eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › WYMIANA NAWIERZCHNI ALEJEK NA KOSTKĘ BRUKOWĄ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W KATOWICACH LIGOCIE PRZY UL. PANEWNICKIEJOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WYMIANA NAWIERZCHNI ALEJEK NA KOSTKĘ BRUKOWĄ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W KATOWICACH LIGOCIE
PRZY UL. PANEWNICKIEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003543014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Murckowska 9

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-266

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2517055

1.5.8.) Numer faksu: 32 2517055

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: admin@kck.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kck.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYMIANA NAWIERZCHNI ALEJEK NA KOSTKĘ BRUKOWĄ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W KATOWICACH LIGOCIE
PRZY UL. PANEWNICKIEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9588aea6-fab5-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239130

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029305/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 WYMIANA NAWIERZCHNI ALEJEK NA KOSTKĘ BRUKOWĄ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W KATOWICACH LIGOCIE PRZY UL. PANEWNICKIEJ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
c) dopuszcza się także korzystanie z poczty elektronicznej pod adresem: admin@kck.katowice.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePuap).
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez ePUAP.
5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na miniPortalu.
8. Rekomendacje Zamawiającego:
a) zaleca się sporządzenie oferty i oświadczenia w formacie .pdf.,
b) ofertę należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


6. Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych: pdf, doc, docx,, xls, xlsx, zip, odt (określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 10, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 346) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PLATFORM miniPORTAL i ePUAP
8.1. MiniPortal:
1) dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet; system dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
• Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
• Mozilla Firefox od wersji 15,
• Google Chrome od wersji 20.
Uwaga: aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5; w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony;
2) połączenie z siecią Internet;
3) wszelkie operacje odwołują się do czasu serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy.
8.2 ePUAP:
1) połączenie z siecią Internet;
2) przeglądarka internetowa, oprogramowanie Java w wersji 1.7;
3) zaakceptowanie certyfikatu i uruchomienie apletu Javy;
4) posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są:
Katowickie Cmentarze Komunalne, ul. Murckowska 9, 40-266 Katowice.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: admin@kck.katowice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany
nawierzchni alejek nas kostkę brukową na cmentarzu komunalnym w Katowicach
Ligocie przy ul. Panewnickiej (z prawem opcji).
2. Zakres podstawowy zamówienia obejmuje:
1) Rozebranie nawierzchni asfaltowej na alejkach cmentarnych;
2) Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 30 cm na całej szerokości
chodników ( 3,0 m, 2,0 m i 1,5 m)
3) Wykonanie warstwy dolnej z kruszywa naturalnego o grubości warstwy po
zagęszczeniu 20 cm.
4) Wykonanie warstwy górnej z kruszywa naturalnego o grubości warstwy po
zagęszczeniu 10 cm.
5) Wykonanie rowków o wymiarach 20 x 25 cm pod obrzeża o wymiarach 8 x 20 x100 cm
6) Montaż obrzeży betonowych wpuszczonych bez ław betonowych o wymiarach 8 x20 x 100 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
7) Wykonanie rowków o wymiarach 30 x 40 cm pod krawężniki betonowe ścięte o wymiarach 30 x 40 x 100 cm .
8) Wykonanie ławy pod krawężniki betonowe o wymiarach 20 x 30 x 100 cm
9) Montaż krawężników betonowych ściętych o wymiarach 20 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10) Wykonanie chodników z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
Szczegółowy zakres został określony w przedmiarze robót – zakres podstawowy zamówienia (załącznik nr 2.1 do SWZ).

3. Zakres opcjonalny zamówienia obejmuje:
1) Rozebranie nawierzchni asfaltowej na alejkach cmentarnych;
2) Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 30 cm na całej szerokości
chodników ( 3,0 m, 2,0 m i 1,5 m)
3) Wykonanie warstwy dolnej z kruszywa naturalnego o grubości warstwy po
zagęszczeniu 20 cm.
4) Wykonanie warstwy górnej z kruszywa naturalnego o grubości warstwy po
zagęszczeniu 10 cm.
5) Wykonanie rowków o wymiarach 20 x 25 cm pod obrzeża o wymiarach 8 x 20 x100 cm
6) Montaż obrzeży betonowych wpuszczonych bez ław betonowych o wymiarach 8 x20 x 100 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
7) Wykonanie rowków o wymiarach 30 x 40 cm pod krawężniki betonowe ścięte o wymiarach 30 x 40 x 100 cm .
8) Wykonanie ławy pod krawężniki betonowe o wymiarach 20 x 30 x 100 cm
9) Montaż krawężników betonowych ściętych o wymiarach 20 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo-piaskowej

10) Wykonanie chodników z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
Szczegółowy zakres został określony w przedmiarze robót – zakres opcjonalny zamówienia (załącznik nr 2.2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres opcjonalny zamówienia obejmuje:
1) Rozebranie nawierzchni asfaltowej na alejkach cmentarnych;
2) Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 30 cm na całej szerokości
chodników ( 3,0 m, 2,0 m i 1,5 m)
3) Wykonanie warstwy dolnej z kruszywa naturalnego o grubości warstwy po
zagęszczeniu 20 cm.
4) Wykonanie warstwy górnej z kruszywa naturalnego o grubości warstwy po
zagęszczeniu 10 cm.
5) Wykonanie rowków o wymiarach 20 x 25 cm pod obrzeża o wymiarach 8 x 20 x100 cm
6) Montaż obrzeży betonowych wpuszczonych bez ław betonowych o wymiarach 8 x20 x 100 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
7) Wykonanie rowków o wymiarach 30 x 40 cm pod krawężniki betonowe ścięte o wymiarach 30 x 40 x 100 cm .
8) Wykonanie ławy pod krawężniki betonowe o wymiarach 20 x 30 x 100 cm
9) Montaż krawężników betonowych ściętych o wymiarach 20 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10) Wykonanie chodników z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
Szczegółowy zakres został określony w przedmiarze robót – zakres opcjonalny zamówienia (załącznik nr 2.2 do SWZ).

2. PRAWO OPCJI:
Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Powyżej określony zakres objęty prawem opcji (zakres
opcjonalny zamówienia) przewidziany zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie Zamawiającego w kontekście realizacji tego zakresu prac oraz uznania potrzeby ich wykonania. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Prawo opcji może być zrealizowane przez Zamawiającego etapowo / częściowo / fragmentarycznie w okresie
realizacji zamówienia – na warunkach określonych w umowie (załącznik nr 9 do SWZ). Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac (robót) w ramach zastrzeżonego prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający zgodnie z treścią złożonego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w SWZ (umowie) – w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu prac (robót) objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie ceny oraz okresu gwarancji:

1) Cena 90 %
2 )Okres gwarancji 10 %

2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
- Cena – waga 90%
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena badanej oferty

- Okres gwarancji – 10%
5 lat (parametr wymagany graniczny) – 0 pkt
za każdy kolejny rok po 2 pkt (nie więcej niż 10 pkt)

3. Podstawą wyboru będzie łączna ocena w zakresie ceny ofertowej brutto oraz okresu gwarancji, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowo - cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taka samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru w sposób o którym mowa w pkt 5, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 złotych.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje / będzie dysponować osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Robót Drogowych. Należy wykazać, że osoba ta:
- posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi.
Uwaga:
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2020.220 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

2. Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2) , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający wymaga następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 złotych.
b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt 2a), wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę sporządza się poprzez przygotowanie oraz załączenie dokumentów:
1) oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) formularza ofertowo-cenowego - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
3) kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale XI (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
o którym mowa w rozdziale XII (jeżeli dotyczy),
5) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony ustalają, iż zmiany do umowy będą dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2020.1740,2320 t.j.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, w szczególności art. 455 Prawa zamówień publicznych, nie stanowią inaczej.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;
b) konieczności wykonania zmian dokumentacji projektowej w zakresie mającym wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub postęp technologiczny oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynikają z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę).
3. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:
a) zmiana przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy;
b) konieczność wykonania robót budowlanych dodatkowych na zasadach określonych w § 14,
c) zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, na których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SWZ;
d) zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska; zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych;
e) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy;
f) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć;
g) poprawa jakości, walorów użytkowych lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od opisanych w dokumentacji technicznej;
h) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów,
i) wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), niezależne od woli człowieka i niemożliwe do uniknięcia.

4. Przesunięcie terminu, które nastąpiło z przyczyn wskazanych w pkt 2, możliwe jest po otrzymaniu pisemnego umotywowanego wniosku Wykonawcy i może nastąpić o czas niezbędny do wywiązania
się z umowy.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. PRZESŁANKA WYKLUCZENIA:
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym
zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy (podstawa prawna: ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach z zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – tzw. ustawa sankcyjna).


2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie podstawowym w terminie 60 dni licząc od daty przekazania terenu budowy, tj. w tym terminie Wykonawca musi wykonać wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienia oraz muszą zostać zakończone wszystkie czynności odbiorowe, o których mowa w §9projektu umowy.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie opcjonalnym w terminie 10 dni, tj. w tym terminie Wykonawca musi wykonać wszystkie roboty objęte opcjonalnym przedmiotem zamówienia oraz muszą zostać zakończone wszystkie czynności odbiorowe, o których mowa w §9 projektu umowy, przy czym złożenie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
3. Biorąc pod uwagę zastrzeżoną możliwość skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji maksymalny termin obowiązywania niniejszej umowy – realizacji całości przedmiotu umowy, to 70 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.

3. WIZJA LOKALNA (fakultatywna):


1. Zamawiający informuje, że Wykonawca przez złożeniem oferty może (charakter fakultatywny) odbyć wizję lokalną w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem.
2. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.