eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębia › PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 350317W NA DŁUGOŚCI 950 MOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 350317W NA DŁUGOŚCI 950 M

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jastrzębia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jastrzębia 110

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębia

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-631

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483840505

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jastrzebia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrzebia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-29ba397d-cf8a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 350317W NA DŁUGOŚCI 950 M

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29ba397d-cf8a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025235/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950 m

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160183

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.2.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 350317W na odcinku 950 m pomiędzy miejscowościami Olszowa a Wolska Dąbrowa w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 350317W na długości 950 m. w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zakres zadania obejmuje:
- opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji
- uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień,
- pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do
projektowania, w tym wynikających z dokumentów planistycznych gmin,
zasobów zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i
innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu
przedsięwzięcia,
- sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb Projektu
budowlanego i Projektu Wykonawczego
- sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz,
pomiarów i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym
zakresie należy również dokonać analizy dostępności komunikacyjnej
działek położonych przy projektowanej drodze,
- uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia
wszystkich kolidujących sieci zewnętrznych (jeżeli wymagane),
- sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej
realizację obiektów budowlanych oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania
dokumentacji projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz
układu wysokościowego aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji,
- sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu
budowy, gospodarką odpadami,
- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu,
- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, każde
rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót
powoduje zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego
winno uwzględniać konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na
czas wykonawstwa, techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające
zmiany rzeczowe i lokalizacyjne istniejącego oznakowania pionowego,
poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa wymagają
sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniającego w/w
zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań
organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z
kompletnością informacji kierunkowej,
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie
tymczasowej organizacji ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań lub
odcinków dróg wskazał konieczne objazdy,
- Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien
wykazać konieczne oznakowanie dotyczące najmniej chronionych
uczestników ruchu i zaprojektowanych nowych niestandardowych
udoskonaleń lub ograniczeń wpływających na postrzegalność wszystkich
uczestników ruchu przez uczestników o decydującym znaczeniu ruchu,
- Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.
- Konstrukcję należy przyjąć- konstrukcja drogi :
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm,
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 18
cm,
• warstwa podbudowy pomocniczej cementowej C1 ,5/2, gr. warstwy 15
cm,
• ewentualne wykonanie nasypu,
- konstrukcja zjazdów :
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15
cm,
• warstwa podbudowy pomocniczej cementowej C1 ,5/2, gr. warstwy 20
cm,
• wykonanie nasypu,
- Jezdnia po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność
strukturalną, a nawierzchnia funkcje bezpieczeństwa i komfortu
uczestników ruchu.
- Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości
poprzecznej nawierzchni przed upływem okresu gwarancyjnego - zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami.
- Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać
wymagania określone w PN-S-02205 : 1998 z zastrzeżeniami: wskaźnik
zagęszczenia ls=1,0 niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 1,2 m od
powierzchni robót ziemnych;
ls=0,97 - warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych
poniżej 1,2m.
Szczegółowy zakres, sposób wykonania dokumentacji projektowej oraz szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określają niżej wymienione dokumenty będące załącznikami do SWZ:
Projekt umowy (załącznik nr 8 do SWZ)
Program Funkcjonalno-Użytkowy (załącznik nr 9 do SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45221200-4 - Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322500-6 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2447155,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3226212,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2447155,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "BUDROMOST-STARACHOWICE" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6641936388

7.3.3) Ulica: Św. Rocha 31

7.3.4) Miejscowość: Wąchock

7.3.5) Kod pocztowy: 27-215

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2447155,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.