eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Dostawa mebli do pracowni w ramach projektu "CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w PileOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli do pracowni w ramach projektu „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pilski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Niepodległości 33/35

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiat.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli do pracowni w ramach projektu „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-250f1d4c-fed5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049051/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa mebli i wyposażenia sal dydaktycznych w ramach projektu „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” o nr RPWP.09.03.02-30-0011/20 dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/773931

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773931

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywała się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zalecenia:
1) formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”;
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
3) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z ;
4) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie;
5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB;
6) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES;
7) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;
8) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików;
9) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty;
10) zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email;
11) osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji;
12) ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków;
13) podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1;
14) jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików;
15) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu;
16) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w pkt 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Starosta Pilski z siedzibą przy alei Niepodległości 33/35, 64-920 Piła;
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
− drogą elektroniczną: iod@powiat.pila.pl;
− pisemnie: adres siedziby Administratora danych;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w celu prowadzenia zamówienia publicznego o nr sprawy WZP.272.36.2023.II, zawarcia i wykonania umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidywany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; w przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.272.36.2023.II

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do pracowni w ramach projektu „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” dofinansowanego w ramach poddziałania 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na trzy części.
3.1. Pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę mebli metalowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.1. do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia – pierwsza część zamówienia).
Gwarancja określona została w Załączniku nr 3.1. do SWZ.
Wykonawca dokona złożenia mebli jeśli tego wymagają oraz wniesie meble do poszczególnych pracowni, wskazanych przez przedstawicieli Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3.1. do SWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych: Formularz oferowanego wyposażenia – Załącznik nr 7.1. do SWZ.
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zgodnie z treścią art. 7 pkt 20 ustawy – Prawo zamówień publicznych przedmiotowe środki dowodowe służą potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii, a wyposażenie nabywane przez szkoły i placówki muszą posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.
W związku z tym Zamawiający w niektórych pozycjach opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ, wymaga aby meble spełniały normę PN – EN 1729–1:2007.
Wykonawca wraz z dostawą mebli, złoży dokument (np. certyfikat, atest) potwierdzający, że dostarczone meble spełniają normę PN – EN 1729–1:2007.
6. Określone w Załączniku nr 3 do SWZ niektóre wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach.
7. Wykonawca dostarczy wyposażenie do Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, ul. Ceglana 2, 64-920 Piła. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby szkoły na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty transportu, rozładunku oraz ubezpieczenia do chwili odbioru.
W przypadku części pierwszej zamówienia Wykonawca dokona złożenia mebli jeśli tego wymagają oraz wniesie meble do poszczególnych pracowni, wskazanych przez przedstawicieli Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.
8. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów służą one do określenia pożądanego standardu realizacji zamówienia. Wykonawca może zaoferować równoważny przedmiot zamówienia odpowiadający co najmniej parametrom wskazanego wyposażenia.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany i nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, musi pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – nie wcześniej niż 2022). Dostarczone meble muszą być kompletne, muszą posiadać wymagane przepisami prawa lub przez producenta certyfikaty, dokumenty dopuszczające go do użytkowania. Dostarczone meble muszą spełniać wymogi Zamawiającego określone w Załącznik nr 3 do SWZ, a także muszą odpowiadać polskim normom.
10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39100000-3 - Meble

39121100-7 - Biurka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do pracowni w ramach projektu „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” dofinansowanego w ramach poddziałania 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na trzy części.
3.1. Druga część zamówienia obejmuje dostawę gablot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.2. do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia – druga część zamówienia).
Gwarancja określona została w Załączniku nr 3.2. do SWZ.
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3.2. do SWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych: Formularz oferowanego wyposażenia – Załącznik nr 7.2. do SWZ.
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zgodnie z treścią art. 7 pkt 20 ustawy – Prawo zamówień publicznych przedmiotowe środki dowodowe służą potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii, a wyposażenie nabywane przez szkoły i placówki muszą posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.
W związku z tym Zamawiający w niektórych pozycjach opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ, wymaga aby meble spełniały normę PN – EN 1729–1:2007.
Wykonawca wraz z dostawą mebli, złoży dokument (np. certyfikat, atest) potwierdzający, że dostarczone meble spełniają normę PN – EN 1729–1:2007.
6. Określone w Załączniku nr 3 do SWZ niektóre wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach.
7. Wykonawca dostarczy wyposażenie do Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, ul. Ceglana 2, 64-920 Piła. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby szkoły na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty transportu, rozładunku oraz ubezpieczenia do chwili odbioru.
8. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów służą one do określenia pożądanego standardu realizacji zamówienia. Wykonawca może zaoferować równoważny przedmiot zamówienia odpowiadający co najmniej parametrom wskazanego wyposażenia.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany i nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, musi pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – nie wcześniej niż 2022). Dostarczone meble muszą być kompletne, muszą posiadać wymagane przepisami prawa lub przez producenta certyfikaty, dokumenty dopuszczające go do użytkowania. Dostarczone meble muszą spełniać wymogi Zamawiającego określone w Załącznik nr 3 do SWZ, a także muszą odpowiadać polskim normom.
10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do pracowni w ramach projektu „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” dofinansowanego w ramach poddziałania 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na trzy części.
3.1. Trzecia część zamówienia obejmuje dostawę krzeseł. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.3. do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia – trzecia część zamówienia).
Gwarancja określona została w Załączniku nr 3.3. do SWZ.
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3.3. do SWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych: Formularz oferowanego wyposażenia – Załącznik nr 7.3. do SWZ.
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zgodnie z treścią art. 7 pkt 20 ustawy – Prawo zamówień publicznych przedmiotowe środki dowodowe służą potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii, a wyposażenie nabywane przez szkoły i placówki muszą posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.
W związku z tym Zamawiający w niektórych pozycjach opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ, wymaga aby meble spełniały normę PN – EN 1729–1:2007.
Wykonawca wraz z dostawą mebli, złoży dokument (np. certyfikat, atest) potwierdzający, że dostarczone meble spełniają normę PN – EN 1729–1:2007.
6. Określone w Załączniku nr 3 do SWZ niektóre wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach.
7. Wykonawca dostarczy wyposażenie do Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, ul. Ceglana 2, 64-920 Piła. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby szkoły na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty transportu, rozładunku oraz ubezpieczenia do chwili odbioru.
W przypadku części pierwszej zamówienia Wykonawca dokona złożenia mebli jeśli tego wymagają oraz wniesie meble do poszczególnych pracowni, wskazanych przez przedstawicieli Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.
8. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów służą one do określenia pożądanego standardu realizacji zamówienia. Wykonawca może zaoferować równoważny przedmiot zamówienia odpowiadający co najmniej parametrom wskazanego wyposażenia.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany i nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, musi pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – nie wcześniej niż 2022). Dostarczone meble muszą być kompletne, muszą posiadać wymagane przepisami prawa lub przez producenta certyfikaty, dokumenty dopuszczające go do użytkowania. Dostarczone meble muszą spełniać wymogi Zamawiającego określone w Załącznik nr 3 do SWZ, a także muszą odpowiadać polskim normom.
10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39100000-3 - Meble

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39112000-0 - Krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Formularz oferowanego wyposażenia – Załącznik nr 7.1. do SWZ,
Formularz oferowanego wyposażenia – Załącznik nr 7.2. do SWZ,
Formularz oferowanego wyposażenia – Załącznik nr 7.3. do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Formularz oferowanego wyposażenia – Załącznik nr 7.1. do SWZ,
Formularz oferowanego wyposażenia – Załącznik nr 7.2. do SWZ,
Formularz oferowanego wyposażenia – Załącznik nr 7.3. do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy:
– w przypadku pierwszej części zamówienia – Załącznik nr 4.1. do SWZ,
- w przypadku trzeciej części zamówienia – Załącznik nr 4.2. do SWZ;
3) dowód wniesienia wadium w przypadku pierwszej części zamówienia;
4) pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na drugą i trzecią część zamówienia.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przypadku pierwszej części zamówienia w wysokości: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Nr konta: 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242
W tytule przelewu należy określić na jaką część zamówienia wnoszone jest wadium.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 19.3. ppkt 2-4 SWZ, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 19.7. SWZ, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w pkt 21 SWZ.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 19.3. pkt 2-4 SWZ, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. SWZ składa każdy z wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółki cywilnej) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika który zakres zamówienia wykonują poszczególni wykonawcy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zawiera Załącznik nr 6.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (par. 8) dla pierwszej i trzeciej części zamówienia.
Zmiany umowy zawiera Załącznik nr 6.2. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (par. 8) dla drugiej części zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773931 na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.