eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 121

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-726

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04e779f5-c957-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238385

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Zintegrowany Program ASP w Łodzi 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148090

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KBZ.261.08.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 9050,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs online z Native Speakerami
Ilość osób - dla 3 osób
Czas trwania: 38 spotkań po 30 min. dla każdej osoby
Program kursu to język ogólny General English. Poziom rozmów dostosowany jest do uczestnika, zaprojektowany według indywidualnego planu.
Przed rozpoczęciem kursu test sprawdzający poziom.
Uczestnikami kursu będą kadra dydaktyczna i osoby zarządzające uczelnią
Zajęcia zakończone certyfikatem.
Zamawiający dopuszcza możliwość udostępniania materiałów szkoleniowych na stronie, tematy rozmów, słownictwo.
Czas na wykorzystanie spotkań: 6 miesięcy od podpisania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 6000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Szkolenie z zakresu praw autorskich na uczelni wyższej

PRAWA AUTORSKIE NA UCZELNI WYŻSZEJ o następującej tematyce.

Szkolenie powinno uwzględniać w szczególności:
· Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z prawami autorskimi i własnością intelektualną.
· Omówienie i zaprezentowanie najważniejszych aktów prawnych związanych z ochroną praw autorskich (krajowe akty prawne oraz akty prawa wspólnotowego).
· Zakres ochrony (przedmiot i podmiot ochrony praw autorskich).
· Prawa autorskie majątkowe i osobiste różnice.
· Prawa zależne – opracowania dzieła – zasady.
· Tłumaczenia – kiedy możliwe jest dokonanie tłumaczenia publikacji?
· Czym jest opracowanie dzieła?
· Dziedziczność praw autorskich.
· Zasady „sprzedaży” dzieła, a zgoda na korzystanie z cudzego utworu.
· Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe – zakres, obligatoryjne elementy, fakultatywne elementy, omówienie na przykładzie konkretnych umów.
· Utwór pracowniczy – kiedy pracodawca może „przejąć” dzieło stworzone przez swojego pracownika.
· Kiedy można przenieść autorskie prawa majątkowe
· Czym jest licencja w przedmiocie autorskich prawa majątkowych?
· Licencja wyłączna i nie wyłączna
· Warunki udzielania licencji.
· Elementy obligatoryjne i fakultatywne w zakresie umowy licencyjnej, omówienie na przykładzie umów.
· Omówienie błędów popełnianych przez strony umów w zakresie praw autorskich.
· „Dobre praktyki” w umowach przenoszących prawa autorskie majątkowe i w umowach licencyjnych.
. Pojęcie plagiatu i odpowiedzialność związana z naruszeniem praw autorskich.
· Pojęcie dozwolonego użytku na tle obowiązujących przepisów.
· Dozwolony użytek cudzych utworów w aspekcie praktycznym.
· Zakup egzemplarza utworu, a nabycie praw autorskich majątkowych – różnice.
· Publikacje w Internecie – jak zabezpieczyć swoje prawa jako autora dzieła.
· Korzystanie z cudzych fotografii w publikacji.
· Czym są osiągnięcia artystyczne?
· Osiągnięcia artystyczne, a ochrona praw autorskich.
· Korzystanie z osiągnięć artystycznych – dozwolony użytek.
· Jak chronić swoje osiągnięcia artystyczne ?
· Prawa pokrewne – pojęcie
· Rodzaje praw pokrewnych
· Prawa artystów wykonawców.

Tryb szkolenia: szkolenie online, zamknięte
Okres szkolenia: szkolenie 1 dniowe. 6 godzin zegarowych od 9 do 15.
Ilość uczestników szkolenia: 2 osoby
Termin szkolenia: 6 miesięcy od podpisania umowy
Szkolenie w formie wykładowo – warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, analizie codziennych przypadków, wymianie doświadczeń wynikających z praktyki związanej z tematem szkolenia. Podczas szkolenia musi istnieć możliwość zadawania pytań prowadzącemu.
Trener musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla uczelni wyższych.
W cenę szkolenia Wykonawca powinien wliczyć materiały szkoleniowe w formie cyfrowej, które zostaną przekazane uczestnikom szkolenia najpóźniej w dniu szkolenia.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia testu przed szkoleniem sprawdzającego wiedzę słuchaczy oraz testu na zakończenie szkolenia, sprawdzającego progres wiedzy słuchaczy po ukończeniu szkolenia – wymóg z uwagi na fakt że szkolenie przeprowadzane jest w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program ASP w Łodzi 2” w ramach PROJEKTU POWER.
Uczestnicy otrzymują Certyfikat Ukończenia Szkolenia w języku polskim, potwierdzający odbycie szkolenia z ilością godzin odbytego szkolenia.
Testy oraz certyfikaty powinny zostać oznaczone informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, które Wykonawca otrzyma od Zlecającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 3050,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6270,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MJP INVESTMENTS PAYNE MATTHEW

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 120356570

7.3.3) Ulica: ul. Jagiełły 2

7.3.4) Miejscowość: Myślenice

7.3.5) Kod pocztowy: 32-400

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6270,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3480,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar sp. j

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350497506

7.3.3) Ulica: ul. Czyżówka 14, lok 0.9

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-526

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3480,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.