eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa urządzenia RTG do prześwietlania przesyłek pocztowych dla Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, Oddział Celny Pocztowy Pruszcz GdańskiOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzenia RTG do prześwietlania przesyłek pocztowych dla Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, Oddział Celny Pocztowy Pruszcz Gdański

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021197

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 75/76

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-831

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzenia RTG do prześwietlania przesyłek pocztowych dla Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, Oddział Celny Pocztowy Pruszcz Gdański

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b13c67c8-fb98-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240075

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014403/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup rentgenów – skanerów RTG na rzecz IAS w Gdańsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wzmocnienie zdolności operacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b13c67c8-fb98-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b13c67c8-fb98-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze".
Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty i dokumentów:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z Art. 781 § 1 ustawy KC (formatem PAdES),
2) podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
3) podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.2.3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk, tel. 58 300 23 00, adres e mail: ias.gdansk@mf.gov.pl,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iod.gdansk@mf.gov.pl ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na: dostawę urządzenia RTG do prześwietlania przesyłek pocztowych dla Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, Oddział Celny Pocztowy Pruszcz Gdański, znak postępowania: 2201-ILN-2.260.7.2023, prowadzonym w trybie podstawowym,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanego dalej pzp:
a) upoważnieni przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku,
b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
c) podmioty przetwarzające - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
d) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
e) podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych.
6) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z pzp.
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
10) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z powyższym punktem

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2201-ILZ.260.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Oddziału Celnego Pocztowego w Pruszczu Gdańskim urządzenia RTG do bezinwazyjnej kontroli przesyłek/paczek pocztowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38582000-8 - Rentgenowskie urządzenia przeglądowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru : ceny i gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej tj. posiadają uprawnienia do uruchamiania urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Ustawa Prawo Atomowe (j.t.Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 ze zm.). Zezwolenie musi dotyczyć oferowanego urządzenia.
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Ustawa Prawo Atomowe (j.t.Dz. U. z 2021 r. poz. 623 z późn. zm.), na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenie musi dotyczyć oferowanego urządzenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Ustawa Prawo Atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 z późn. zm.), na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenie musi dotyczyć oferowanego urządzenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz zawierający określenie parametrów technicznych oferowanego urządzenia- SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
11.18.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
11.18.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy jest możliwa o ile zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w art. 454 oraz art. 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a także w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanych poniżej:
1) zmiany nazwy, siedziby Wykonawcy;
2) zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, które dotyczą sposobu realizacji niniejszej umowy;
3) zmiany podmiotu, na rzecz którego ma być świadczony przedmiot umowy oraz/lub jej zakresu, w przypadku zmian organizacyjnych w strukturach podległych Ministerstwu Finansów;
4) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia, którego opis zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy;
5) zmiany sposobu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w następstwie działania siły wyższej, jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie przedmiotu umowy bądź zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta dołoży wszelkich starań, aby powiadomić drugą Stronę o zaistniałym zdarzeniu lub o okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku. Powiadomienie to zostanie przekazane w terminie 2 dni od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach lub okolicznościach. Przez „Siłę wyższą” rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy, spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: wojna, wewnętrzne rozruchy, rewolucja, atak terrorystyczny, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, ustanowienie klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny i inne kataklizmy przyrodnicze, ograniczenia lub nakazy prawne rządów jak również generalne bądź branżowe strajki oficjalnie uznane przez związki zawodowe jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie postanowień umowy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy. Za wypadek wywołany siłą wyższą będzie uznane tylko takie wydarzenie, na którego powstanie i przebieg Strona umowy nie miała i nie mogła mieć wpływu, któremu nie mogła się przeciwstawić, i które czyni niemożliwym wywiązanie się Stron z zobowiązań umownych.
6) zmiany zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonania prac, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron niniejszej umowy,
7) zmiany zakresu realizacji przedmiotu umowy z powodu zmiany prawa wewnętrznego i zewnętrznego oraz wytycznych Ministerstwa Finansów.
3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji gdy:
1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, nie powodujących zmian przedmiotu umowy,
2) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań w zakresie modelu/typu oprogramowania w przypadku zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku pod warunkiem, że urządzenie/program będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu oprogramowania i nie spowoduje podwyższenia ceny,
3) po zawarciu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta urządzeń,
4) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
5) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia (elektronicznie)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.