eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › "Adaptacja obiektu na potrzeby zamiejscowej siedziby kompanii OPP w Zamościu"Ogłoszenie z dnia 2022-07-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Adaptacja obiektu na potrzeby zamiejscowej siedziby kompanii OPP w Zamościu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430689052

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gabriela Narutowicza 73

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-019

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 811 4606

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lu.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Adaptacja obiektu na potrzeby zamiejscowej siedziby kompanii OPP w Zamościu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c4aeb42-fc3c-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017280/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.29 Adaptacja obiektu pod potrzeby zamiejscowej siedziby kompanii OPP w Zamościu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zamawiający korzysta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne
w rozumieniu ustawy z dnia 17lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
1. Informacje ogólne
1) Stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) Zamawiający dopuszcza również komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej zamowienia@lu.policja.gov.pl, z wyjątkiem składania ofert, które należy składać w sposób określony w rozdziale XIII.
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9) Link do postępowania oraz identyfikator postępowania nadany przez miniPortal zamieszczone są ponadto na stronie internetowej zamawiającego: https://lubelska.policja.gov.pl
10) Zamawiający zaleca aby załączniki i dokumenty składane przez wykonawcę były przekazywane w szczególności w następujących formatach: .pdf, .odt, .doc, .docx, .xls, xlsx, .zip, .7zip.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
- Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. 47 811 57 37;
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie: e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Adaptacja obiektu na potrzeby zamiejscowej siedziby kompanii OPP w Zamościu”, nr referencyjny 62/1.1.29/22/SZP/B;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 62/1.1.29/22/SZP/B

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 9167802,21 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja obiektu na potrzeby zamiejscowej siedziby kompanii OPP w Zamościu” przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2. Zakres zadania obejmować będzie m.in.:
• wykonanie prac przedprojektowych, w tym uzyskanie niezbędnych warunków technicznych przyłączenia do sieci, uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z wizualizacją 3d,
• opracowanie projektu budowlanego (plan zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno–budowlany, projekt techniczny) oraz wielobranżowego projektu wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kompletnej i skoordynowanej międzybranżowo dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń, uzgodnień, a w szczególności prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
• wykonanie robót budowlanych na podstawie odebranej opracowanej dokumentacji projektowej,
• dostawa i montaż elementów wyposażenia technologicznego, wskazanych w PFU,
• konserwacja i serwisowanie (w okresie gwarancji) wszystkich wbudowanych urządzeń.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentach zamówienia, w szczególności w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz we wzorze umowy, które stanowią załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262700-8 - Przebudowa budynków

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45216000-4 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45314310-7 - Układanie kabli

32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

32413000-1 - Sieć zintegrowana

32415000-5 - Sieć ethernet

32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna

32360000-4 - Urządzenia komunikacji wewnętrznej

32552600-3 - Domofony

45222300-2 - Roboty inżynieryjne na instalacjach bezpieczeństwa

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

42961100-1 - System kontroli dostępu

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

32417000-9 - Sieci multimedialne

92224000-7 - Telewizja cyfrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena oferty brutto (C) - 60%
b) okres gwarancji (G) – 40%
Dla kryteriów oceny ofert przyjmuje się skalę punktową od 0 do 100:
a) cena oferty brutto - 60 % (odpowiada 60 pkt),
b) okres gwarancji – 40% (odpowiada 40 pkt),
Ad a) Przy ocenie kryterium „cena oferty brutto” Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto wpisaną w załączniku nr 1 do SWZ – druk Oferta. W przedmiotowym kryterium wartość minimalna jest najkorzystniejsza;
Ad b) Dla kryterium „okres gwarancji” (wskazany w latach), wartość najwyższa jest najkorzystniejsza. Okres gwarancji nie może by krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 7 lat, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. W niniejszym kryterium punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
Wykonawca w wykropkowanym miejscu w załączniku nr 1 do SWZ - druk Oferta, dotyczącym kryterium oceny oferty „okres gwarancji” powinien wpisać okres gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia. Oferta wykonawcy, który proponuje okres krótszy niż 3 lata zostanie odrzucona. W przypadku, gdy okres gwarancji będzie dłuższy niż 7 lat, Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres maksymalny, wynoszący 7 lat.
Jeżeli wykonawca nie wpisze w odpowiednim miejscu załącznika nr 1 do SWZ - druk Oferta okresu gwarancji, przyjmuje się oświadczenie wykonawcy z pkt 4 załącznika nr 1 do SWZ, co wskazuje że zaoferował on minimalny okres gwarancji, wynoszący 3 lata. Przy ocenie tego kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę okres gwarancji podany w załączniku nr 1 do SWZ - druk Oferta. Suma punktów za cenę oferty brutto (C) i okres gwarancji (G) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta, to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem, tj. oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający określa wymóg posiadania niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:
a) wykaże się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowy lub przebudowy lub remontu lub modernizacji budynku o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć milionów zł) oraz załączy dowody określające czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacje o tym, czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wartość ww. powinna wynikać z nie więcej niż jednej zawartej umowy na wykonanie ww. robót.
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
b) wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi projektowej polegającej na zaprojektowaniu budowy lub remontu lub przebudowy lub modernizacji budynku obejmującej branże - co najmniej budowlaną, architektoniczną, elektryczną oraz sanitarną, o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) oraz załączy dowody określające, czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wartość ww. powinna wynikać z nie więcej niż jednej zawartej umowy na wykonanie ww usług. Wzór wykazu usług projektowych stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
c) Wykaże się dysponowaniem osobą/osobami, będącymi członkami Izby Samorządu Zawodowego, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. wykaże się dysponowaniem:
-co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych wykonawczych,
-co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży sanitarnej i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych wykonawczych,
-co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych wykonawczych;
d) Wykaże się dysponowaniem osobą/osobami, będącymi członkami Izby Samorządu Zawodowego, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. wykaże się dysponowaniem:
-co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami prawnymi w branży architektonicznej i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych projektowych,
-co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami prawnymi w branży konstrukcyjno-budowlanej i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych projektowych,
-co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami prawnymi w branży sanitarnej i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych projektowych,
-co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami prawnymi w branży elektrycznej i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych projektowych.
Wzór wykazu osób – zgodnie z ppkt c) i d) - stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający może uznać, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
-Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (złożonym wraz z ofertą zgodnie z pkt 1). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
-Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
-Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Oświadczenie wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć np. referencje.
-Wykaz usług projektowych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - jest wykonywana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Oświadczenie wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć np. referencje.
-Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz odpowiedzialnych za projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie wykonawcy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
• Dokumenty, o których mowa w pkt 1), 2), 3) składane są na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w rozdz. VI pkt 2 ppkt 4 lit. a), b), c) i d) SWZ.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten z wykonawców, który w imieniu wszystkich wykazywać będzie spełnianie warunku określonego w ww. rozdziale SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty stanowiące ofertę:
1) Druk Oferta - załącznik nr 1 do SWZ.
Druk OFERTA nie podlega uzupełnieniu. Jeżeli Wykonawca nie złoży druku OFERTA - oferta będzie podlegała odrzuceniu.
2) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VI i VII SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
3) Potwierdzenie wniesienia wadium.
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy, wadium może być wniesione w:
-pieniądzu (przelew na konto Zamawiającego – Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie nr 72 1010 1339 0004 6213 9120 0000 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego);
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 310, 836 i 1572).
3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w powyższym pkt 2, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Oferta, która będzie zabezpieczona inną niż wymieniona w pkt 2 formą wadium zostanie uznana przez Zamawiającego za nieważną.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna w swej treści powinno określać warunki, których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie wystawiającego gwarancję lub poręczenie obowiązku zapłaty. W postępowaniu o zamówienie publiczne warunki te zostały określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy. Nie ma wymogu ścisłego cytowania tych przepisów. Określenie warunków może nastąpić poprzez opisanie sytuacji, w których wystawiający gwarancję lub poręczenie będzie zobowiązany do zapłaty lub odesłanie do przepisów prawa te warunki określających, czy też nawet w sposób lakoniczny, poprzez wskazanie, że wystawiający gwarancję lub poręczenie zapłaci na zasadach określonych w ustawie. Niemniej jednak wskazanie warunków musi być na tyle precyzyjne, aby nie budziło wątpliwości beneficjenta gwarancji lub poręczenia, co do możliwości zaspokojenia się z gwarancji lub poręczenia.
6. Termin wniesienia wadium – najpóźniej do godz. 11:00:00 (godzina 11, minut 00, sekund 00) w dniu, w którym upływa termin składania ofert, zgodnie z rozdziałem XV SWZ.
7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
8. Zamawiający będzie stosował zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określone w art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty winno być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (powyższy pkt 5) dotyczy również Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o których mowa w art. 112ust. 2 pkt 2 ustawy lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek, zgodnie z zapisami § 18 wzoru umowy , w szczególności pkt 4 i 5:
4. W przypadku gdy umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy oraz przewiduje wypłatę całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy po wykonaniu całości przedmiotu umowy, Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania części zamówienia – na wniosek Wykonawcy, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez Zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia zaakceptowanym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona, według następujących zasad:
a) zaliczka nie może być mniejsza niż 5% sumy wynagrodzenia brutto wskazanego w § 18 ust. 1 lit. a) – c) należnego Wykonawcy, zaś maksymalna kwota zaliczki może wynosić do 50% sumy ww. wynagrodzenia i nie może przekroczyć wysokości limitu środków finansowych Zamawiającego przyznanych w danym roku budżetowym,
b) Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki bez względu na wysokość udzielonej zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w kwocie równej kwocie wnioskowanej zaliczki.
c) zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. b) może zostać wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 442 ust. 3 pkt 1) - 4) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie to musi być wniesione najpóźniej na 3 dni przed przewidywaną datą udzielenia zaliczki.
d) Zamawiający przekaże zaliczkę na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze zaliczkowej, o której mowa w lit. e).
e) warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiającego jest złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę, w którym wskaże on zakres prac, których finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. Na podstawie wniosku Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na wypłatę zaliczki. Decyzja Zamawiającego będzie udzielona bez zbędnej zwłoki. Zaliczka może być przekazywana w transzach. Wypłata zaliczki nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej i wniesieniu zabezpieczenia zaliczki zgodnie z pkt. b) – c).
f) podstawę rozliczenia zaliczki stanowią zapłacone faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej. Wypłacona zaliczka będzie rozliczona poprzez pomniejszenie kwoty kolejnych transz zapłaty, aż do momentu całkowitej spłaty zaliczki.
g) w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonej zaliczki, Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, zgodnie z procedurą określoną powyżej,
h) udzielanie kolejnych zaliczek przez Zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia zaakceptowanym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona, według zasad określonych w ust. 7.
i) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie wykonywania umowy.
j) zwrot zabezpieczenia udzielonej zaliczki może nastąpić w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie zaliczki.
k) Rozliczenie zaliczki nastąpi najpóźniej w następnym roku kalendarzowym.
5. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet częściowego wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, według zasad określonych w ust. 3

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy.
2. We wzorze umowy Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania wykonawcy i Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy. Przewidywane zmiany umowy zawarte są w § 25 wzoru umowy – załącznik nr 7 do SWZ, w szczególności:
2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu zakończenia przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:
a) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą albo gdy wystąpią okoliczności niezależne od Stron, lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć bądź przewidzieć,
b) gdy jednostka nadrzędna ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania i zachodzi konieczność jego etapowania,
c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego,
d) udokumentowanego opóźnienia w udostępnieniu przez Zamawiającego Wykonawcy pomieszczeń zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
e) gdy realizacja przedmiotu Umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w Umowie i w przepisach prawa,
f) konieczności wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
g) zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych spowodowanych między innymi koniecznością dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy technicznej i uzyskania celu Umowy, zmianą regulacji prawnych, przepisów resortowych, możliwością zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji,
h) gdy zachodzi konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i uzyskania celu Umowy, spowodowana zmianą regulacji prawnych i przepisów resortowych,
i) gdy zachodzi konieczność realizacji w drodze odrębnej Umowy prac powiązanych z przedmiotem Umowy wymuszonych koniecznością ich skoordynowania i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
j) z przyczyn spowodowanych organizacją pracy i specyfiką działań Zamawiającego, ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy,
k) z powodu wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji geotechnicznej załączonej do SWZ,
l) z powodu rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu Umowy,
m) w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót budowlanych potwierdzonych wpisami do dziennika budowy oraz opinią z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej uzyskaną przez Wykonawcę. (...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.
2. Identyfikator postępowania nadany przez miniPortal, którym powinni posługiwać się wykonawcy w celu prawidłowego złożenia oferty:
03ffbf37-7f1f-4fe9-9f3a-9b290a8784db
3. Zamawiający przewiduje dodatkowe przesłanki wykluczenia opisane w rozdziale VII SWZ "Podstawy wykluczenia": zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 15.04.2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.