eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czempi › Zakup i dostawa wyposa瞠nia dla SP w Czempiniu oraz Szko造 Filialnej w Borowie w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i"Og這szenie z dnia 2022-07-05


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup i dostawa wyposa瞠nia dla SP w Czempiniu oraz Szko造 Filialnej w Borowie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA CZEMPI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259287

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Jerzego Popie逝szki 25

1.5.2.) Miejscowo嗆: Czempi

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczy雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 61 28 26 703 wew. 133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.michalska@ug.czempin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.czempin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa wyposa瞠nia dla SP w Czempiniu oraz Szko造 Filialnej w Borowie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-62f3224c-fc5a-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00239890

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-07-05

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00006913/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.3 Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej w Czempiniu oraz filii Szko造 w Borowie w ramach projektu Laboratoria przysz這軼i

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/czempin

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czempin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie p.z.p., odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Przez 鈔odki komunikacji elektronicznej rozumie si 鈔odki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. z 2020r. poz. 344).Ofert, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwa sporz康za si w postaci elektronicznej, w og鏊nie dost瘼nych formatach danych, w szczeg鏊no軼i w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofert, a tak瞠 o鈍iadczenie o jakim mowa w Rozdziale 10 pkt. 1 SWZ sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawiadomienia, o鈍iadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazuj elektronicznie za pomoc platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”), dost瘼n pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/czempin i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” dost瘼nego na stronie dotycz帷ej danego postepowania (nie dotyczy sk豉dania ofert). W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedzia豉nia Platformy, Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres: j.michalska@ug.czempin.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert). Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie, tj.: a) sta造 dost瘼 do sieci Internet, b) komputer klasy PC lub MAC, c) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, np. Google Chrome, FireFox lub Internet Explorer, d) w陰czona obs逝ga JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf, f) Platforma dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar. Zamawiaj帷y zamie軼i na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/czempin dokumenty okre郵one w przepisach ustawy Pzp. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj帷ego Wykonawcy powinni pos逝giwa si numerem przedmiotowego post瘼owania. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do
zamawiaj帷ego z wnioskiem o wyja郾ienie tre軼i SWZ za po鈔ednictwem Platformy i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” dost瘼nego na stronie dotycz帷ej danego post瘼owania. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy. Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, b璠zie przekazywana w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z Platformy dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu platformazakupowa.pl znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Za dat wp造wu o鈍iadcze, ofert, wniosk闚, za鈍iadcze oraz informacji przyjmuje si dat ich przekazania do Platformy.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zawarta w rozdziale 22 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ.271.1.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 6

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest: Zakup i dostawa wyposa瞠nia dla SP w Czempiniu oraz Szko造 Filialnej w Borowie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i” w zakresie cz窷ci I - Wyposa瞠nie podstawowe.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

42962000-7 - Urz康zenia drukuj帷e igraficzne

30200000-1 - Urz康zenia komputerowe

39200000-4 - Wyposa瞠nie domowe

39710000-2 - Elektryczny sprz皻 gospodarstwa domowego

38650000-6 - Sprz皻 fotograficzny

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

32322000-6 - Urz康zenia multimedialne

31500000-1 - Urz康zenia o鈍ietleniowe ilampy elektryczne

32341000-5 - Mikrofony

39711200-1 - Roboty kuchenne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy ocenie ofert warto嗆 wagowa wyra穎na w (%) zostanie wyra穎na w punktach (1% = 1pkt.)

17.2 Oferty b璠 oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawc闚 odpowiednio w zakresie kryterium, w nast瘼uj帷y spos鏏:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 % W ramach kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana zgodnie z poni窺zym wzorem:

Oferta o najni窺zej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - warto嗆 punktowa badanej oferty
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, je瞠li z這穎no ofert, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania u Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar闚 i us逝g, Zamawiaj帷y w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar闚 i us逝g, kt鏎y mia豚y obowi您ek rozliczy zgodnie z tymi przepisami.
Ocenie w ramach kryterium „cena brutto” podlega b璠zie cena brutto podana w
ofercie.
2) Kryterium II - Termin gwarancji (G)– waga 40 %. W ramach kryterium
“Termin gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poni窺zym wzorem:

Termin gwarancji w ofercie ocenianej
G = ( ------------------------------------------------ x 40 pkt
Najd逝窺zy termin gwarancji w鈔鏚 badanych ofert

Gdzie: G – warto嗆 punktowa badanej oferty

Wykonawca zobowi您any jest poda okres gwarancji w pe軟ych miesi帷ach. Proponowany przez Wykonawc okres gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni 24 miesi帷e (minimalny wymagany przez Zamawiaj帷ego okres gwarancji) oraz d逝窺zy ni 60 miesi璚y.
Okres d逝窺zy ni 60 miesi璚y dla potrzeb obliczania punktacji b璠zie traktowany jak 60 miesi璚y.
Niepodanie w ofercie okresu gwarancji lub podanie okresu kr鏒szego ni 24 miesi帷e b璠zie traktowane jako zaoferowanie 24 miesi璚y gwarancji.
Ocenie w ramach kryterium „Termin gwarancji” podlega b璠zie termin gwarancji podany w ofercie.

17.3 Ostateczn ocen oferty stanowi suma punkt闚 uzyskanych w kryteriach okre郵onych w pkt. 17.2.,obliczona wg wzoru:

O = C + G - ostateczna ocena danej oferty
C - warto嗆 punktowa uzyskana przez badan ofert za kryterium cena
G - warto嗆 punktowa uzyskana przez badan ofert za kryterium termin gwarancji

17.4 Za najkorzystniejsz w danej cz窷ci zam闚ienia uznana zostanie oferta z najwy窺z ilo軼i uzyskanych punkt闚 w w/w kryteriach oceny ofert.
Wykonawca mo瞠 uzyska maksymalnie 100 punkt闚.
17.5 Je瞠li nie mo積a dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri闚 oceny ofert, Zamawiaj帷y wybiera spo鈔鏚 tych ofert ofert, kt鏎a otrzyma豉 najwy窺z ocen w kryterium o najwy窺zej wadze. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w kryterium o najwy瞠j wadze, Zamawiaj帷y wybiera ofert z najni窺z cen. Je瞠li nie mo積a dokona wyboru oferty w spos鏏, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiaj帷y wzywa do wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest: Zakup i dostawa wyposa瞠nia dla SP w Czempiniu oraz Szko造 Filialnej w Borowie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i” w zakresie cz窷ci II - Specjalistyczne urz康zenia i narz璠zia, materia造 edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

30200000-1 - Urz康zenia komputerowe

42661000-7 - Urz康zenia do lutowania na mi瘯ko ina twardo

31712200-2 - Mikrosystemy

32322000-6 - Urz康zenia multimedialne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy ocenie ofert warto嗆 wagowa wyra穎na w (%) zostanie wyra穎na w punktach (1% = 1pkt.)

17.2 Oferty b璠 oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawc闚 odpowiednio w zakresie kryterium, w nast瘼uj帷y spos鏏:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 % W ramach kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana zgodnie z poni窺zym wzorem:

Oferta o najni窺zej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - warto嗆 punktowa badanej oferty
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, je瞠li z這穎no ofert, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania u Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar闚 i us逝g, Zamawiaj帷y w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar闚 i us逝g, kt鏎y mia豚y obowi您ek rozliczy zgodnie z tymi przepisami.
Ocenie w ramach kryterium „cena brutto” podlega b璠zie cena brutto podana w
ofercie.
2) Kryterium II - Termin gwarancji (G)– waga 40 %. W ramach kryterium
“Termin gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poni窺zym wzorem:

Termin gwarancji w ofercie ocenianej
G = ( ------------------------------------------------ x 40 pkt
Najd逝窺zy termin gwarancji w鈔鏚 badanych ofert

Gdzie: G – warto嗆 punktowa badanej oferty

Wykonawca zobowi您any jest poda okres gwarancji w pe軟ych miesi帷ach. Proponowany przez Wykonawc okres gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni 24 miesi帷e (minimalny wymagany przez Zamawiaj帷ego okres gwarancji) oraz d逝窺zy ni 60 miesi璚y.
Okres d逝窺zy ni 60 miesi璚y dla potrzeb obliczania punktacji b璠zie traktowany jak 60 miesi璚y.
Niepodanie w ofercie okresu gwarancji lub podanie okresu kr鏒szego ni 24 miesi帷e b璠zie traktowane jako zaoferowanie 24 miesi璚y gwarancji.
Ocenie w ramach kryterium „Termin gwarancji” podlega b璠zie termin gwarancji podany w ofercie.

17.3 Ostateczn ocen oferty stanowi suma punkt闚 uzyskanych w kryteriach okre郵onych w pkt. 17.2.,obliczona wg wzoru:

O = C + G - ostateczna ocena danej oferty
C - warto嗆 punktowa uzyskana przez badan ofert za kryterium cena
G - warto嗆 punktowa uzyskana przez badan ofert za kryterium termin gwarancji

17.4 Za najkorzystniejsz w danej cz窷ci zam闚ienia uznana zostanie oferta z najwy窺z ilo軼i uzyskanych punkt闚 w w/w kryteriach oceny ofert.
Wykonawca mo瞠 uzyska maksymalnie 100 punkt闚.
17.5 Je瞠li nie mo積a dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri闚 oceny ofert, Zamawiaj帷y wybiera spo鈔鏚 tych ofert ofert, kt鏎a otrzyma豉 najwy窺z ocen w kryterium o najwy窺zej wadze. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w kryterium o najwy瞠j wadze, Zamawiaj帷y wybiera ofert z najni窺z cen. Je瞠li nie mo積a dokona wyboru oferty w spos鏏, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiaj帷y wzywa do wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest: Zakup i dostawa wyposa瞠nia dla SP w Czempiniu oraz Szko造 Filialnej w Borowie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i” w zakresie cz窷ci III - Sprz皻 do nagrywania, rejestrowania i obr鏏ki obrazu i d德i瘯u.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32330000-5 - Aparatura do nagrywania ipowielania d德i瘯u iobrazu wideo

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy ocenie ofert warto嗆 wagowa wyra穎na w (%) zostanie wyra穎na w punktach (1% = 1pkt.)

17.2 Oferty b璠 oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawc闚 odpowiednio w zakresie kryterium, w nast瘼uj帷y spos鏏:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 % W ramach kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana zgodnie z poni窺zym wzorem:

Oferta o najni窺zej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - warto嗆 punktowa badanej oferty
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, je瞠li z這穎no ofert, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania u Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar闚 i us逝g, Zamawiaj帷y w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar闚 i us逝g, kt鏎y mia豚y obowi您ek rozliczy zgodnie z tymi przepisami.
Ocenie w ramach kryterium „cena brutto” podlega b璠zie cena brutto podana w
ofercie.
2) Kryterium II - Termin gwarancji (G)– waga 40 %. W ramach kryterium
“Termin gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poni窺zym wzorem:

Termin gwarancji w ofercie ocenianej
G = ( ------------------------------------------------ x 40 pkt
Najd逝窺zy termin gwarancji w鈔鏚 badanych ofert

Gdzie: G – warto嗆 punktowa badanej oferty

Wykonawca zobowi您any jest poda okres gwarancji w pe軟ych miesi帷ach. Proponowany przez Wykonawc okres gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni 24 miesi帷e (minimalny wymagany przez Zamawiaj帷ego okres gwarancji) oraz d逝窺zy ni 60 miesi璚y.
Okres d逝窺zy ni 60 miesi璚y dla potrzeb obliczania punktacji b璠zie traktowany jak 60 miesi璚y.
Niepodanie w ofercie okresu gwarancji lub podanie okresu kr鏒szego ni 24 miesi帷e b璠zie traktowane jako zaoferowanie 24 miesi璚y gwarancji.
Ocenie w ramach kryterium „Termin gwarancji” podlega b璠zie termin gwarancji podany w ofercie.

17.3 Ostateczn ocen oferty stanowi suma punkt闚 uzyskanych w kryteriach okre郵onych w pkt. 17.2.,obliczona wg wzoru:

O = C + G - ostateczna ocena danej oferty
C - warto嗆 punktowa uzyskana przez badan ofert za kryterium cena
G - warto嗆 punktowa uzyskana przez badan ofert za kryterium termin gwarancji

17.4 Za najkorzystniejsz w danej cz窷ci zam闚ienia uznana zostanie oferta z najwy窺z ilo軼i uzyskanych punkt闚 w w/w kryteriach oceny ofert.
Wykonawca mo瞠 uzyska maksymalnie 100 punkt闚.
17.5 Je瞠li nie mo積a dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri闚 oceny ofert, Zamawiaj帷y wybiera spo鈔鏚 tych ofert ofert, kt鏎a otrzyma豉 najwy窺z ocen w kryterium o najwy窺zej wadze. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w kryterium o najwy瞠j wadze, Zamawiaj帷y wybiera ofert z najni窺z cen. Je瞠li nie mo積a dokona wyboru oferty w spos鏏, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiaj帷y wzywa do wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest: Zakup i dostawa wyposa瞠nia dla SP w Czempiniu oraz Szko造 Filialnej w Borowie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i” w zakresie cz窷ci - IV - Wyposa瞠nie pracowni technicznych.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy ocenie ofert warto嗆 wagowa wyra穎na w (%) zostanie wyra穎na w punktach (1% = 1pkt.)

17.2 Oferty b璠 oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawc闚 odpowiednio w zakresie kryterium, w nast瘼uj帷y spos鏏:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 % W ramach kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana zgodnie z poni窺zym wzorem:

Oferta o najni窺zej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - warto嗆 punktowa badanej oferty
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, je瞠li z這穎no ofert, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania u Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar闚 i us逝g, Zamawiaj帷y w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar闚 i us逝g, kt鏎y mia豚y obowi您ek rozliczy zgodnie z tymi przepisami.
Ocenie w ramach kryterium „cena brutto” podlega b璠zie cena brutto podana w
ofercie.
2) Kryterium II - Termin gwarancji (G)– waga 40 %. W ramach kryterium
“Termin gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poni窺zym wzorem:

Termin gwarancji w ofercie ocenianej
G = ( ------------------------------------------------ x 40 pkt
Najd逝窺zy termin gwarancji w鈔鏚 badanych ofert

Gdzie: G – warto嗆 punktowa badanej oferty

Wykonawca zobowi您any jest poda okres gwarancji w pe軟ych miesi帷ach. Proponowany przez Wykonawc okres gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni 24 miesi帷e (minimalny wymagany przez Zamawiaj帷ego okres gwarancji) oraz d逝窺zy ni 60 miesi璚y.
Okres d逝窺zy ni 60 miesi璚y dla potrzeb obliczania punktacji b璠zie traktowany jak 60 miesi璚y.
Niepodanie w ofercie okresu gwarancji lub podanie okresu kr鏒szego ni 24 miesi帷e b璠zie traktowane jako zaoferowanie 24 miesi璚y gwarancji.
Ocenie w ramach kryterium „Termin gwarancji” podlega b璠zie termin gwarancji podany w ofercie.

17.3 Ostateczn ocen oferty stanowi suma punkt闚 uzyskanych w kryteriach okre郵onych w pkt. 17.2.,obliczona wg wzoru:

O = C + G - ostateczna ocena danej oferty
C - warto嗆 punktowa uzyskana przez badan ofert za kryterium cena
G - warto嗆 punktowa uzyskana przez badan ofert za kryterium termin gwarancji

17.4 Za najkorzystniejsz w danej cz窷ci zam闚ienia uznana zostanie oferta z najwy窺z ilo軼i uzyskanych punkt闚 w w/w kryteriach oceny ofert.
Wykonawca mo瞠 uzyska maksymalnie 100 punkt闚.
17.5 Je瞠li nie mo積a dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri闚 oceny ofert, Zamawiaj帷y wybiera spo鈔鏚 tych ofert ofert, kt鏎a otrzyma豉 najwy窺z ocen w kryterium o najwy窺zej wadze. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w kryterium o najwy瞠j wadze, Zamawiaj帷y wybiera ofert z najni窺z cen. Je瞠li nie mo積a dokona wyboru oferty w spos鏏, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiaj帷y wzywa do wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 5

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest: Zakup i dostawa wyposa瞠nia dla SP w Czempiniu oraz Szko造 Filialnej w Borowie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i” w zakresie cz窷ci V - Maszyna do szycia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42715000-1 - Maszyny do szycia

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy ocenie ofert warto嗆 wagowa wyra穎na w (%) zostanie wyra穎na w punktach (1% = 1pkt.)

17.2 Oferty b璠 oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawc闚 odpowiednio w zakresie kryterium, w nast瘼uj帷y spos鏏:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 % W ramach kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana zgodnie z poni窺zym wzorem:

Oferta o najni窺zej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - warto嗆 punktowa badanej oferty
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, je瞠li z這穎no ofert, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania u Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar闚 i us逝g, Zamawiaj帷y w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar闚 i us逝g, kt鏎y mia豚y obowi您ek rozliczy zgodnie z tymi przepisami.
Ocenie w ramach kryterium „cena brutto” podlega b璠zie cena brutto podana w
ofercie.
2) Kryterium II - Termin gwarancji (G)– waga 40 %. W ramach kryterium
“Termin gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poni窺zym wzorem:

Termin gwarancji w ofercie ocenianej
G = ( ------------------------------------------------ x 40 pkt
Najd逝窺zy termin gwarancji w鈔鏚 badanych ofert

Gdzie: G – warto嗆 punktowa badanej oferty

Wykonawca zobowi您any jest poda okres gwarancji w pe軟ych miesi帷ach. Proponowany przez Wykonawc okres gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni 24 miesi帷e (minimalny wymagany przez Zamawiaj帷ego okres gwarancji) oraz d逝窺zy ni 60 miesi璚y.
Okres d逝窺zy ni 60 miesi璚y dla potrzeb obliczania punktacji b璠zie traktowany jak 60 miesi璚y.
Niepodanie w ofercie okresu gwarancji lub podanie okresu kr鏒szego ni 24 miesi帷e b璠zie traktowane jako zaoferowanie 24 miesi璚y gwarancji.
Ocenie w ramach kryterium „Termin gwarancji” podlega b璠zie termin gwarancji podany w ofercie.

17.3 Ostateczn ocen oferty stanowi suma punkt闚 uzyskanych w kryteriach okre郵onych w pkt. 17.2.,obliczona wg wzoru:

O = C + G - ostateczna ocena danej oferty
C - warto嗆 punktowa uzyskana przez badan ofert za kryterium cena
G - warto嗆 punktowa uzyskana przez badan ofert za kryterium termin gwarancji

17.4 Za najkorzystniejsz w danej cz窷ci zam闚ienia uznana zostanie oferta z najwy窺z ilo軼i uzyskanych punkt闚 w w/w kryteriach oceny ofert.
Wykonawca mo瞠 uzyska maksymalnie 100 punkt闚.
17.5 Je瞠li nie mo積a dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri闚 oceny ofert, Zamawiaj帷y wybiera spo鈔鏚 tych ofert ofert, kt鏎a otrzyma豉 najwy窺z ocen w kryterium o najwy窺zej wadze. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w kryterium o najwy瞠j wadze, Zamawiaj帷y wybiera ofert z najni窺z cen. Je瞠li nie mo積a dokona wyboru oferty w spos鏏, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiaj帷y wzywa do wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 6

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest: Zakup i dostawa wyposa瞠nia dla SP w Czempiniu oraz Szko造 Filialnej w Borowie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i” w zakresie cz窷ci VI - Sprz皻 gospodarstwa domowego.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39200000-4 - Wyposa瞠nie domowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy ocenie ofert warto嗆 wagowa wyra穎na w (%) zostanie wyra穎na w punktach (1% = 1pkt.)

17.2 Oferty b璠 oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawc闚 odpowiednio w zakresie kryterium, w nast瘼uj帷y spos鏏:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 % W ramach kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana zgodnie z poni窺zym wzorem:

Oferta o najni窺zej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - warto嗆 punktowa badanej oferty
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, je瞠li z這穎no ofert, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania u Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar闚 i us逝g, Zamawiaj帷y w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar闚 i us逝g, kt鏎y mia豚y obowi您ek rozliczy zgodnie z tymi przepisami.
Ocenie w ramach kryterium „cena brutto” podlega b璠zie cena brutto podana w
ofercie.
2) Kryterium II - Termin gwarancji (G)– waga 40 %. W ramach kryterium
“Termin gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poni窺zym wzorem:

Termin gwarancji w ofercie ocenianej
G = ( ------------------------------------------------ x 40 pkt
Najd逝窺zy termin gwarancji w鈔鏚 badanych ofert

Gdzie: G – warto嗆 punktowa badanej oferty

Wykonawca zobowi您any jest poda okres gwarancji w pe軟ych miesi帷ach. Proponowany przez Wykonawc okres gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni 24 miesi帷e (minimalny wymagany przez Zamawiaj帷ego okres gwarancji) oraz d逝窺zy ni 60 miesi璚y.
Okres d逝窺zy ni 60 miesi璚y dla potrzeb obliczania punktacji b璠zie traktowany jak 60 miesi璚y.
Niepodanie w ofercie okresu gwarancji lub podanie okresu kr鏒szego ni 24 miesi帷e b璠zie traktowane jako zaoferowanie 24 miesi璚y gwarancji.
Ocenie w ramach kryterium „Termin gwarancji” podlega b璠zie termin gwarancji podany w ofercie.

17.3 Ostateczn ocen oferty stanowi suma punkt闚 uzyskanych w kryteriach okre郵onych w pkt. 17.2.,obliczona wg wzoru:

O = C + G - ostateczna ocena danej oferty
C - warto嗆 punktowa uzyskana przez badan ofert za kryterium cena
G - warto嗆 punktowa uzyskana przez badan ofert za kryterium termin gwarancji

17.4 Za najkorzystniejsz w danej cz窷ci zam闚ienia uznana zostanie oferta z najwy窺z ilo軼i uzyskanych punkt闚 w w/w kryteriach oceny ofert.
Wykonawca mo瞠 uzyska maksymalnie 100 punkt闚.
17.5 Je瞠li nie mo積a dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri闚 oceny ofert, Zamawiaj帷y wybiera spo鈔鏚 tych ofert ofert, kt鏎a otrzyma豉 najwy窺z ocen w kryterium o najwy窺zej wadze. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w kryterium o najwy瞠j wadze, Zamawiaj帷y wybiera ofert z najni窺z cen. Je瞠li nie mo積a dokona wyboru oferty w spos鏏, o kt鏎ym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiaj帷y wzywa do wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o kt鏎ych mowa w pkt 7.1, 7.3. i 7.4. Zamawiaj帷y przed udzieleniem zam闚ienia, dzia豉j帷 na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycz帷ej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka karnego, (c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP, (d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotycz帷ej ukarania za wykroczenie, za kt鏎e wymierzono kar aresztu, (e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotycz帷ej skazania za przest瘼stwo lub ukarania za wykroczenie, za kt鏎e wymierzona kar aresztu - sporz康zonej nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed jej z這瞠niem,
b) o鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z p騧n. zm.), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert lub ofert cz窷ciow, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty lub oferty cz窷ciowej niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej - (wz鏎 o鈍iadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej stanowi za陰cznik nr 3 do SWZ),
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania - (wz鏎 o鈍iadczenie Wykonawcy stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ).
Dalsza cz窷 postanowie w tym postanowienia dot. dokument闚 sk豉danych przez Wykonawc maj帷ego siedzib lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte s w pkt. 10.3 -10.5 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga od Wykonawc闚 przed這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Oferta musi by sporz康zona pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi by sporz康zona w j瞛yku polskim, podpisana przez osob upowa積ion.
W terminie sk豉dania ofert okre郵onym w pkt 15.1. SWZ wykonawca zobowi您any jest z這篡 Zamawiaj帷emu Ofert dla ka盥ej cz窷ci osobno zawieraj帷:
a) formularz Oferty (sporz康zony wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 1 do SWZ) sporz康zony pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
b) o鈍iadczenie, sporz康zone zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do SWZ, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/os鏏 upowa積ionych do reprezentacji podmiotu sk豉daj帷ego o鈍iadczenie, z這穎ne przez:
• Wykonawc,
• Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum),
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w zdaniu poprzednim, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚,
d) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby dzia豉j帷ej w imieniu wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum) je瞠li w imieniu Wykonawcy, Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 14.4. lit c) SWZ, sporz康zone w spos鏏 okre郵ony w pkt 10.11.-10.20 SWZ,
e) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym os鏏 upowa積ionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieni篹nej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

12.1 Zamawiaj帷y wymaga wadium w wysoko軼i:
cz窷 I - 200,00 z (dwie軼ie z這tych 00/100)
cz窷 II – 1 000,00 z (jeden tysi帷 z這tych 00/100)
cz窷 III – Zamawiaj帷y nie wymaga wniesienia wadium
cz窷 IV – 400,00 z (czterysta z這tych 00/100)
cz窷 V – 100,00 z (sto z這tych 00/100)
cz窷 VI – Zamawiaj帷y nie wymaga wniesienia wadium
Wadium nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymywa nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
12.2 Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) por璚zeniach udzielonych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego w Banku Sp馧dzielczym w Poniecu, Oddzia w Czempiniu numer 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003 tytu貫m: FZ.271.1.21.2022 Zakup i dostawa wyposa瞠nia dla SP w Czempiniu oraz Szko造 Filialnej w Borowie w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i” cz窷 ….
Wniesienie wadium w pieni康zu b璠zie skuteczne, je瞠li w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego. Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.
12.3 Z tre軼i wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por璚zeniach udzielonych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i powinno wynika bezwarunkowe, na pierwsze pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego w terminie zwi您ania ofert, zobowi您anie gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 98 ust. 6 PZP.
12.4 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w pkt 12.2. ppkt 2)-4) nale篡 przekaza Zamawiaj帷emu wraz z Ofert w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi os鏏 upowa積ionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpiecza ofert przez ca造 okres zwi您ania ofert. Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium lub wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy, lub nie b璠zie utrzymywa wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z post瘼owania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
12.5 Tre嗆 gwarancji wadialnej musi zawiera nast瘼uj帷e elementy:
1) nazw daj帷ego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/por璚zenia (Zamawiaj帷ego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ych gwarancji/por璚zenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) okre郵enie wierzytelno軼i, kt鏎a ma by zabezpieczona gwarancj/por璚zeniem – okre郵enie przedmiotu zam闚ienia
3) kwot gwarancji/por璚zenia,
4) zobowi您anie gwaranta/por璚zyciela do zap豉cenia bezwarunkowo i nieodwo豉lnie kwoty gwarancji/por璚zenia na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 98 ust. 6 PZP.
Zamawiaj帷y zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku oferty wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty nale篡 wskaza firmy (nazwy) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
2) oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by wi您a豉 prawnie wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Osoba podpisuj帷a ofert musi posiada umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynika z tre軼i pe軟omocnictwa za陰czonego do oferty – tre嗆 pe軟omocnictwa powinna dok豉dnie okre郵a zakres umocowania;
3) O鈍iadczenie, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 2 do SWZ) sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ych mowa wy瞠j powinny zosta z這穎ne wraz z ofert pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 10.2 obowi您any b璠zie z這篡 ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia
5) wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia b璠 ponosi odpowiedzialno嗆 solidarn za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wyznacz spo鈔鏚 siebie Wykonawc kieruj帷ego (lidera), upowa積ionego do zaci庵ania zobowi您a, otrzymywania polece oraz instrukcji dla i w imieniu ka盥ego, jak te dla wszystkich partner闚;
7) Zamawiaj帷y mo瞠 w ramach odpowiedzialno軼i solidarnej 膨da wykonania umowy w ca這軼i przez lidera lub od wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia 陰cznie lub ka盥ego z osobna.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst徙ienia co najmniej jednej z okoliczno軼i wymienionych poni瞠j, z uwzgl璠nieniem podawanych warunk闚 ich wprowadzenia:
1) przed逝瞠nie terminu wykonania Umowy, je瞠li niemo積o嗆 dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencj:
a)zaistnienia dzia豉 wojennych, akt闚 terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, ska瞠 radioaktywnych, bunt闚, niepokoje, strajk闚 (z wy陰czeniem wewn皻rznych strajk闚 u Wykonawcy),
b)zaistnienia kl瘰ki 篡wio這wej, jak huragany, powodzie, trz瘰ienie ziemi b康 niekorzystnych warunk闚 pogodowych;
c)sytuacji niezale積ej od Wykonawcy;
2)zmiany w zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku ustawowej zmiany wysoko軼i stawki podatku VAT;
b) zmiany wymog闚 dotycz帷ych opisu przedmiotu zam闚ienia;
c) w przypadku rezygnacji z cz窷ci zam闚ienia przez Zamawiaj帷ego.
3)zmian wynikaj帷ych z nowelizacji przepis闚 prawa, kt鏎e wesz造 w 篡cie po zawarciu umowy i kt鏎e wymagaj modyfikacji umowy.
4)zmiany w zakresie przedmiotu umowy:
a) w przypadku obiektywnej niemo積o軼i zapewnienia wyposa瞠nia odpowiadaj帷ego wymogom zawartym w za陰czniku nr 6 do SWZ z powodu zako鎍zenia produkcji lub niedost瘼no軼i na rynku element闚 wyposa瞠nia po zawarciu umowy – dopuszcza si zmian umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposa瞠nia przedmiotu umowy, pod warunkiem, 瞠 nowe wyposa瞠nie b璠zie odpowiada這 pod wzgl璠em funkcjonalno軼i wyposa瞠niu pierwotnemu a jego parametry pozostan niezmienione lub b璠 lepsze od pierwotnego;
b) w przypadku zaproponowania przez Wykonawc szczeg鏊nie uzasadnionej pod wzgl璠em funkcjonalno軼i, sprawno軼i lub przeznaczenia albo wyposa瞠nia przedmiotu umowy, zmiany rozwi您a konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie – dopuszcza si zmian umowy w zakresie zawartych w za陰czniku nr 6 do SWZ rozwi您a konstrukcyjnych;
c) Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zrezygnowania z cz窷ci zam闚ienia w przypadku braku 鈔odk闚 finansowych na zrealizowanie pe軟ego zakresu przedmiotu zam闚ienia,
5) w przypadku zmiany przepis闚 prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, kt鏎a umo磧iwi dostosowanie postanowie niniejszej umowy lub przedmiot闚 umowy i jego wyposa瞠nia do nowych przepis闚 prawa;
6) gdy zmiany s korzystne dla Zamawiaj帷ego i wynikaj z obiektywnie uzasadnionych przes豉nek.
3.Zmiana umowy wymaga przedstawienia pisemnego wniosku dotycz帷ego proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem.
4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-07-14 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/czempin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-08-12

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zadanie realizowane jest w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i"

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.