej kwoty wynagrodzenia umownego.
2. Dostawy cykliczne nie więcej niż 2 zamówienia miesięcznie na podstawie zamówień zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zrealizowania umowy na podstawie jednorazowego zamówienia
Wymagany termin realizacji dostaw cyklicznych od dnia złożenia zamówienia.
Pakiet 1 -poz. 1-10 wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni.
Pakiet 2 - poz. 1-3 wymagany termin dostawy maksymalnie 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.