eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia這gard › "Przebudowa budynku ch這dni w Nadle郾ictwie Bia這gard"Og這szenie z dnia 2023-05-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
"Przebudowa budynku ch這dni w Nadle郾ictwie Bia這gard"

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: PGL LP Nadle郾ictwo Bia這gard

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330044022

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Koszali雟ka 3A

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia這gard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszali雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 94 312 07 10

1.5.8.) Numer faksu: 94 312 11 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bialogard.szczecinek.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inna pa雟twowa jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Gospodarka le郾a

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa budynku ch這dni w Nadle郾ictwie Bia這gard"

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-93e595cd-fde8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00237767

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00195388/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.3 Przebudowa ch這dni Regionalnego Banku Gen闚

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwobialogard

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”), a tak瞠 za po鈔ednictwem poczty elektronicznej na adres: bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl. Wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane przy u篡ciu Platformy SmatPZP, przekazywane s w formie elektronicznej w zak豉dce „Korespondencja”.
Spos鏏 sporz康zenia i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej musi by zgody z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
Adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwobialogard

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e korzystania z Platformy:
a) przesy豉ne dokumenty powinny by za陰czone w formie plik闚 w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
b) wymagania sprz皻owe dla Wykonawcy:
 przegl康arka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i p騧niejsze, Google Chrome ver. 66 i p騧niejsze lub Opera ver. 58 i p騧niejsze, Microsoft Edge ver 18 i p騧niejsze, Internet Explorer 11,
 lista zalecanych przegl康arek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest u篡wanie najnowszych wersji przegl康arek,
 system operacyjny Windows 7 i p騧niejsze,
 zainstalowane 鈔odowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
 w przypadku przegl康arek Opera, Chrome i Firefox nale篡 doinstalowa dodatek do przegl康arki Szafir SDK Web,
 oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym,
 sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 1 Mb/s,
 komputer klasy PC lub MAC, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z system闚 operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umo磧iwiaj帷y obs逝g format闚 .pdf.
Pozosta貫 wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z Platformy, stanowi帷ym za陰cznik nr 12 do SWZ.
Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Za po鈔ednictwem Platformy mo積a przes豉 wiele pojedynczych plik闚 lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawieraj帷y wiele pojedynczych plik闚.
Zamawiaj帷y informuje, 瞠 Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przes豉nia dokument闚 i z這瞠nia oferty nie jest niezb璠ne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Szczeg馧owe informacje o sposobie pozyskania us逝gi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej u篡cia mo積a znale潭 na stronach internetowych kwalifikowanych dostawc闚 us逝g zaufania, kt鏎ych lista znajduje si pod adresem internetowym:
http://www.nccert.pl/kontakt.htm
Szczeg馧owe informacje o sposobie pozyskania us逝gi profilu zaufanego mo積a znale潭 pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Szczeg馧owe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego mo積a znale潭 pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Stos. do art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochr. os鏏 fiz. w zw. z przetwarz. danych osobowych i ws. swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”).
Zam. inf., i administratorem danych osobowych jest Nadle郾ictwo Bia這gard ul. Koszali雟ka 3A, 78-200 Bia這gard. W sprawach dot. przet. danych osob. mo積a skontaktowa si za po. poczty elekt. pod adresem e-mail: bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl, lub telef. pod nr 94 312 07 10.
Zamawiaj帷y przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym post. o udziel. zam. pub. w spos鏏 gwarantuj帷y zabezp. przed ich
bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiaj帷y udost. dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO w celu umo磧iwienia korzyst. ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX PZP, do up造wu terminu do ich wniesienia. Do przetw. danych osobowych, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO mog by dop. wy. osoby posiadaj帷e upowa. Osoby dop. do przetwarz. takich danych s obow. do zach. ich w poufno軼i. Dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zw. z prow. niniejszego post. o udziel. zam. pub. oraz jego rozstrzygni璚iem, jak r闚nie, je瞠li nie ziszcz si przes豉nki okre郵one w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w spr. zam. pub. oraz jej real., a tak瞠 udokumentowania post. o udziel. zam. i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym dok. post. zostanie udost. w oparciu o przepisy PZP. Dane osobowe pozysk. w zw. z prow. niniejszego post. o udziel. zam. pub. b璠 przech., zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post. o udziel. zam. pub., a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy w sprawie zam鏔. pub.
Niezale積ie od postanowie w zdaniu poprzednim, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, dane osobowe b璠 przetwarzane do up造wu okresu przedawnienia roszcze wynikaj帷ych z umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w zwi您ku z prow. niniejszego post. o udziel. zam. mog zosta przekazane podmiotom 鈍iadcz帷ym us逝gi doradcze, w tym us逝gi prawne, i konsultingowe.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotycz帷e danych osobowych nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany.
Osoba, kt鏎ej dotycz pozyskane w zwi您ku z prowadzeniem niniejszego post瘼owania dane osobowe, ma prawo:
1)dost瘼u do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u Zamawiaj帷y mo瞠 膨da wskazania dod. inf. maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty bie膨cego b康 zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
2)do sprost. swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z upr. do sprost. lub uzupe. danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post. o udziel. zam. pub., ani zmian post. umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za.;
3)do 膨dania od Zamawiaj帷ego – jako adm., ogr. przetwarzania danych osobowych z zastrze. przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ogr. przet. nie ma zastos. w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochr. praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu pub. UE lub pa雟twa cz.; prawo to nie ogr. przetwarzania danych osobowych do czasu zak. post. o udziel. zam. pub.;
4)wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, i przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 2146453,60 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia s roboty budowlane polegaj帷e na przebudowie budynku ch這dni w Nadle郾ictwie Bia這gard na dzia販e nr ewid. 18/1 po這穎nej w miejscowo軼i Bia這gard gm. M. Bia這gard powiat bia這gardzki obr. 320101_10004.
Charakterystyczne parametry obiektu przyj皻e na podstawie opracowanej inwentaryzacji budynku: powierzchnia u篡tkowa – 312,2 m2, wymiary zewn皻rzne – 24,61x15,00 m, wysoko嗆 budynku w najwy窺zym miejscu – 7,43 m.
Zakres inwestycji obejmuje w szczeg鏊no軼i wykonanie 軼ianek coko這wych wraz z ich dociepleniem, zasypanie przestrzeni wentylowanej ch這dni pomi璠zy gruntem a p造tami 瞠lbetowymi, przebudowa rampy roz豉dowczej na schody zewn皻rzne, demonta wszystkich p造t warstwowych wraz ze skuciem 軼ianek 瞠lbetowych do nich przylegaj帷ych, demonta wszystkich warstw pod這gowych do warstwy no郾ej z betonu lub p造t 瞠lbetowych, monta nowych 軼ian oraz stropu z p造t warstwowych, monta nowych drzwi wewn皻rznych oraz drzwi zewn皻rznych, wykonanie nowych warstw pod這gowych, monta rega堯w i szaf na potrzeby ch這dni, wykonanie instalacji elektrycznych (o鈍ietlenie, zasilanie), wykonanie instalacji ch這dniczej wraz z odprowadzeniem skroplin do istniej帷ej instalacji kanalizacji, wykonanie podkonstrukcji stalowej do monta簑 zewn皻rznych agregat闚 ch這dniczych, monta 瘸luzji fasadowych sta造ch na systemowej podkonstrukcji, oczyszczenie oraz ponowne zabezpieczenie konstrukcji stalowej przez malowanie, wykonanie elewacji w poziomie ponad stropem z blachy trapezowej (軼iany szczytowe), wykonanie maskownic stalowych element闚 d德igar闚, wykonanie nowych zawiesi wraz z podkonstrukcj dla p造t warstwowych stropowych, wymiana pokrycia dachowego na nowe z blachy trapezowej, wykonanie instalacji odgromowej budynku, wymiana obr鏏ek blacharskich oraz wymiana rynien i rur spustowych na nowe, skucie starej betonowej opaski budynku i wykonanie nowej ze 篤iru z kraw篹nikiem betonowym, zasypanie obni瞠 od strony zachodniej i wschodniej przy istniej帷ej przestrzeni wentylowanej, regulacja studzienek kanalizacji deszczowej (podniesienie), demonta istniej帷ych schod闚 zewn皻rznych 瞠lbetowych, skucie istniej帷ych utwardze i obrze篡 betonowych, zabezpieczeniu magazynowanych nasion drzew li軼iastych i iglastych na czas przebudowy budynku ch這dni.

Zamawiaj帷y nie dokonuje podzia逝 zam闚ienia na cz窷ci i tym samym nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych, o kt鏎ych mowa w art. 7 pkt 15 PZP. Podzia zam闚ienia na cz窷ci grozi豚y nadmiernymi trudno軼iami jak r闚nie potrzeb skoordynowania dzia豉 r騜nych wykonawc闚 realizuj帷ych poszczeg鏊ne cz窷ci zam闚ienia, co mog這by powa積ie zak堯ci jego w豉軼iwe i terminowe wykonanie. Ponadto, podzia zam闚ienia na cz窷ci m鏬豚y spowodowa zwi瘯szenie koszt闚 realizacji przedmiotu zam闚ienia. Dodatkowo przy kilku wykonawcach realizuj帷ych ten sam obiekt budowlany, rozmyciu uleg豉by odpowiedzialno嗆 poszczeg鏊nych wykonawc闚 za wykonan przez nich cz窷 zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbi鏎kowe

45111291-4 - Roboty wzakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

45210000-2 - Roboty budowlane wzakresie budynk闚

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynk闚

45421000-4 - Roboty wzakresie stolarki budowlanej

45420000-7 - Roboty wzakresie zak豉dania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie pod堯g i軼ian

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

45232130-2 - Roboty budowlane wzakresie ruroci庵闚 do odprowadzania wody burzowej

32400000-7 - Sieci

45311100-1 - Roboty wzakresie okablowania elektrycznego

45261000-4 - Wykonywanie pokry ikonstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne zwykorzystaniem stali

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45331000-6 - Instalowanie urz康ze grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 6 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 14.1. Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ym kryterium oceny ofert:
1) Cena - 60 %
2) Okres gwarancji -40%
14.2. Spos鏏 obliczania punkt闚:
1) Kryterium – cena (C)
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punkt闚 w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najni窺za cena spo鈔鏚 ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlega b璠zie cena 陰czna brutto podana w Ofercie (za陰cznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, je瞠li z這穎no ofert, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania u Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar闚 i us逝g, Zamawiaj帷y w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar闚 i us逝g, kt鏎y mia豚y obowi您ek rozliczy zgodnie z tymi przepisami.
2) Kryterium „Okres gwarancji” (G)

W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
OG -48
G = ------------ x 100 pkt x 0,40
24
gdzie:
G – liczba punkt闚 w ramach kryterium „Okres gwarancji”,
OG - okres gwarancji w ofercie badanej (w miesi帷ach)
W ramach kryterium „Okres Gwarancji” oceniany b璠zie okres gwarancji na wykonane roboty budowlane licz帷 od dnia odbioru ko鎍owego.
Wykonawca podaje okres gwarancji w pe軟ych miesi帷ach (liczbach ca趾owitych), w formularzu ofertowym - za陰cznik nr 1 do SWZ. Okres gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni 48-miesi璚y. W przypadku podania przez wykonawc okresu gwarancji d逝窺zego ni 72 miesi帷e, do oceny ofert zostanie przyj皻y okres gwarancji 72 miesi帷e. W przypadku braku wpisania okresu gwarancji, Zamawiaj帷y przyjmie do oceny ofert okres minimalny tj. 48 miesi璚y.
Za najkorzystniejsz dla danej cz窷ci zam闚ienia zostanie uznana oferta Wykonawcy, kt鏎y spe軟ia wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska 陰cznie najwi瘯sz liczb punkt闚 (P) stanowi帷ych sum punkt闚 przyznanych w ramach ka盥ego z podanych kryteri闚, obliczon zgodnie z poni窺zym wzorem:

P = C + G
gdzie:
C - liczba punkt闚 przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G – liczba punkt闚 przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w odniesieniu do zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej
Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w zakresie opisu spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i co najmniej: 1 000 000,00 z (s這wnie: 1 milion z這tych 00/100).
4) Warunek ten, w zakresie do鈍iadczenia, zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia
w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie) zrealizowa co najmniej 2 roboty budowlane (przez 1 robot rozumie si wykonanie rob鏒 na podstawie 1 umowy) obejmuj帷e budow, przebudow lub rozbudow budynk闚 przemys這wych lub magazynowych (w rozumieniu przepis闚 ustawy Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiekt闚 Budowlanych) o warto軼i ka盥ej z rob鏒 nie mniejszej ni 1 300 000,00 z brutto (s這wnie: jeden milion trzysta tysi璚y z這tych 00/100).
b) Zamawiaj帷y nie stawia szczeg馧owych wymaga w zakresie opisu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych dysponowania potencja貫m technicznym.
c) Warunek ten, w zakresie os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia, zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa:
1) co najmniej 1 osob do pe軟ienia funkcji Kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia* budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno – budowlanej,
Od ww. osoby wymaga si ponadto minimum 5-letniego do鈍iadczenia przy pe軟ieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym przy co najmniej dw鏂h zadaniach obejmuj帷ych budow, przebudow lub rozbudow budynk闚 przemys這wych lub magazynowych,
2) co najmniej 1 osob do pe軟ienia funkcji Kierownika rob鏒 sanitarnych, posiadaj帷 uprawnienia* budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych
3) co najmniej 1 osob do pe軟ienia funkcji Kierownika rob鏒 elektrycznych, posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych,
Uwaga: Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 陰czenia przez jedn osob wy瞠j wymienionych uprawnie i funkcji.
*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z p騧n. zm.) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 lub odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potw. braku podstaw do wykluczenia, o kt鏎ych mowa w pkt 5.1. i 5.3 SWZ, Zamawiaj帷y przed udzieleniem zam., dzia豉j帷 na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym, nie kr鏒szym ni 5 dni, terminie aktualnych na dzie z這瞠nia nast. podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
a) o鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konk. i konsument闚 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potw. przygotowanie oferty niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej (wz鏎 o鈍iadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej grupy kapita這wej stanowi za. nr 7 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem,
a w przypadku zalegania z op豉ceniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem, Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i,
d) za鈍iadczenia albo innego dokumentu w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉ceniem sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i,
e) o鈍iadczenia Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu,
o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia
z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si
o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotycz帷ych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj帷ego na celu zak堯cenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
5) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odno郾ie do naruszenia obowi您k闚 dotycz帷ych p豉tno軼i podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 70),
6) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b) PZP, dotycz帷ych ukarania za wykroczenie, za kt鏎e wymierzone kar ograniczenia wolno軼i lub kar grzywny,
7) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c) PZP,
8) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotycz帷ych ukarania za wykroczenie, za kt鏎e wymierzone kar ograniczenia wolno軼i lub kar grzywny,
9) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP,
- wz鏎 o鈍iadczenia o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania stanowi za陰cznik nr 11 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w pkt 6.1. Zamawiaj帷y przed udzieleniem zam闚ienia, dzia豉j帷 na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym, nie kr鏒szym ni 5 dni, terminie aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
a) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i brutto, dat, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane (wz鏎 wykazu robot budowlanych stanowi za陰cznik nr 8 do SWZ), 5-letni okres liczony jest wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert.
Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 budowlanych, wykonanych wsp鏊nie z innymi Wykonawcami wykaz dotyczy rob鏒 budowlanych, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy.
b) Dowod闚 okre郵aj帷ych, czy wskazane przez Wykonawc roboty budowlane na potwierdzenie spe軟ienia warunku udzia逝 w post瘼owaniu dot. zdolno軼i technicznej lub zawodowej w zakresie do鈍iadczenia zosta造 wykonane nale篡cie.
Dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty
c) wykazu os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnie, do鈍iadczenia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania (wz鏎 wykazu os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 9 do SWZ),
d) informacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem.
Je瞠li z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo瞠 z這篡 wymaganych przez zamawiaj帷ego podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w lit. d, Wykonawca sk豉da inne podmiotowe 鈔odki dowodowe, kt鏎e w wystarczaj帷y spos鏏 potwierdzaj spe軟ianie opisanego przez Zamawiaj帷ego warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego sytuacji finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie 膨da z這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

W terminie sk豉dania ofert okre郵onym w pkt 12.1. SWZ Wykonawca zobowi您any jest z這篡 Zamawiaj帷emu Ofert zawieraj帷:
a) formularz Oferty (sporz康zony wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 1 do SWZ) sporz康zony pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 PZP, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/os鏏 upowa積ionych do reprezentacji podmiotu sk豉daj帷ego o鈍iadczenie, z這穎ne przez:
 Wykonawc - sporz康zone zgodnie ze wzorami stanowi帷ymi odpowiednio za陰cznik nr 4 i za陰cznik 5 do SWZ,
 Ka盥ego z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia - sporz康zone zgodnie ze wzorami stanowi帷ymi odpowiednio za陰cznik nr 4 i za陰cznik 5 do SWZ,
 podmioty trzecie udost瘼niaj帷e Wykonawcy zasoby na zasadzie art. 118 ust. 1 w zw. z art. 266 PZP sporz康zone zgodnie ze wzorami stanowi帷ymi odpowiednio za陰cznik nr 4a i za陰cznik nr 5a do SWZ;
c) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 zgodnie
z pkt 7.4. SWZ, je瞠li Wykonawca wykazuj帷 spe軟ienie warunk闚 udzia逝
w post瘼owaniu polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 (niewi捫帷y wz鏎 zobowi您ania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby wykonania zam闚ienia stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ),
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy/podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w zdaniu poprzednim, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca/ podmiot udost瘼niaj帷y zasoby dostarczy dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚,
e) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, je瞠li w imieniu Wykonawcy/podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokument闚 z這穎nych wraz z ofert (np. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru), sporz康zone pod rygorem niewa積o軼i, w postaci elektronicznej i opatrzone si kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt 7.15 -7.17 SWZ.
f) pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie dla pe軟omocnika ustanowionego przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, je瞠li ofert sk豉daj Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, sporz康zone pod rygorem niewa積o軼i, w postaci elektronicznej i opatrzonej si kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub
w formie opisanej w pkt 7.15 – 7.17 SWZ,
g) podmiotowy 鈔odek dowodowy w postaci o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 PZP (Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzysta o鈍iadczenie znajduj帷e si w formularzu ofertowym) – je瞠li dotyczy,
h) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym os鏏 upowa積ionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieni篹nej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i 30 000,00 z (s這wnie: trzydzie軼i tysi璚y z這tych 00/100). Wadium nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
9.2. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) por璚zeniach udzielonych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
9.3. Wadium wp豉cane w pieni康zu nale篡 wnie嗆 przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku: 45 2030 0045 1110 0000 0049 4480 z dopiskiem: „Wadium SA.270.1.5.2023”.
Wniesienie wadium w pieni康zu b璠zie skuteczne, je瞠li w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego.
9.4. Z tre軼i wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por璚zeniach udzielonych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i powinno wynika bezwarunkowe, na pierwsze pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego w terminie zwi您ania ofert, zobowi您anie gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 98 ust. 6 PZP.
9.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w pkt 9.2. ppkt 2)-4) nale篡 przekaza Zamawiaj帷emu wraz z Ofert w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym os鏏 upowa積ionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpiecza ofert przez ca造 okres zwi您ania ofert. Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium lub wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy, lub nie b璠zie utrzymywa wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z post瘼owania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
9.6. Tre嗆 gwarancji wadialnej musi zawiera nast瘼uj帷e elementy:
1) nazw daj帷ego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/por璚zenia (Zamawiaj帷ego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ych gwarancji/por璚zenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) okre郵enie wierzytelno軼i, kt鏎a ma by zabezpieczona gwarancj/por璚zeniem – okre郵enie przedmiotu zam闚ienia,
3) kwot gwarancji/por璚zenia,
4) zobowi您anie gwaranta/por璚zyciela do zap豉cenia bezwarunkowo i nieodwo豉lnie kwoty gwarancji/por璚zenia na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 98 ust. 6 PZP.
9.7.W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y wymaga, aby w tre軼i wadium wnoszonego w formach, o kt鏎ych mowa w pkt 9.2. ppkt 2)-4) SWZ zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia albo powinno z niej wynika, 瞠 Wykonawca, na kt鏎ego gwarancja/por璚zenie zosta造 wystawione dzia豉 w imieniu innych Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, b康 w ich tre軼i powinien zosta uj皻y szerszy zakres odpowiedzialno軼i gwaranta/por璚zyciela ni tylko dotycz帷y dzia豉/zaniecha odnosz帷ych si do Wykonawcy, na kt鏎ego gwarancja/por璚zenie to zosta這 wystawione (zob. wyrok Krajowej Izby Odwo豉wczej z dnia 24 czerwca 2020 r. sygn. akt KIO 662/20; wyrok Krajowej Izby Odwo豉wczej z dnia 15 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 970/20; wyrok Krajowej Izby Odwo豉wczej z dnia 31 lipca 2020 r., sygn. akt KIO 1183/20, uchwa豉 Krajowej Izby Odwo豉wczej z dnia 11 marca 2021 r., sygn. akt KIO/KD 6/21).
9.8 Zamawiaj帷y zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku oferty Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty nale篡 wskaza firmy (nazwy) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
2) oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by wi您a豉 prawnie wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Osoba podpisuj帷a ofert musi posiada umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynika z tre軼i pe軟omocnictwa za陰czonego do oferty – tre嗆 pe軟omocnictwa powinna dok豉dnie okre郵a zakres umocowania;
3) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 PZP sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. Ww. o鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia powinno zosta z這穎ne wraz z ofert pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 7.3. obowi您any b璠zie z這篡 ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
5) dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 7.2. lit. a, c i d Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie sk豉daj wsp鏊nie, natomiast dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 7.2. lit. b i e sk豉da ten z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, kt鏎y wykazuje spe軟ienie warunku udzia逝 w post瘼owaniu, do kt鏎ego wykazania s逝篡 dany dokument;
6) wszyscy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia b璠 ponosi odpowiedzialno嗆 solidarn za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy;
7) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wyznacz spo鈔鏚 siebie Wykonawc kieruj帷ego (lidera), upowa積ionego do zaci庵ania zobowi您a, otrzymywania polece oraz instrukcji dla i w imieniu ka盥ego, jak te dla wszystkich partner闚;
8) Zamawiaj帷y mo瞠 w ramach odpowiedzialno軼i solidarnej 膨da wykonania umowy w ca這軼i przez lidera lub od wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia 陰cznie lub ka盥ego z osobna.
9) Zamawiaj帷y informuje o tre軼i przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie
z kt鏎ym w odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si
o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
W zwi您ku z powy窺zym Wykonawca jest zobowi您any za陰czy do oferty podmiotowy 鈔odek dowodowy w postaci o鈍iadczenia, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. Wz鏎 stosownego o鈍iadczenia zosta zawarty w formularzu ofertowym stanowi帷ym za陰cznik nr 1 do SWZ i Zamawiaj帷y zaleca z這篡 to
o鈍iadczenie w豉郾ie w tym formularzu. Obowi您ek z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi si r闚nie do Wykonawc闚, prowadz帷ych dzia豉lno嗆 w formie sp馧ki cywilnej.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst徙ienia co najmniej jednej z okoliczno軼i w niej wymienionych z uwzgl璠nieniem podanych we wzorze umowy warunk闚 ich wprowadzenia.
Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania nast瘼uj帷ych zmian Umowy:
1) W zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
2) W zakresie zmiany sposobu wykonania rob鏒 stanowi帷ych Przedmiot Umowy, w tym wymaga Zamawiaj帷ego lub rezygnacji przez Zamawiaj帷ego z wykonania cz窷ci rob鏒 stanowi帷ych Przedmiot Umowy,
3) W zakresie zmiany Wynagrodzenia,
4) Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmian zakresu rob鏒 budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku,
3. Dopuszcza si zmian inspektora nadzoru, zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy.
4. Zmiana umowy nast徙i mo瞠 z inicjatywy Zamawiaj帷ego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, kt鏎e powinny zawiera:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany oraz jego wp造w na wysoko嗆 wynagrodzenia,
d) czas wykonania zmiany oraz wp造w zmiany na termin zako鎍zenia umowy.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy b璠zie potwierdzenie powsta造ch okoliczno軼i w formie opisowej i w豉軼iwie umotywowanej – protok馧 wraz z uzasadnieniem zostanie spisany przez przedstawicieli Zamawiaj帷ego i Wykonawcy.
6. Dokonuj帷 zmian Umowy, Strony b璠 kierowa si poszanowaniem wzajemnych interes闚, zasad r闚no軼i Stron oraz ekwiwalentno軼i 鈍iadcze i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji rob鏒 stanowi帷ych Przedmiot Umowy do zmienionych okoliczno軼i.
7. Wyst徙ienie kt鏎ejkolwiek z okoliczno軼i mog帷ych powodowa zmian Umowy, nie stanowi bezwzgl璠nego zobowi您ania Zamawiaj帷ego do dokonania zmian ani nie mo瞠 stanowi samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy do ich dokonania.
8. Niezale積ie od postanowie ust瘼闚 powy窺zych, Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 (a) zmian redakcyjnych Umowy oraz (b) zmian b璠帷ych nast瘼stwem sukcesji uniwersalnej albo przej璚ia z mocy prawa pe軟i praw i obowi您k闚 dotycz帷ych kt鏎ejkolwiek ze Stron, (c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak r闚nie (d) zmian wynikaj帷ych z okoliczno軼i, w kt鏎ych Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie rozwi您a zamiennych, o ile nie b璠 one pogarsza造 jako軼i 鈍iadczenia Wykonawcy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem platformy Portal e-Us逝gi SMARTPZP https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwobialogard

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y wymaga wniesienia zabezpieczania nale篡tego wykonania umowy przez wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 uznana za najkorzystniejsz zgodnie z zapisami okre郵onymi w SWZ.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.