eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawę połączoną z instalacją i konfiguracją infrastruktury na rzecz realizacji projektu digitalizacji zasobów archiwalnych Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawę połączoną z instalacją i konfiguracją infrastruktury na rzecz realizacji projektu digitalizacji zasobów archiwalnych Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Telewizja Polska Spółka Akcyjna

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01041897300040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzemionki 30

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-525

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 26 15 212

1.5.8.) Numer faksu: (12) 423 65 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.kra@tvp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

media

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę połączoną z instalacją i konfiguracją infrastruktury na rzecz realizacji projektu digitalizacji zasobów archiwalnych Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3044a785-fadf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239845

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałania 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tvp.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tvp.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
3. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf
4. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/
5. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza w zakładce „Załączniki”.
6. Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty, oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu – po zalogowaniu się na Platformie – musi uruchomić polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”.
8. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty, oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.5 SWZ), Wykonawca korzysta z zakładki
„Komunikacja/Korespondencja”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
9. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty, oraz dokumentów lub oświadczeń składanych
razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
10. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .xls

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO – informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, udostępnionych w treści dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Telewizja Polska S.A. (TVP) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Jeżeli Wykonawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osoby prawnej, dalej używane określenie „Wykonawca” ma zastosowanie do osób reprezentujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną.
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z uczestnictwem w postępowaniu.
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, a następnie będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Wykonawca posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych jego dotyczących:
4.1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie przez TVP obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, TVP może żądać od Wykonawcy wskazania dodatkowych informacji:
4.1.1. mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu,
4.1.2. mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4.2. prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4.3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
4.4. prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu;
4.5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jego
dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez TVP można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora
Ochrony Danych”.
6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z przepisów tej ustawy.
7. Dane Wykonawcy nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, osobom i podmiotom na podstawie przepisów Ustawy oraz podmiotom świadczącym usługi dla TVP z zakresu
pomocy prawnej, a także powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie zgodnie z art. 28 RODO podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TXKK/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 663323,13 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa macierzy dyskowej do digitalizacji, na którą składa się:
1) Macierz dyskowa do digitalizacji - 1 szt.,
2) Przełącznik sieciowy 25 GbE - 1 szt.,
3) UPS 10000KVA. – 1 szt.,
4) Szafa RACK serwerowa IT 42U 800x1000. – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia Części 1 stanowiącej Załącznik nr 1A do SWZ i projektowanych postanowieniach
umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 270150 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30211000-1 - Komputery wysokowydajne

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa stacji roboczej do rekonstrukcji obrazu (conformingu).
Druga część zamówienia obejmuje dostawę jednej stacji roboczej z osprzętem i zainstalowanym oraz skonfigurowanym oprogramowaniem do montażu i konformingu wraz z instalacją, okablowaniem i mocowaniem mechanicznym dostarczonego sprzętu oraz uruchomieniem, konfiguracją wszystkich urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład Systemów, a także przeprowadzenie instruktażu oraz zapewnienie opieki serwisowej posprzedażowej sprzętu i wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia Części 2 stanowiącej Załącznik nr 1B do SWZ i projektowanych postanowieniach
umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 131318,13 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30211000-1 - Komputery wysokowydajne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa stacji roboczej do rekonstrukcji dźwięku.
Część trzecia zamówienia obejmuje dostawę jednej stacji roboczej z osprzętem i zainstalowanym oraz skonfigurowanym oprogramowaniem do rekonstrukcji dźwięku wraz z instalacją, okablowaniem i mocowaniem mechanicznym dostarczonego sprzętu oraz uruchomieniem, konfiguracją wszystkich urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład Systemów, a także przeprowadzenie instruktażu oraz zapewnienie opieki serwisowej posprzedażowej sprzętu i wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia Części 3 stanowiącej Załącznik nr 1C do SWZ i projektowanych postanowieniach
umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 100105 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30211000-1 - Komputery wysokowydajne

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa komputerów przenośnych i akcesoriów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia Części 4 stanowiącej Załącznik nr 1D do SWZ i projektowanych postanowieniach
umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 97750 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oprogramowania wraz z licencjami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia Części 5 stanowiącej Załącznik nr 1E do SWZ i projektowanych postanowieniach
umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 65000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
1.1 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) – dla Części 1 zamówienia,
1.2 1 900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych) – dla Części 2 zamówienia,
1.3 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) – dla Części 3 zamówienia,
1.4 1 400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) – dla Części 4 zamówienia,
1.5 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych) – dla Części 5 zamówienia.
2 Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu,
2.2 gwarancjach bankowych,
2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 462).
3 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 34 1030 1508 0000 0008 1726 2384. W tytule przelewu należy wpisać sformułowanie „wadium w sprawie nr ZP/TXKK/3/2023” cz. ..................... zamówienia (w miejsce kropek należy wstawić numer (numery) części, której (których) dotyczy wadium).
4 Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5 W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w pkt 2.2-2.4, dokument musi być sporządzony w języku polskim, a jego beneficjentem musi być: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.
6 Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy Pzp.
7 Z wyłączeniem gwarancji bankowych w formie komunikatu SWIFT, dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 2.2-2.4 musi być złożony wraz z ofertą w formie oryginału, w postaci elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej.
8 Wadium wniesione w gwarancji bankowej w formie komunikatu SWIFT jest wniesione skutecznie jeżeli przed upływem terminu składania ofert komunikat SWIFT zostanie odebrany przez bank prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3 .
9 Dowód wniesienia wadium w pieniądzu albo w gwarancji bankowej w formie komunikatu SWIFT Zamawiający zaleca załączyć do oferty
10 Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4-5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2 Pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego należy złożyć razem z ofertą w formie określonej w pkt 9.4 SWZ.
3 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.3. SWZ, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 7.1 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 9 ust. 1 Wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma znajdująca się pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/ - Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca na Platformie korzysta z zakładki "Załączniki", a następnie z polecenia "Dodaj załącznik". Zamawiający zaleca aby poszczególne załączane pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie pozostałe informacje zawiera SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.