eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa sprzętu komputerowegoOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277715490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeliwna 38

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-599

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 42 88 150

1.5.8.) Numer faksu: 32 42 88 151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@katowice.witd.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://katowice.witd.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6343f62a-fc34-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065717/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://witdkatowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://witdkatowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający pod adresem strony internetowej: https://witdkatowice.ezamawiajacy.pl
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. rejestrując się lub w przypadku posiadania konta w Platformie logując się, akceptuje regulamin korzystania z Platformy zamieszczony na stronie internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek
oraz warunki korzystania z Platformy wynikające z instrukcji udostępnionej na stronie: https://witdkatowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=witdkatowice&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz uznaje je za wiążące.
Wykonawcy, którzy nie założyli konta na Platformie zobligowani są do uprzedniej, bezpłatnej rejestracji. Szczegóły rejestracji wskazane są na stronie internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek
Wykonawca po raz pierwszy uczestniczący w postępowaniu lub składający ofertę musi odpowiednio wcześniej dokonać rejestracji lub rozpocząć proces składania i podpisywania oferty uwzględniając czas na rejestrację i jej weryfikację, proces złożenia oferty, w tym konieczności ewentualnego uzyskania pomocy technicznej.
Szczegóły na temat wykonywania poszczególnych czynności w toku postępowania zawarte są w instrukcjach dla Wykonawcy. Instrukcje dostępne są pod adresem
https://witdkatowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=witdkatowice&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego (Platformy) dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, pod nr tel. kontaktowego +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oneplace@marketplanet
Szczegółowe informacje dotyczące form składanych dokumentów i oświadczeń zostały zawarte w rozdziale XI i XIV druku Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w rozdziale XXXVIII druku Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAT.272.3.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 239430,89 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe o numerze 1 obejmuje dostawę jednego zestawu serwerów sieciowych wraz z usługą uruchomienia, konfiguracji oraz kompleksowego wdrożenia zestawu w sieci komputerowej Zamawiającego, którego szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 150406,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48821000-9 - Serwery sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe o numerze 2 obejmuje dostawę 6 szt. komputerów przenośnych (laptopów), których szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 65853,66 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237410-6 - Myszka komputerowa

30234600-4 - Pamięć flash

30237270-2 - Torby na komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe o numerze 3 obejmuje dostawę 1 szt. zestawu komputerowego, którego szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 7723,58 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

30231300-0 - Monitory ekranowe

30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe o numerze 4 obejmuje dostawę akcesoriów komputerowych, których ilość oraz szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 15447,15 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237410-6 - Myszka komputerowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30234600-4 - Pamięć flash

32581100-0 - Kabel do transmisji danych

30234100-9 - Dysk magnetyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art.112 ust.2 ustawy Pzp określa, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie w niniejszym postępowaniu w zakresie poszczególnych zadań częściowych,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie w niniejszym postępowaniu w zakresie poszczególnych zadań częściowych,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie w niniejszym postępowaniu w zakresie poszczególnych zadań częściowych,
4) zdolności zawodowej: w zakresie posiadania doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: Zamawiający ustanawia warunek wyłącznie dla zadania częściowego:
a) nr 1 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 zamówienia, których przedmiotem była dostawa serwerów sieciowych wraz z ich wdrożeniem o łącznej wartości minimum: 185.000 PLN brutto.
b) nr 2 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 zamówienia, których przedmiotem była dostawa komputerów przenośnych (laptopów) o łącznej wartości minimum: 81.000 PLN brutto.
5) zdolności technicznej: w zakresie posiadania potencjału kadrowego: Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie w niniejszym postępowaniu w zakresie poszczególnych zadań częściowych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w pkt 2 rozdziału VIII SWZ, Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. ,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp - w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 (prawomocnie skazanie za przestępstwo), pkt 3 (dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne), 4 (dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), 5 (dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji), 6 (dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy w przygotowanie postępowania) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1170), a także podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 2 rozdziału IX SWZ tj. warunku posiadania zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Zamawiający na podstawie art. 274 ust.1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1) dla zadania częściowego nr 1 i 2 - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający, na podstawie art. 105 - 106 ustawy Pzp, na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zawartym dla zadań częściowych w załącznikach od nr 1 do nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: zestawienia oferowanych parametrów techniczno-użytkowych potwierdzających spełnianie parametrów techniczno-użytkowych dla każdego oferowanego asortymentu wymaganych zgodnie z wzorami zawartymi w formularzach ofertowych dla zadań częściowych stanowiących załączniki od nr 13 do nr 16 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. W zakresie zadania częściowego nr 1 Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta do sprzedaży oferowanego serwera której potwierdzenie należy dołączyć do oferty. Wymagane jest również dołączenie do oferty oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora o gotowości świadczenia serwisu na rzecz Zamawiającego dla wszystkich zaoferowanych podzespołów przez cały okres gwarancji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zestawienie oferowanych parametrów techniczno-użytkowych potwierdzających spełnianie parametrów techniczno-użytkowych dla każdego oferowanego asortymentu - wymaganych w formularzach ofertowych dla zadań częściowych. W zakresie zadania częściowego nr 1 dodatkowo autoryzacja producenta do sprzedaży oferowanego serwera oraz oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o gotowości świadczenia serwisu na rzecz Zamawiającego dla wszystkich zaoferowanych podzespołów przez cały okres gwarancji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i złożenia (podpisania) w jego imieniu oferty i jej załączników, o ile prawo to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów (w bazie KRS lub CEiDG),
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) i złożenia (podpisania) w ich imieniu oferty i jej załączników albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia,
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi lub dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia,
5) uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa jeżeli Wykonawca zastrzega określone informacje składane wraz z ofertą jako tajemnica przedsiębiorstwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, w którym potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. następujące zmiany, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności zmiana przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) - o wykazaną wartość wzrostu lub spadku kosztów wywołanych zmianami przepisów,
2) działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie można było przewidzieć lub im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny, a mają one wpływ na wykonywanie umowy, pod warunkiem iż:
a) działanie siły wyższej oraz czas jej trwania zostaną przez Wykonawcę uprawdopodobnione za pomocą odpowiednich oświadczeń i dokumentów,
b) zmiana terminów polegać będzie na ich wydłużeniu o okres wynikający z działania siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie Umowy,
c) Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności siły wyższej,
3) zmiana w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalności dostarczanego sprzętu – zmiana jest dopuszczalna w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że z powodów obiektywnych (niezależnych od siebie) nie jest w stanie wykonać dostawy sprzętu o parametrach i funkcjonalnościach pierwotnie wymaganych i zgodnych z ofertą, a oferowany w zastępstwie sprzęt ma parametry i funkcjonalności nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,
4) wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę lub okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym w umowie terminie dostawy sprzętu.
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każdorazowo w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w tym przypadku odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający pod adresem strony internetowej: https://witdkatowice.ezamawiajacy.pl za pośrednictwem funkcjonalności "Złóż ofertę"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań na podstawie art. 60 i art. 121 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.