eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Część nr 2: Migracja danych;Ogłoszenie z dnia 2023-05-29

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Część nr 2: Migracja danych;

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151536730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 7A

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3606135

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmach@matkadziecko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.matkadziecko.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


podmiot leczniczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Część nr 2: Migracja danych;

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6ad14fa-fdd0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237900

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067099/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Nabycie oprogramowania medycznego oraz sprzętu informatycznego i urządzeń wspomagających w ramach projektu "Nowe e-usługi szansą rozwoju WZOZ nad Matką, Dzieckiem i Mlodzieżą z siedzibą w Cz-wie "

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane w projektu pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II.Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Przedmiotowe zamówienie spełnia wszystkie przesłanki jego udzielenia tj.: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-205b5c94-dcd0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDZ.262.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 71250,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Migracja danych:
1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeniesienie kompletu danych w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości działania Zamawiającego.
Migracja musi być przeprowadzona w dwóch etapach:
• migracja testowa;
• migracja produkcyjna w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

Zakres migrowanych danych:
1. Struktura organizacyjna przychodni.
2. Personel przychodni.
3. Dane osobowe pacjentów.
4. Słownik jednostek kierujących.
5. Słownik personelu kierującego.
6. Skierowania (dla wizyt z trybem przyjęcie „ze skierowaniem”).
7. Kolejki oczekujących – wszyscy pacjenci oczekujący oraz wykreśleni od 01.01.2023.
8. Dane dotyczące zrealizowanych wizyt w zakresie AOS / PSYCH / REH / Pracowni wraz z rozpoznaniami ICD 10 oraz wykonanymi procedurami ICD 9.
9. Opis Badań fizykalnych i wywiadu medycznego w przypadku dokumentacji utworzonej poprzez moduł „Gabinet”
10. Wyniki badań laboratoryjnych.
11. Wyniki badań diagnostycznych.
12. Szablony tekstów standardowych utworzonych indywidualnie, używanych w ramach każdej osoby personelu. (szablony wywiadów lekarskich)
13. Stale podawane leki
14. Zlecenia- usługi badań laboratoryjnych
15. Terminarze - grafiki pracy lekarzy i zasobów (uwzględniane są przyszłe (zaplanowane) świadczenia)
16. Historie wystawionych recept i skierowań
17. Dane rozliczeniowe.

Gwarancja i serwis:
Wykonawca zapewnieni min. 6 miesięcy gwarancji oraz wsparcia powdrożeniowego na wykonaną usługę migracji.
W ramach udzielonej gwarancji i wsparcia powdrożeniowego Wykonawca na swój koszt dokona diagnozy i identyfikacji źródła problemu oraz zapewni naprawę wszystkich zgłoszonych usterek lub objawów nieprawidłowego działania systemu. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do rozwiązania zgłoszonego problemu w terminie do max. 4 godzin w dni robocze od zgłoszenia.
Czas reakcji będzie liczony od chwili zgłoszenia problemu przez Zamawiającego drogą telefoniczną na lub mailową wskazane w umowie.

Zamawiający wymaga min. 2 dni fizycznej asysty powdrożeniowej w siedzibie Zamawiającego.
Asysta fizyczna oznacza, że wyznaczeni pracownicy Wykonawcy (min. 2) będą wspierać pracowników Zamawiającego przy bieżącej pracy Systemu.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik do zaproszenia dla części nr 2.

2) Dostępność dla osób niepełnosprawnych:
Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

3) Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.

4) Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do zaproszenia projektowane postanowienia umowy – PPU.

5) Zamówienie jest współfinansowane w projektu pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II.Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72311100-9 - Usługi konwersji danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Epsilon Software Sp. z o .o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342817954

7.3.3) Ulica: Ul. Działkowa 8

7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-506

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 129000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-02

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

pełna nazwa:
Część nr 2: Migracja danych;
realizowane w ramach projektu pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.